1

Smluvní strany

Na straně jedné stojí fyzická osoba nebo společnost, která konzultantské služby nakupuje, dále jen „Zadavatel“, na straně druhé stojí fyzická osoba nebo společnost, která služby poskytuje, dále jen „konzultant“.

V úvodu smlouvy uveďte o obou smluvních stranách co nejvíce kontaktních informací. Jméno a příjmení osob uzavírajících předmětnou smlouvu, případně název společnosti, IČ, DIČ, také adresu trvalého bydliště, případně sídlo firmy.

Tento typ smlouvy právně spadá do obchodního zákoníku, konkrétně se jedná o zákon č. 513/1991 Sb.

2

Úvodní ustanovení

V prvním článku smlouvy specifikujte, na základě jakého oprávnění bude konzultant poskytovat zadavateli své služby.

3

Předmět smlouvy

Zde uveďte, jaké konkrétní služby se konzultant zavazuje na základě předmětné smlouvy poskytovat.

př. Předmětem této smlouvy je jednak závazek Konzultanta poskytovat výhradně Zadavateli odborné konzultace v oblasti ………………………….

4

Odměna

V tomto článku smlouvy co nejpřesněji definujte, jaká přísluší konzultantovi za jeho služby odměna. Zejména uveďte:

- výši částky
- splatnost částky
- účetní doklad, na jehož základě bude odměna vyplacena (faktura)

Dále rozveďte, zda-li odměna pokrývá veškeré finanční nároky konzultanta nebo budou-li další výdaje spojené s jeho činností hrazeny zvlášť. Pokud ano, i zde specifikujte, na základě jakých podkladů budou další výdaje konzultantovi hrazeny.

Také uveďte, zda-li je konzultant plátcem DPH, pokud ano, upravte cenu za jeho služby. Ve smlouvě vypište cenu bez DPH, sazbu DPH a konečnou sumu včetně DPH.

5

Platnost smlouvy

Smlouvu můžete uzavřít na dobu určitou nebo neurčitou. V obou případech uveďte podmínky, za kterých bude platnost smlouvy prodloužena nebo naopak, za jakých podmínek lze smlouvu vypovědět. Při formulaci těchto bodů buďte obzvláště opatrní.

6

Podmínky spolupráce

V tomto odstavci sepište veškeré požadavky a nároky, které po konzultantovi vyžadujete a z jeho strany očekáváte. Co nejpřesněji specifikujte veškeré podmínky, které jsou nezbytné pro hladký průběh spolupráce.

Také zde uveďte, že veškeré závazky a pohledávky, které vzniknou činností konzultanta, nepřechází na zadavatele. Zadavatel se distancuje od veškeré činnosti konzultanta.

7

Ochrana informací, povinnost mlčenlivosti

Konzultant se zavazuje k povinnosti mlčení a ochrany informací, které se v průběhu činnosti o zadavateli, případně od zadavatele dozvěděl. Důvěrné a citlivé informace zde blíže definujte a rozveďte je. Zadavatel zde může připojit sankční ustanovení, které uplatní v případě porušení tohoto bodu smlouvy.

Obě strany se zavazují ke vrácení veškerých písemností druhé straně a k povinnosti mlčenlivosti týkající se předaných informací. Povinnost mlčenlivosti uzavřete alespoň na dobu trvání 1 roku po skončení platnosti smlouvy. Veškeré změny a úpravy provádějte pouze formou číslovaných dodatků ke smlouvě.

8

Závěrečná ustanovení

Napište zde, kdy smlouva nabývá platnosti, většinou to bývá dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Také uveďte, zda je smlouva uzavírána za svobodné vůle a za výhodných podmínek.

Na závěr připojte místo, datum uzavření smlouvy a podpisové doložky obou smluvních stran.

Hodnocení

Vaše hodnocení: Žádné
0
Zatím nehodnoceno