jaktak.cz

Jak namítat podjatost soudce | rady

Složitost: Mírný
Cena: Zdarma

Jak namítat podjatost soudce | rady. Jste účastník řízení u soudu a zjistíte, že soudce, který má vaši věc rozhodnout, je váš bývalý spolužák. Nebo co hůř, je to bývalý spolužák protistrany. Co pro to můžete udělat z vaší strany? Uplatnit námitku podjatosti soudce.

Krok 1

Obecně k podjatosti

Podle občanského soudního řádu platí, že soudci nemohou projednat a rozhodnout věc, pokud se zřetelem na jejich poměr k věci, k účastníkům nebo k jejich zástupcům je tu důvod pochybovat o jejich nepodjatosti. Soudce by tedy v konkrétním případě nemusel být nestranný, proto nebude věc rozhodovat.

Krok 2

Poměr k věci – např. soudce je zároveň svědek události, soudce je spoluvlastník věci, která je předmětem soudního řízení. Poměr k účastníkům- např. soudce je kamarád z dětství žalovaného. Poměr k jejich zástupcům- např. soudce je manželem obhájkyně žalovaného.

Krok 3

Z projednávání a rozhodnutí věci je vyloučen i soudce, který projednával nebo rozhodnul věc u nižšího stupně a naopak. Takže o odvolání nemůže rozhodovat ten soudce, který vydal rozhodnutí v prvním stupni.

Krok 4

Kdy uplatnit námitku podjatosti

Vy jako účastník řízení můžete uplatnit námitku podjatosti soudce nejpozději při prvním jednání, kterého se soudce, který má být podle vás vyloučen, zúčastnil. O tom musíte být poučeni (soud vás poučí jak v předvolání, tak v soudní síni). Není tak obecně možné se zúčastnit například dvou jednání a při třetím vznést námitku podjatosti.

Krok 5

Pokud ale o důvodu podjatosti nevíte již při prvním jednání ve věci (teprve za týden vám někdo řekne, že soudce je známý protistrany) nebo pokud důvod vyloučení soudce vznikne později (protistrana vymění obhájce a tento nový bude v příbuzenském poměru k soudci), můžete námitku podjatosti uplatnit do 15 dnů poté, co jste se o těchto skutečnostech dozvěděli.

Krok 6

Co musí být v námitce uvedeno

V námitce podjatosti musí být vedle obecných náležitostí uvedeno:

- proti kterému soudci námitka směřuje (například proti JUDr. Janu Novákovi, působícímu u okresního soudu v Přerově)

- v čem spatřujete důvod jeho možné podjatosti (soudce je dobrý známý žalované)

- popřípadě kdy jste se o tom dozvěděli (včera mi to řekla moje manželka, která pracuje v divadle a často je vídá společně na představení)

- a jak vaše tvrzení může být prokázáno (výslech manželky a jejích kolegyň z divadla).

Krok 7

O tom, zda je soudce vyloučen, rozhodne nadřízený soud v senátě. Opožděně podaná námitka bude zamítnuta, proto na nic nečekejte a námitku vzneste vždy včas.

Krok 8

Pokud bude soudce vyloučen, předseda soudu určí podle rozvrhu práce jiného soudce, který věc projedná a rozhodne. Kdyby věc rozhodl vyloučený soudce, můžete podat odvolání.

Varování

Článek má informativní charakter.


Zdroj: https://www.jaktak.cz/jak-namitat-podjatost-soudce-rady.html