jaktak.cz

Jak napsat smlouvu o výpůjčce | návod

Složitost: Mírný
Cena: Zdarma

Jak napsat smlouvu o výpůjčce | návod. Čas od času někomu půjčíte auto, chatu na víkend nebo třeba sportovní vybavení. S vlastním synem ani s nejlepším kamarádem pravděpodobně nebudete sepisovat smlouvu o výpůjčce. Ale co když vás požádá třeba nový soused nebo člověk, se kterým jste nebyli dlouho v kontaktu. Není lepší mít v ruce "papír", že užívá právě vaši věc?

Krok 1

Co je to výpůjčka

Na základě smlouvy o VÝPŮJČCE vznikne vypůjčiteli právo věc po smluvenou dobu bezplatně užívat. Věcí se přitom rozumí věc konkrétní, tj. individuálně určená. Soused (vypůjčitel) se nezavazuje, že vám za týden vrátí nějaké kolo, ale vaše kolo, čili to, které si od vás vypůjčil. Kdyby si od vás půjčil peníze nebo pět kilo jablek, jednalo by se o jiný druh smlouvy, a to o smlouvu o PŮJČCE. Nevracel by totiž přesně ty bankovky (jablka), které si od vás odnesl, ale jednoduše stejný obnos peněz (jablka stejného druhu).

Krok 2

Půjčitel

Půjčitel je zpravidla vlastník věci. Čili ten "dobrák", který nechá druhého, aby po určitou dobu bezplatně užíval jeho věc. Půjčitel je povinen předat vypůjčiteli věc ve stavu způsobilém k řádnému užívání. Čili pokud máte auto, kterému pořádně nefungují brzdy, raději ho nikomu nepůjčujte. Kdyby se tomu člověku něco stalo, čekala by vás kupa nepříjemností. Půjčitele ve smlouvě o výpůjčce charakterizujte co nejblíže, ideálně jménem, datem narození a místem trvalého bydliště:

ADAM HORÁK, NAR. DNE 5.9.1960, BYTEM JANÁČKOVA 77, OPAVA, 74601 (DÁLE JEN "PŮJČITEL").

Krok 3

Vypůjčitel

Vypůjčitel je osoba, která může věc bezplatně užívat. Vypůjčitel má užívat věc řádně a v souladu s účelem, který byl ve smlouvě dohodnut nebo kterému věc obvykle slouží. Zároveň je povinen chránit ji před poškozením, ztrátou nebo zničením. Vypůjčitel nesmí přenechat věc k užívání někomu jinému, pokud nebylo dohodnuto jinak!! Není tedy možné, abyste kamarádovi na víkend přenechali chalupu, o kterou vás moc prosil, a on ji poskytl (například za peníze) třetí osobě. Vypůjčitele charakterizujte obdobně jako půjčitele:

MARCEL HOLÁN, NAR. DNE 6.7.1972, BYTEM HUSOVA 897, OPAVA, 74601(DÁLE JEN "VYPŮJČITEL").

Krok 4

Věc, která je předmětem smlouvy

Věc charakterizujte tak, aby byla pokud možno nezaměnitelná. Když už si dáváte tu práci se smlouvou, určitě neuvádějte jen to, že předmětem smlouvy jsou dvoje lyže nebo bílý notebook.

PŘEDMĚTEM VÝPŮJČKY JSOU KOLEČKOVÉ BRUSLE STŘÍBRNÉ BARVY, ZNAČKA ROLLER, VELIKOST 44, STÁŘÍ 2 ROKY. BRUSLE DOSUD NEBYLY POUŽITY, TAKŽE JSOU NEPOŠKOZENÉ.

Krok 5

Doba výpůjčky

Výpůjčka není darování a je tedy jasné, že věc budete chtít vrátit. Možná za den, možná za měsíc. To už záleží na domluvě. Vypůjčitel je povinen věc vrátit, jakmile ji nepotřebuje, nejpozději však do konce stanovené doby zapůjčení. Ze zákona platí, že půjčitel může požadovat vrácení věci i před skončením stanovené doby zapůjčení, jestliže vypůjčitel věc neužívá řádně, nebo jestliže ji užívá v rozporu s účelem, kterému slouží. Ve smlouvě může být uvedeno například:

TATO SMLOUVA SE UZAVÍRÁ NA DOBU DVOU MĚSÍCŮ A LHŮTA ZAČÍNÁ BĚŽET DNEM JEJÍHO PODPISU. PŮJČITEL VŠAK MŮŽE POŽADOVAT VRÁCENÍ VĚCI I PŘED SKONČENÍM STANOVENÉ DOBY ZAPŮJČENÍ, A TO BEZ UDÁNÍ DŮVODU.

Krok 6

Smlouva o výpůjčce - vzor

ADAM HORÁK, NAR. DNE 5.9.1960, BYTEM JANÁČKOVA 77, OPAVA, 74601 (DÁLE JEN "PŮJČITEL")
a
MARCEL HOLÁN, NAR. DNE 6.7.1972, BYTEM HUSOVA 897, OPAVA, 74601(DÁLE JEN "VYPŮJČITEL")

UZAVŘELI NÍŽE UVEDENÉHO DNE, TÝDNE A ROKU TUTO

SMLOUVU O VÝPŮJČCE PODLE ust. § 2193 a násl. občanského zákoníku:

I.
- PŘEDMĚTEM VÝPŮJČKY JSOU KOLEČKOVÉ BRUSLE STŘÍBRNÉ BARVY, ZNAČKA ROLLER, VELIKOST 44, STÁŘÍ 2 ROKY. BRUSLE DOSUD NEBYLY POUŽITY, TAKŽE JSOU NEPOŠKOZENÉ.
- PŮJČITEL TÍMTO PROHLAŠUJE, ŽE JE VÝLUČNÝM VLASTNÍKEM VÝŠE SPECIFIKOVANÝCH BRUSLÍ.

II.
-PŮJČITEL SE TÍMTO ZAVAZUJE, ŽE PŘEDÁ VYPŮJČITELI BRUSLE VE STAVU ZPŮSOBILÉM UŽÍVÁNÍ, PŘIČEMŽ VYPŮJČITELI VZNIKNE PRÁVO KOLEČKOVÉ BRUSLE BEZPLATNĚ UŽÍVAT.
- TATO SMLOUVA SE UZAVÍRÁ NA DOBU DVOU MĚSÍCŮ A LHŮTA ZAČÍNÁ BĚŽET DNEM JEJÍHO PODPISU. PŮJČITEL VŠAK MŮŽE POŽADOVAT VRÁCENÍ VĚCI I PŘED SKONČENÍM STANOVENÉ DOBY ZAPŮJČENÍ, A TO BEZ UDÁNÍ DŮVODU.

III.
- VYPŮJČITEL TÍMTO PROHLAŠUJE, ŽE PŘEVZAL VÝŠE SPECIFIKOVANÉ KOLEČKOVÉ BRUSLE A ZAVAZUJE SE JE VRÁTIT V DOBĚ STANOVENÉ V BODĚ II.
- VYPŮJČITEL ODPOVÍDÁ PŮJČITELI ZA ŠKODU NA BRUSLÍCH ZPŮSOBENOU POŠKOZENÍM, ZTRÁTOU ČI ZNIČENÍM.

TATO SMLOUVA SE VYHOTOVUJE VE DVOU STEJNOPISECH, PŘIČEMŽ JEDNU SI PONECHÁ PŮJČITEL A JEDNU VYPŮJČITEL.

V OPAVĚ, DNE 26.7.2020

--------------------------- (PŮJČITEL) ------------------------ (VYPŮJČITEL)

Článek má informativní charakter.


Zdroj: https://www.jaktak.cz/jak-napsat-smlouvu-o-vypujcce-navod.html