1

Právní moc

Právní moc je vlastnost rozsudku, která spočívá v jeho závaznosti a nezměnitelnosti. Možná nejpodstatnější je pro adresáta skutečnost, že rozsudek již není možné napadnout řádným opravným prostředkem, tedy není se proti němu možné odvolat.

Kdo se chce proti rozhodnutí bránit, má se odvolat ve lhůtě do 15 dnů od doručení písemného rozhodnutí.

2

2 předpoklady právní moci

Aby rozsudek nabyl právní moci, musí být současně splněny dva předpoklady:

a) rozsudek musí být straně (či stranám) účinně doručen
b) a rozsudek nelze napadnout odvoláním

3

Nejčastější řípady, které mohou nastat:

a) PROTI ROZSUDKU JE MOŽNÉ SE ODVOLAT: V drtivé většině případů se můžete proti rozsudku soudu prvního stupně odvolat. Pokud se neodvoláte ve lhůtě 15 dnů od doručení písemného vyhotovení rozsudku, 16. dnem se rozsudek stane pravomocným. Pokud se však účastníci vzdají odvolání, což je jejich právo, nastane právní moc již doručením.

b) PROTI ROZSUDKU NENÍ MOŽNÉ SE ODVOLAT: Tady se hovoří o tzv. bagatelních věcech. Tedy pokud jste žalovali nebo byli žalováni o částku maximálně 10.000,-Kč, odvolání obecně není přípustné (k příslušenství pohledávky se přitom nepřihlíží). V takovém případě nastává právní moc rozsudku již doručením. Neodvoláte se samozřejmě ani proti rozhodnutí odvolacího soudu, tedy soudu druhého stupně.

4

Vykonatelnost

Vykonatelnost je vlastnost rozsudku, které spočívá v možnosti vynutit uloženou povinnost i proti vůli povinného. Aby u vás mohl zazvonit exekutor, musí být rozsudek, který vám ukládá nějaké plnění, vykonatelný.

Rozsudek je vykonatelný, jakmile uplyne lhůta k plnění. Lhůta k plnění běží od právní moci rozsudku a je zpravidla 3-denní a 15-denní (u vyklizení nemovitosti). Není-li v rozsudku uložena lhůta k plnění (např. rozsudkem je rozvedeno manželství), je rozsudek vykonatelný, jakmile nabyl právní moci.

5

Předčasná vykonatelnost

Aby to nebylo moc jednoduché, zákonodárce zavedl ještě tzv. předčasně vykonatelné rozsudky, kterými jsou:

a) rozsudky odsuzující k plnění výživného nebo pracovní odměny za poslední 3 měsíce před vyhlášením rozsudku
b) rozsudky odsuzující k navrácení dítěte v případech tzv. "mezinárodních únosů dětí"
c) rozsudky, u nichž tak za předpokladu, že účastníku hrozí nebezpečí těžko nahraditelné nebo značné újmy, stanovil soud

Předběžně vykonatelné mohou být pouze rozsudky odsuzující k plnění a lhůta k plnění běží nezávisle na právní moci (tj. je odvislá od doručení). Zjednodušeně řečeno- i když se některý z účastníků odvolá, nic to nemění na předběžné vykonatelnosti. To proto, aby např. dítě nemuselo čekat na výživné další rok, než rozhodne odvolací soud.

6

Příklad

Představte si, že je vám rozsudek doručen ve čtvrtek 2.2.2012. Rozsudek vás odsuzuje k zaplacení 50.000Kč. Lhůta pro podání odvolání uplyne 17.2.2012, den následující, tj. 18.2.2012 je rozsudek v právní moci. Třídenní lhůta k plnění uplyne 21.2.2012 a den následující, tedy 22.2.2012 je rozsudek vykonatelný.

Pokud by poslední den, kdy by bylo možné podat odvolání, připadl na sobotu, neděli či svátek, pak by bylo možné se odvolat ještě první pracovní den, který by následoval (v případě víkendu tedy ještě v pondělí). Tím by se posunula i právní moc a vykonatelnost.

7

Pozor!

Zákon zná více forem rozhodnutí, kterými soud rozhoduje. Jednou z nich je rozsudek, ale dále je možné jmenovat i usnesení, případně platební rozkaz. U nich se právní moc a vykonatelnost stanoví odlišně než u rozsudku!

Tipy

Ačkoli budete přesně vědět, jak vypočítat právní moc a vykonatelnost rozsudku, nemusíte se dopočítat. Proč? Protože nemusíte vědět, kdy bylo doručeno druhému účastníkovi, případně jestli se proti rozhodnutí neodvolal. Nejjednodušší je proto zavolat na soud. Na stránkách www.justice.cz najeďte na stránky soudu, který rozsudek vydal (např. Okresní soud v Jihlavě). V "kontaktech" si vyhledejte telefonní číslo na "informační centrum soudu", případně na "podatelnu". Nadiktujte spisovou značku (zpravidla ji naleznete v pravém horním rohu rozsudku) a zeptejte se, ke kterému dni nabyl rozsudek právní moci, případně z jakého důvodu ještě není v právní moci.

Varování

Článek má informativní charakter, redakce nenese zodpovědnost za případnou škodu.

Rozsudek může být doručen i tzv. "fikcí". Tedy ten, kdo nepřebírá poštu, nezabrání tomu, aby rozsudek nabyl právní moci.

Hodnocení

Vaše hodnocení: Žádné
4.625
Average: 4.6 (8 votes)