jaktak.cz

Jak psát anglické upomínky| užitečné fráze

Složitost: Lehké

Jak psát anglické upomínky| užitečné fráze. Není bohužel neobvyklé, že musíme obchodního partnera upomínat o zaplacení pohledávky. Zvlášť u zahraničních partnerů je třeba psát upomínky správně a efektivně. Pokud nepomůže pouhá domluva, nezbývá, než upomínku napsat emailem nebo zaslat poštou.

Krok 1

Úprava a forma: -obě adresy zarovnáme vlevo, naše adresa je nahoře - pod adresy uvedeme předmět: např. Subject: First reminder, Second reminder… - datum zarovnáme vpravo, raději vypíšeme : např.4th April 2010 - oslovení musí ladit s pozdravem: Pokud dopis adresujeme konkrétní osobě: Dear Mr./Mrs. /Ms. Brown – pozdrav: Yours sincerely. Pokud adresujeme dopis firmě obecně: Dear Sirs – pozdrav Yours faithfully. -v emailu je lepší užít pozdrav With best regards.

Krok 2

První upomínka: Buďte pořád velmi zdvořilí, raději předpokládejte, že k nezaplacení došlo omylem. We are writing to inform you that we have not received your payment of our invoice due 1st April 2019. Obracíme se na vás, abychom vás informovali, že jsme neobdrželi platbu naší faktury splatné 1. dubna. We believe you only omitted to forward the payment. Věříme, že jste pouze opomněli úhradu provést. Please give this matter your kind attention. Prosíme, věnujte této záležitosti pozornost. If you have forwarded the payment, please ignore this letter. Pokud jste již zaplatili, neberte tento dopis na vědomí.

Krok 3

Druhá upomínka: Buďte stále zdvořilí, ale dejte jasně najevo, že peníze už mají být na vašem účtu. We are writing to remind you we still have not received your payment due 1st March. Obracíme se na vás, abychom vás informovali, že jsme neobdrželi vaši platbu splatnou 1. března. Please solve this matter promptly. Please give this matter your attention. Prosíme vás o rychlé vyřešení. Věnujte prosím záležitosti pozornost. We believe you will keep up with your good payment history. Doufáme, že dostojíte svojí dobré platební historii. We agree to extend your payment deadline to 10th March. Souhlasíme s prodloužením lhůty platby do 1. března.

Krok 4

Třetí upomínka: V třetí upomínce uveďte, jak budete jednat dále v případě neuhrazení. You keep ignoring our repeated reminders. Nadále ignorujete naše opakované upomínky. We are still missing your payment and explanation after our repeated reminders. Stále jsme neobdrželi vaši platbu a vysvětlení po našich opakovaných upomínkách. Your payment was due on 1st March 2010. Vaše platba byla splatná. 1. března. The matter is now being dealt with by our collections department/legal department. Záležitostí se nyní zabývá naše oddělení vymáhání/ právní oddělení. Such dealing is damaging our business relationship. Takovéto jednání poškozuje naše obchodní vztahy. We’d like to inform you this is our last reminder. Rádi bychom vás informovali, že tato upomínka je poslední. If the payment is not forwarded immediately, we will take legal action/sell your debt to a factor/suspend your deliveries/ end our business relationship. Pokud nezaplatíte okamžitě, podnikneme právní kroky/prodáme vaši pohledávku/ přerušíme dodávky/ ukončíme naše obchodní vztahy.


Zdroj: https://www.jaktak.cz/jak-psat-anglicke-upominky-uzitecne-fraze.html