Jak sepsat darovací smlouvu na nemovitost

Darovací smlouvou na nemovitost dárce bezplatně přenechává nebo slibuje obdarovanému nemovitost, obdarovaný dar nebo slib přijímá. Darovací smlouva na nemovitost musí mít písemný charakter. Neplatná je pak podle § 628 Občanského zákoníku darovací smlouva, podle níž má být předmět plnění uskutečněn až po dárcově smrti.

4.4
Průměr: 4.4 (10x)
Váš hlas: Není
Velmi lehké
Zdarma

1

Do hlavičky darovací smlouvy na nemovitost vepište základní údaje dárce a obdarovaného a druh smlouvy. V této podobě:

DAROVACÍ SMLOUVA NEMOVITOSTI

Jan Novák
Trvale bytem: Limuzská 3135/12, 108 00 Praha-Strašnice
Rč 481122/2106
(dále jen „dárce“)

a

Irena Dostálová
Ttrvale bytem: Slovanská 2183/75, 326 00 Plzeň-Východní Předměstí
Rč. 655927/4972
(dále jen „obdarovaný“)

uzavírají na základě vzájemné dohody tuto

Darovací smlouvu
podle §628 a následujících občanského zákoníku

2

Smlouvu si rozdělíme do pěti článků. V prvním článku dárce prohlásí, že je výlučným vlastníkem nemovitosti, dále uvede údaje, díky kterým bude možné identifikovat předmět daru – tedy číslo popisné, výměru, údaje z katastrálního úřadu. V této podobě:

I.

1. Dárce prohlašuje, že je výlučným vlastníkem budovy č.p. ………. na pozemku ………. o výměře ………… m2 v k.ú. ……………………, obec ……………., okres ………….., zapsané na listu vlastnictví č. ……………., Katastrální úřad.

3

V druhém článku darovací smlouvy na nemovitost dárce převádí na obdarovaného vlastnické právo k nemovitosti, jež byla uvedena v článku I. V této podobě (vzor):

II.

1. Dárce touto smlouvou daruje nemovitost uvedenou v článku I. této smlouvy obdarovanému a převádí na obdarovaného vlastnické právo k této nemovitosti.

2. Obdarovaný uvedený dar přijímá.

4

V třetím článku dárce prohlásí, že se k darované nemovitosti nevážou dluhy, věcná břemena apod. Popřípadě popíše závazky s darovanou nemovitostí spojené. Dárce je povinen při nabídce daru upozornit na vady, o nichž ví a má-li věc vady, na které dárce neupozornil, je obdarovaný oprávněn věc vrátit. Dárce prohlásí, že se seznámil se skutečným stavem. V této podobě (vzor):

III.

1. Dárce prohlašuje, že se k darované nemovitosti nevážou dluhy, věcná břemena ani jiné právní povinnosti..

2. Dárce seznámil obdarovaného s pravdivým a skutečným stavem nemovitosti uvedené v článku I této smlouvy.

5

Ve čtvrtém článku se dárce zaváže do určitého termínu podat návrh na vklad do katastru nemovitostí. U obdarovaného popište, v jakém okamžiku nabude vlastnického práva. V této podobě (vzor):

IV.

1. Obdarovaný nabude výlučné vlastnictví k darované nemovitosti, která je předmětem této smlouvy, vkladem do katastru nemovitostí.

2. Dárce se zavazuje podat návrh na vklad do katastru nemovitostí nejpozději do 3 dnů od podpisu této smlouvy.

6

Pátý článek darovací smlouvy na nemovitost obsahují informace týkající se smlouvy samotné. V této podobě (vzor):

V.

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu zástupci smluvních stran.

2. Tato smlouva se uzavírá ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno.

3. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

7

V závěru nesmí chybět místo, datum, jméno a podpis dárce a jméno a podpis obdarovaného.

V ……………………………………. Dne……………………

……………………….. ……………………………

Dárce Obdarovaný

Varování

Smlouvu si nechte zkontrolovat právníkem!

Komentáře

Darovací smlouva vzor

Darovací smlouva vzor

Dobrý den, poradíte mi jak

Dobrý den,

poradíte mi jak sepsat darovací smlouva 1/2 mého majetku na dceru?

Dobrý den zdědila jsem po

Dobrý den
zdědila jsem po babičce pozemky,které využívá Zemědělské družstvo.
Prosím,poraďte mi,jak smlouvu napsat,v kolika vyhotovích,jaký kolek a kam se obrátit
na úřad.
Potřebuji,aby byla přepsána co nejdříve.
Kdy přestávám být vlastníkem?
Mnohokrát děkuji za odpověď.
Vazdová Jaroslava
Praha 2

Dobrý den, záleží na

Dobrý den,

záleží na nabývacím titulu, ale obecně přestáváte být vlastníkem vkladem do katastru nemovitostí - např. při prodeji nemovitosti. Bližší údaje - o hodnotě kolku apod. vám sdělí příslušná katastrální úřad, tj. ten, v jehož obvodu se nemovitost nachází.

Bližší informace budou pravděpodobně i na webových stránkách - www.cuzk..cz

Dobrý den zdědila jsem po

Dobrý den
zdědila jsem po babičce pozemky,které využívá Zemědělské družstvo.
Prosím,poraďte mi,jak smlouvu napsat,v kolika vyhotovích,jaký kolek a kam se obrátit
na úřad.
Potřebuji,aby byla přepsána co nejdříve.
Kdy přestávám být vlastníkem?
Mnohokrát děkuji za odpověď.
Vazdová Jaroslava
Praha 2

Dobrý den,žiju s přítelem v

Dobrý den,žiju s přítelem v bytě,který letos koupil od města.Před touto koupí byl v bytě nájemníkem.A já tu mám trvalé bydliště asi rok.Teď chce přítel převést byt formou darovací smlouvy na mě,podílela jsem se větší částkou na koupi toho bytu.Jaké jsou postupy,jaká je výše daně.Děkuji moc za Vaši odpověď.S pozdravem Vlaďka

Dobrý den, chtěl bych se

Dobrý den,
chtěl bych se zeptat, jak se postupuje, když chci darovat byt svým dvoum synům, každému 1/2 bytu. Píše se jedna smlouva? a jak se to tam uvádí?
Děkuji

Dobrý den, chtěl bych se

Dobrý den,
chtěl bych se zeptat, jak se postupuje, když chci darovat byt svým dvoum synům, každému 1/2 bytu. Píše se jedna smlouva? a jak se to tam uvádí?
Děkuji

Dobrý den, chtěla bych se

Dobrý den,
chtěla bych se zeptat jestli je možné, aby bývalý manžel na mě napsal darovací smlouvu polovinu rodinného domku. Skoro dva roky jsme rozvedeni a v domě bydlím jen já s dětmi a bývalý manžel bydlí mimo naše město.
Děkuji za odpověď, Foltýnová

Dobrý den, mám 3. pokoj. byt

Dobrý den,
mám 3. pokoj. byt v osobním vlastnicví a chci ho darovat dceři, chtěla bych v tomto bytě dožít. Můžete mi poradit ? Děkuji

Jsem ve stejné situaci jako

Jsem ve stejné situaci jako víše uvedeno- můžete prosím odpovědět . Děkuji

Přeji pěkný den. Jsem

Přeji pěkný den. Jsem vlastníkem bytové jednotky zatížené zástavním právem. Společnost jíž se zástavní právo týká není proti převodu. Chci tuto nemovitost darovat rodičům. Jak by měla vypadat darovací smlouva? Děkuji Zapletal Martin

Dobrý den, prosím o radu, jak

Dobrý den, prosím o radu, jak sepsat darovací smlouvu, když chceme převést zahradu se zahradní chatkou na tři syny. Jsme s manželem výluční majitelé této nemovitosti ke které ještě patří spoluvlastnické podíly (společné cesty ).Omlouvám se, pokud jsem se nevyjádřila srozumitelně.Děkuji mnohokrát za odpověď. Kočišová

http://www.darovacismlouvanem

http://www.darovacismlouvanemovitost.cz/

Přidat komentář

Obsah tohoto pole je skrytý a nebude veřejně zobrazen.
 
 Jak odstranit zápach ze psí tlamy
Pes je nejbližší přítel člověka, jak praví známé pořekadlo. Ale i sebelepší přítel přestává být kamarádem, pokud se mu...
 Jak poznat kvalitní a nekvalitní matrace
Za svého života prospíme téměř jeho třetinu. I když spíme, náš mozek usilovně pracuje. V průběhu spánku dochází k celé...
 Jak udělat kuře Marengo | recept
Recept na kuře Marengo. Kuře Marengo patří do klasického fondu světové kuchyně. Najdeme je na jídelníčku většiny...

Emailový zpravodaj

Přihlaste se k emailovému zpravodaji JakTak.cz. Pravidelně dostanete nejlepší a nejčtenější, návody a postupy přímo do Vaši emailové schránky.