jaktak.cz

Jak se bránit pomluvě | rady

Složitost: Složité
Potřebný čas: 30 minut a více

Jak se bránit pomluvě | rady. S pomlouváním se setkáváme již od útlého věku. Pomluvou si ztrpčují život děti na základní škole, kolegové v práci i sousedé důchodového věku. Jen proto, že je pomluva celkem častá a mezi lidmi rozšířená, není nepostižitelná. Bát by se měli především ti, kteří nerespektují žádné hranice a často pod záminkou svobody slova nebo umělecké či novinářské tvořivosti porušují práva jiných. Výjimkou není ani konkurenční boj.

Krok 1

Braňte se před soudem v CIVILNÍM ŘÍZENÍ

Stanete-li se terčem pomluvy a není-li možné řešit situaci smírnou cestou, můžete se bránit podáním žaloby. Žaloba ve věcech OCHRANY OSOBNOSTI se podává u krajského soudu, který je oprávněn věc projednat a rozhodnout jako soud prvního stupně. Že nebudete mít úplně lehké postavení jste se mohli přesvědčit u nejednoho politika či herce nebo zpěváka, kteří žalovali pro pomluvu jiného politika nebo bulvár. Někteří z nich byli úspěšní, většina ale ne. A snad nikdo z nich nedosáhl miliónového odškodnění, kterého se domáhal. Je to dáno zejména proto, že osoby veřejně činné musejí být schopny snášet vyšší míru kritiky než řadoví občané. Dále soudy došly k závěru, že od bulváru čtenář očekává určitou nadsázku a nevěří každému slovu napsanému v takovém typu novin.

Krok 2

Chcete-li se obrátit na soud, pamatujte, že musíte být schopni svá tvrzení prokázat – tedy poskytnout soudu relevantní důkazy. V případě, že budete neúspěšní, zpravidla ponesete nejen své výdaje, ale také výdaje protistrany. V žalobě musíte mimo jiné přesně OZNAČIT OSOBU, která vás pomluvila, což je obrovský rozdíl oproti trestnímu právu (trestní oznámení můžete podat na neznámého pachatele) a nemusí to vždy být snadné. Např. pokud vás někdo pomluví na internetu, anonymně atd. Že víte, kdo vás pomluvil, je jedna věc, ale druhá věc je umět mu pomluvu prokázat. Pomluvou není to, co vám někdo řekne mezi čtyřma očima nebo např. v e-mailu či dopisu, který adresuje pouze vám. Něco jiného by bylo, kdyby pomlouvačný dopis někde vylepil nebo zveřejnil na internetu. Pak už by byla obrana proti pomluvě na místě. Žalobou se můžete domáhat nejen OMLUVY, ale i FINANČNÍHO ODŠKODNĚNÍ. A to tehdy, byla-li pomluvou ve značné míře snížena vaše důstojnost nebo vážnost ve společnosti a samotná omluva se nejeví jako dostačující.

Krok 3

Právní rámec pro CIVILNÍ ŘÍZENÍ podle občanského zákoníku: Fyzická osoba má právo na ochranu své osobnosti, zejména života a zdraví, občanské cti a lidské důstojnosti, jakož i soukromí, svého jména a projevů osobní povahy. Podle občanského zákoníku: (2) Při neoprávněném použití názvu právnické osoby je možné se domáhat u soudu, aby se neoprávněný uživatel zdržel jeho užívání a odstranil závadný stav; je možné se též domáhat přiměřeného zadostiučinění, které může být požadováno i v penězích. (3) Odstavec 2 platí přiměřeně i pro neoprávněný zásah do dobré pověsti právnické osoby.

Krok 4

Podejte TRESTNÍ OZNÁMENÍ

V těch nejzávažnějších případech může být pomluva trestným činem. V takovém případě se obraťte na Policii ČR, případně skutečnosti nasvědčující spáchání trestného činu oznamte na státním zastupitelství. Výhodou trestního oznámení je, že ho můžete podat na neznámého pachatele, nic vás nestojí a hlavní iniciativu jsou povinny vyvíjet orgány činné v trestním řízení. Realita je ale taková, že jen málokterá pomluva, byť se vás nebo vaší rodiny osobně dotkla, bude trestným činem. Dojde-li policie k tomuto závěru, což je velmi pravděpodobné, odkáže vás do občanského řízení. I tady platí, že pachatel vás musí pomluvit minimálně před jednou další osobou. Pomluva také musí být NEPRAVDIVÝM ÚDAJEM – za pomluvu nemůže být požadováno to, co je pravdivé, byť dokreslené či vylíčené tak, že vás to zvedá ze židle.

Krok 5

Právní rámec pro TRESTNÍ OZNÁMENÍ

Trestní zákoník uvádí k pomluvě v § 184 následující: (1) Kdo o jiném sdělí nepravdivý údaj, který je způsobilý značnou měrou ohrozit jeho vážnost u spoluobčanů, zejména poškodit jej v zaměstnání, narušit jeho rodinné vztahy nebo způsobit mu jinou vážnou újmu, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok. (2) Odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem.

Krok 6

Braňte se ve SPRÁVNÍM ŘÍZENÍ

Projednání přestupku ve správním řízení se může jevit jako "zlatá střední cesta". Návrh na projednání přestupku však musíte podat u obecního (městského) úřadu do 3 měsíců poté, co jste se dozvěděli o pomluvě nebo o postoupení věci orgánem činným v trestním řízení. K projednání je příslušný ten obecní úřad, v jehož územním obvodu k pomluvě došlo. Přestupek může být projednán pouze na návrh toho, kdo se stal terčem pomluvy (jeho zákonného zástupce). Podáte-li návrh na projednání přestupku, automaticky se stáváte účastníkem řízení. Ze zákona musí být v návrhu uvedeno, kdo je postiženou osobou , koho navrhovatel označuje za pachatele a kde, kdy a jakým způsobem měl být přestupek spáchán. Tomu, kdo vás pomluvil, může být uložena pokuta až do výše 5.000,- Kč.

Krok 7

Právní rámec pro SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ

Přestupky proti občanskému soužití (1) Přestupku se dopustí ten, kdo a) jinému ublíží na cti tím, že ho urazí nebo vydá v posměch.

"Pomluva" je termín, se kterým pracuje trestní zákoník. Jak vyplývá z našeho článku, občanské i správní právo používá jiná označení.

Jedná-li se o pomluvu mezi konkurenty na trhu, lze se za zákonem stanovených podmínek bránit proti nekalé soutěži. Podrobnosti stanoví obchodní zákoník.

Článek má informativní charakter, redakce neodpovídá za případnou škodu.


Zdroj: https://www.jaktak.cz/jak-se-branit-pomluve-rady.html