jaktak.cz

Jak se připravit na registrované partnerství

Tento článek Vám vnese jasno do podmínek registrovaného partnerství. Zjistíte, jaké doklady je třeba doložit, kde můžete registrované partnerství uzavřít. Partnerství vzniká projevem vůle dvou osob stejného pohlaví činěným formou souhlasného svobodného a úplného prohlášení těchto osob o tom, že spolu vstupují do partnerství.

Krok 1

Prohlášení se činí před matrikářem na základě otázky, položené těmto osobám, zda chtějí spolu vstoupit do partnerství. Před učiněním prohlášení výslovně uvedou, že jim nejsou známy okolnosti vylučující vstup do partnerství.

Krok 2

Protokol, který se o prohlášení sepisuje, podepisují osoby vstupující do partnerství, matrikář a tlumočník, je-li jeho přítomnost nutná. Partnerství se zapíše do knihy registrovaného partnerství.

Krok 3

Do partnerství může vstoupit každý, komu zákon partnerství nezakazuje. Podmínkou vstupu do partnerství na území ČR je, aby alespoň jedna osoba do partnerství vstupující byla státní občanem ČR. Do partnerství nemohou vstoupit osoby navzájem příbuzné v linii přímé a sourozenci.

Krok 4

Má-li občan České republiky trvalý pobyt na území ČR a chce vstoupit do partnerství, musí prokázat svoje totožnost a k tiskopisu připojit- rodný list, občanský průkaz nebo pas, výpis údajů z informačního systému evidence obyvatel o místě trvalého pobytu, výpis z evidence obyvatel o rodinném stavu nebo o partnerství, doklad o zániku předchozího manželství (partnerství). Tyto služby jsou pak zpoplatněny na základě aktuálního ceníku.


Zdroj: https://www.jaktak.cz/jak-se-pripravit-na-registrovane-partnerstvi.html