jaktak.cz

Jak převést nemovitost | rady

Složitost: Složité
Potřebný čas: 30 minut a více

Jak převést nemovitost | rady. Dům, byt, zahrada - všechny tyto nemovitosti mají velkou hodnotu, a proto si při převodu snad každý přeje, aby nenastaly žádné komplikace. Převod nemovitostí není (například oproti převodu šperků nebo elektroniky) složitý kvůli vysoké ceně, ale z důvodu tzv. "dvoufázového nabývání vlastnického práva", které je spjato se zápisem vlastnického práva do katastru nemovitostí. Vlastnit televizi můžete pouze na základě smlouvy, nejčastěji jejím převzetím. Sepsat smlouvu o prodeji domu, převzít klíče a přestěhovat se do něj samo o sobě nestačí k tomu, abyste se stali vlastníkem nemovitosti.

Krok 1

Nemovitosti a movitosti

Věci jsou movité nebo nemovité. Nemovitostmi jsou pozemky a stavby, které jsou spojeny se zemí pevným základem. Asi každý si dovede představit, co v praxi je a co není nemovitost. Samozřejmě existují i "zapeklité" případy. Například obytné auto, které vlastník (nejčastěji chatař) postaví doprostřed pozemku a přistaví k němu komín nebo terasu. Je to ještě movitost, nebo už nemovitost? To je otázka, nad kterou polemizují i odborníci. Nicméně v drtivé většině případů tento problém skutečně není třeba řešit. Naopak je namístě řešit to, aby nemovitost byla převedena v souladu se zákonem. Když se převádí movitá věc, nabývá se vlastnictví jejím převzetím, není-li právními předpisy stanoveno nebo účastníky dohodnuto jinak. Když chcete např. darovat počítač, stačí uzavřít darovací smlouvu (postačí ústně) a počítač předat obdarovanému. Ten se převzetím počítače stává jeho vlastníkem. Na to vám stačí 5 minut. Co když chcete například darovat chalupu s pozemkem? Jednak musíte uzavřít darovací smlouvu, která musí mít ze zákona písemnou formu, za druhé musíte podat návrh na zápis vlastnického práva do Katastru nemovitostí. Na to vám v praxi nemusí stačit ani měsíc.

Krok 2

Řízení před katastrem

Řízení o povolení vkladu je zahájeno okamžikem doručení písemného návrhu účastníka řízení příslušnému katastrálnímu úřadu. Návrh na zahájení řízení o povolení vkladu se podává na stanoveném formuláři.

NÁVRH na zahájení řízení musí obsahovat:

a) označení katastrálního úřadu, kterému je návrh určen

b) jméno a příjmení, trvalý pobyt a rodné číslo fyzických osob nebo název, sídlo a identifikační číslo právnických osob, které jsou účastníky řízení

c) označení práv, která mají být zapsána do katastru.

PŘÍLOHOU NÁVRHU musí být:

a) listina, na základě které má být zapsáno právo do katastru, nebo její úředně ověřený opis v počtu o dva větším, než je počet účastníků řízení (jedná-li se o směnu nemovitostí evidovaných v obvodu více katastrálních úřadů, v počtu ještě o dva větším pro každý další katastrální úřad)

b) výpis z obchodního nebo jiného zákonem určeného rejstříku, pokud je účastníkem řízení právnická osoba, jejíž vznik je podmíněn zápisem do takového rejstříku, nebo úředně ověřený opis takového výpisu, pokud z příslušného rejstříku nelze zjistit potřebný údaj dálkovým přístupem.

Krok 3

Jestliže jsou splněny podmínky vkladu, katastr rozhodne, že se vklad POVOLUJE. Právní účinky vkladu vznikají na základě pravomocného rozhodnutí o jeho povolení ke dni, kdy návrh na vklad byl doručen katastrálnímu úřadu. To znamená, že vlastníkem se stáváte zpětně, a to ke dni doručení návrhu na vklad katastrálnímu úřadu. Vklad ale může být také ZAMÍTNUT. Jak se bránit? Soudně. Proti rozhodnutí o zamítnutí vkladu je totiž přípustná žaloba podle části páté občanského soudního řádu, která musí být podána ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí.

Krok 4

Závěr? Chraňte si zdraví i peníze

Článek měl demonstrovat především to, že převést nemovitost není jako koupit si dovolenou u moře. Převést nemovitost znamená investovat nejen peníze, ale i čas. Jak se říká, dvakrát měř, jednou řež. Pokud kupujete nemovitost, pamatujte, že možná ze všeho nejdůležitější je zjistit, zdali není zatížena právy třetích osob. Je hodně lidí, kteří mají dům v zástavě a přesto se ho rozhodnou prodat. Nemovitost také může být zatížena věcným břemenem. Jste připraveni na to, aby sousedé z vedlejšího domu chodili zcela legálně přes váš pozemek za milión korun, protože k jejich domu žádná jiná cesta nevede? Případně brali vodu z vaší studny? Asi ne. Jestli dům je, nebo není zatížen některými právy někoho dalšího (zástava, exekuce, předkupní právo, věcné břemeno atd.), zjistíte z listu vlastnictví (LV). Tzv. "elvéčko" získáte za poplatek přímo na katastru, u notáře, případně všude tam, kde funguje Czech POINT (většinou pošta, obecní úřady, magistráty...).

Když si nejste jisti, poraďte se s někým, kdo problematice rozumí. Tím může být paní na katastrálním úřadě (případně se můžete obrátit přímo na právníka katastru) nebo ve složitějších a časově náročnějších případech advokát.

Ne každá nemovitost se zapisuje do katastru nemovitostí. Drtivá většina však ano.

Na stránkách katastru nemovitostí si můžete stáhnout formulář.

Článek má informativní charakter, redakce nenese odpovědnost za případnou škodu.


Zdroj: https://www.jaktak.cz/jak-prevest-nemovitost-rady.html