jaktak.cz

Jak podat odpor proti trestnímu příkazu

Cena: Zdarma
Potřebný čas: 30 minut a více

Trestní příkaz může v určitých případech nahradit klasické hlavní líčení. Soud tedy nenařídí hlavní líčení a nevynese rozsudek za přítomnosti státního zástupce a obžalovaného, ale doručí písemný trestní příkaz, ve kterém uloží trest. Laicky řečeno tím soud dává pachateli trestného činu na výběr: "Bereš, nebo nebereš?" Pokud se rozhodnete pro druhou možnost, musíte podat odpor.

Krok 1

Co je to odpor Proti rozsudku se můžete odvolat, proti trestnímu příkazu můžete podat odpor. V opačném případě (tedy pokud odpor včas nepodáte) se trestní příkaz stane pravomocným a vykonatelným. A k výkonu trestu tak můžete být přinuceni státním donucením.

Krok 2

Lhůta Lhůta pro podání odporu je osmidenní a začíná běžet v den následujícím po dni, kdy vám byl doručen trestní příkaz. Takže pokud vám byl trestní příkaz doručen 4. června, odpor musí být podán nejpozději 12. června.

Krok 3

Komu odpor adresovat Odpor můžete poslat poštou, nebo odevzdat na podatelně u příslušného soudu. Tím je soud, který trestní příkaz vydal.

Krok 4

Vlastní text Co takový odpor musí obsahovat? Zákon je v tomto velmi stručný, každopádně z odporu má být patrné, proti jakému trestnímu příkazu směřuje. Odpor může začínat třeba takto: Trestním příkazem okresního soudu v Ostravě, ze dne 29.4.2011, sp. zn. 27T 335/2011 jsem byl uznán vinným za přečin zpronevěry podle ustanovení § 206 odst.1 trestního zákoníku a byl mi uložen trest domácího vězení v délce 6 měsíců. S tímto nesouhlasím, proto podávám odpor.

Krok 5

Odůvodnění Ačkoli to zákon nestanoví, je vhodné odpor odůvodnit. Například takto: Přečinu zpronevěry jsem se nedopustil. V době, kdy jsem měl od pana Nováka převzít částku 75 000 Kč u něj v bytě, jsem již týden ležel v nemocnici. Z léčení mě propustili teď v úterý (přikládám lékařskou zprávu). Pana Nováka znám, je to přítel mé bývalé manželky. Nevycházíme spolu dobře. Trestní oznámení na mne podal již jednou, ale věc byla Policií ČR odložena. V Ostravě, dne 30. 4. 2011

Krok 6

Co odpor způsobí Včas podaný odpor ruší trestní příkaz a soud nařídí ve věci hlavní líčení. Soud není vázán právní kvalifikací, ale ani druhem či výměrou trestu, jak byly obsaženy v trestním příkazu. Proto si vždy dobře rozmyslete, jestli raději nepřijmete trest "nabízený" v trestním příkazu.

Tipy

Jen pro zajímavost: V hlavním líčení vás soud může odsoudit ke stejnému trestu, jaký vám byl nařízen již trestním příkazem. Trest ale může být mírnější (například peněžitý trest namísto trestu domácího vězení) nebo přísnější (trest odnětí svobody nepodmíněně).

Varování

Článek slouží k informativní účelům.


Zdroj: https://www.jaktak.cz/jak-podat-odpor-proti-trestnimu-prikazu.html