jaktak.cz

Jak zažádat o výživné na zletilé dítě | vyživovací povinnost od A do Z

Složitost: Složité
Cena: 1001 - 5000 Kč
Potřebný čas: 30 minut a více

Sňatků ubývá, rozvodů naopak přibývá. Těmi, jak je známo, nejvíce trpí děti. A druhý z rodičů, který s dítětem nesdílí společnou domácnost, pak na dítě má tzv. vyživovací povinnost. V jejích podmínkách se však spousta rodičů ztrácí. V následujícím článku se vám stručně pokusíme objasnit pojmy a odpovědět na hlavní otázky, na než možná hledáte odpověď.

Vyživovací povinnost na dítě v první řadě má své limity. Hlavním je dovršení osmnáctého roku dítěte, tedy plnoletosti. Ani to však automaticky neznamená ukončení výživové povinnosti. Vezměme to ale popořádku.

Krok 1

Končí vyživovací povinnost dovršením osmnáctého věku dítěte? Nebo až šestadvacátého? Obě varianty mohou a nemusí být možné. Zákon říká, že vyživovací povinnost není vázána na věk, nýbrž na potřeby dítěte.

Krok 2

Nejdříve si objasněme pojem dítě. Tím totiž není zamýšlena jen malá osoba do určitého věku. Zákon o rodině a občanský zákoník dítětem rozumí spíše neměnný příbuzenský vztah. V tomto smyslu by bylo možná vhodnější používat pojem potomek. Vaše dítě zkrátka je a bude vaším dítětem (potomkem) napořád. Zákon však už rozlišuje mezi dítětem zletilým a nezletilým. Zatímco děti do osmnácti let jsou dětmi nezletilými a děti plnoleté zletilé.

Krok 3

Zmíněný pojem potřeby dítěte, které jsou nadřazeny jeho věku, je velmi široký. V první řadě zahrnuje studia vašeho dítěte. V podstatě se dá říci, že do té doby, než vaše dítě ukončí studia, jej budete muset nezávisle na jeho věku finančně podporovat. Pokud však se školou ve čtrnácti letech praští a začne si samo vydělávat, vyživovací povinnost pro vás tím skončí.

Krok 4

Vyživovací povinnost se však netýká jen dětí studujících, ale i s jinými potřebami, především zdravotními. Trpí-li vaše dítě například mentálním postižením a kvůli své diagnóze není schopno se o sebe postarat, vyživovací povinnosti se hned tak nezbavíte.

Krok 5

Ve hře však jsou i jiné faktory jako schopnosti, možnosti a majetkové poměry, a to jak rodičů, tak dítěte samotného. Dítěti například má být dopřána stejná životní úroveň jako jeho rodiči. Má-li rodič, s nímž dítě sdílí domácnost, příjem 20 tisíc měsíčně, a rodič s vyživovací povinností příjem pětinásobný, bude jeho vyživovací povinnost vyšší, než kdyby tomu bylo obráceně. Individuálně soud přihlíží i na tzv. permanentní studenty, obzvláště ty, kteří za tři roky vystřídají tři vysoké školy. Ke každému případu soud jinými slovy přistupuje individuálně.

Krok 6

Dovršením osmnáctého roku věku dítěte se ale na něj přenáší povinnost o výživné žádat. Zatímco o výživné za nezletilé dítě žádá rodič, o výživné pro zletilé dítě si musí zažádat dítě samo.

Krok 7

Ne vždy ovšem musí dojít k soudnímu jednání. Pokud se rodiče dohodnou a výživné platí dobrovolně, není důvod obracet se na soud. Ten je v podstatě až poslední možností v případech, kdy se rodiče nedohodnou, neplní své sliby, nebo když jedna ze stran s navrhovaným výživným nesouhlasí. V tom případě je na místě obrátit se na příslušný okresní soud v závislosti na místě trvalého bydliště žalovaného, tedy rodiče s vyživovací povinností.

Krok 8

Jak rodiče nezletilých dětí, tak děti zletilé v tomto případě mohou zůstat v klidu. Žaloby o výživné jsou zproštěny veškerých soudních poplatků! Dobrou zprávou také je, že o výživné je možno žádat i zpětně, a to podle § 98 odst. 1 zákona o rodině až tři roky dozadu! Za tu dobu se může jednat o poměrně významnou částku.

Krok 9

Víte, že zákon § 87 zákona o rodině pamatuje i na rodiče? Jedná se o případy, kdy vyživovací povinnost má místo rodiče jejich dítě! Pokud je schopno se samo o sebe postarat, ale jeho rodiče nikoliv, dítě je tím, které je povinno se o ně (či něj) postarat, tedy, jak doslovně zní v zákoně, obstarat jim slušnou výživu, pokud ji potřebují. Samozřejmě v závislosti na jeho schopnostech, možnostech a majetkových poměrech. Z tohoto zákona vyplývá, že děti se musí postarat o své rodiče. Zákon však v tomto směru bývá věc jedna a realita druhá. Dodržování a dokazování litery tohoto zákona každopádně je poměrně sporné.

Tento článek a jeho jednotlivé body mají pouze informativní charakter. Společnost Solex Services s.r.o. neručí a není odpovědná za škody vzniklé užitím informací (částečným nebo úplným), které jsou uvedeny v článku. Zároveň společnost neručí a není odpovědna za škody vzniklé užitím informací (úplných nebo částečných) obsažených v článku třetí osobou.


Zdroj: https://www.jaktak.cz/jak-zazadat-o-vyzivne-na-zletile-dite-vyzivovaci-povinnost-od-do-z.html