jaktak.cz

Jak se bránit hluku | tipy

Složitost: Složité
Potřebný čas: 30 minut a více

Jak se bránit hluku | tipy. S občasným hlukem se naše tělo dokáže vyrovnat, dlouhodobé vystavení hluku může vést k nevratnému poškození zdraví. V takové situaci se neumíme soustředit, bolí nás hlava a nedokážeme usnout. S rozvojem automobilového průmyslu, železniční i letadlové dopravy či průmyslu jako takového je přitom mnoho lidí vystaveno hluku stále častěji. Než továrna u domu přitom může být nesnesitelnější soused hrající na bicí nebo přehnaně pečující o svůj trávník benzínovou sekačkou. Sbalit si kufry a odstěhovat se by skutečně měla být až ta poslední možnost, ačkoli i takové případy existují.

Krok 1

ZKUSTE SE DOHODNOUT

Dohoda může být nejrychlejší a nejekonomičtější prostředek, jak dosáhnout svého cíle. Je logické, že dohodou nevyřešíte denně ucpanou dopravní tepnu, která se vám line pod okny, ani projíždějící vlak. Pokud je ale hluk způsoben jednotlivcem či skupinou lidí z vašeho okolí, o dohodu se vždy pokuste, i když mnohdy vyžaduje vaše sebezapření, protože si říkáte, proč zrovna vy, kteří nejste původcem hluku, máte udělat první krok. Klidně ale důsledně vysvětlete paní, která bydlí pod vámi, že máte malé děti, které potřebují spát i po obědě. Má-li potřebu dvě hodiny denně vysávat koberce, ať to dělá v jiné době. Nepokoušejte se oplatit to sousedovi stejnou notou. Sice se pomstíte, ale soused vymyslí nový způsob, jak zase vytrestá vás. Navíc, budete-li si na jeho chování později stěžovat na policii nebo na úřadě či dokonce u soudu, soused bude namítat, že vy jednáte úplně stejně a vaše postavení se jen zkomplikuje.

Krok 2

OBRAŤTE SE NA OBECNÍ (MĚSTSKOU) NEBO STÁTNÍ POLICII

Zvlášť tehdy, pokračuje-li hluk po 22 hodině večer, je vhodné obrátit se na policii. V takové situaci už je dokonce nežádoucí, abyste se celou věc pokoušeli řešit smírnou cestou. Je-li vedle vašeho domu hlučná diskotéka, její účastníci budou touto dobou zpravidla posilněni alkoholem a mohli by se proti vám spojit a dokonce vás fyzicky napadnout. Podle ust. § 47 odst. 1 písm. b) zákona o přestupcích se přestupku dopustí ten, kdo poruší noční klid. Za přestupek lze přitom uložit pokutu do 5.000,- Kč. Dobou nočního klidu se přitom rozumí rozmezí od 22 hodin večer do 6 hodin rána, což upravuje zákon o ochraně veřejného zdraví. Nechcete-li z jakéhokoli důvodu volat v noci policii, obraťte se další den na původce hluku a sdělte mu, že jste včera nemohli spát a že příště jste již odhodláni řešit situaci za účasti policie.

Krok 3

OBRAŤTE SE NA OBEC

Podle zákona má každá obec právo upravit ve vyhlášce svá vlastní pravidla ohledně obtěžování hlukem. Nejdříve proto zjistěte, jestli vaše obec takovou vyhlášku vydala. Pokud ano, pozorně si ji přečtěte. Obec může ve vyhlášce ukládat povinnosti k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku; zejména může stanovit, které činnosti, jež by mohly narušit veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku, lze vykonávat pouze na místech a v čase obecně závaznou vyhláškou určených (nebo stanovit, že na některých veřejných prostranstvích v obci jsou takové činnosti zakázány). Dále může ovlivnit pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték, a stanovit závazné podmínky v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku. Vyhláška se liší případ od případu, některé obce ji nemusí mít vůbec. Nicméně vyhláška má pomoci zajistit dobré sousedské vztahy. Mnohdy je zakázáno sekání trávy nebo řezání dřeva motorovou pilou v neděli, případně v sobotu, a to v určitých hodinách nebo i po celý den. Poruší-li někdo tuto vyhlášku, obraťte se na obec případně na obecní policii, byla-li zřízena.

Krok 4

PODEJTE ŽALOBU NA PORUŠOVÁNÍ SOUSEDSKÝCH PRÁV

Neplatí-li na souseda ani domluva, ani neustálé volání policie, je namístě zvážit obranu soudní cestou. Nicméně bude na vás, jakožto žalobcích prokázat, že žalovaný porušuje nad míru přiměřenou poměrům vaše práva. Pokud neunesete důkazní břemeno, hrozí, že ponesete nejen svoje náklady, ale i náklady protistrany. Proto je vhodné celou situaci konzultovat s právníkem. Podle § 127 občanského zákoníku platí, že vlastník věci se musí zdržet všeho, čím by nad míru přiměřenou poměrům obtěžoval jiného nebo čím by vážně ohrožoval výkon jeho práv. Proto zejména nesmí obtěžovat sousedy hlukem, prachem, popílkem, kouřem, plyny, parami, pachy, pevnými a tekutými odpady, světlem, stíněním a vibracemi. Mnoho lidí si toto zákonné ustanovení vykládá tak, že soused nesmí vlastně nic a že právo je na jejich straně. Ale to je špatný výklad. Podle zákona naopak soused může dělat hluk, avšak ne nad míru přiměřenou poměrům. Zda-li je šestihodinová hra na klavír denně přiměřená nebo nepřiměřená poměrům posoudí s konečností až soud.

Krok 5

OBRAŤTE SE NA KRAJSKOU HYGIENICKOU STANICI

Zejména tehdy, jste-li dlouhodobě vystaveni hluku, se nabízí obrátit na krajskou hygienickou stanici. Jejich seznam je například na stránkách ministerstva zdravotnictví: http://www.mzcr.cz. Ochranu před hlukem a vibracemi upravuje zákon o ochraně veřejného zdraví v § 30, kde se mimo jiné uvádí, že osoba, která používá stroje a zařízení, které jsou zdrojem hluku nebo vibrací je povinna technickými, organizačními a dalšími opatřeními zajistit, aby hluk nepřekračoval hygienické limity a aby bylo zabráněno nadlimitnímu přenosu vibrací na fyzické osoby. Nicméně zákon připouští i udělení výjimky. Máte-li pocit, že jsou limity překračovány, požádejte krajskou hygienickou stanici o jejich přeměření. V opačném případě byste autorizovanou firmu, která má licenci od ministerstva zdravotnictví, museli zaplatit ze svého, což nemusí být právě levná záležitost.

Najděte si spojence. Ať už se rozhodnete "bojovat" proti hlučné výrobě nebo neukázněnému sousedovi, bude lepší, když se vás sejde více. Je potom snazší přesvědčit druhou stranu.

Žijeme ve světě plném techniky a vynálezů, což s sebou přináší i obtěžování hlukem. Proto v konkrétním případě posuzujte, zda-li se jedná o hluk nadměrný anebo běžný, se kterým se denně potýká každý z nás a který je "daní" za rychlá auta a prosperující továrny.

Článek má informativní charakter, redakce neodpovídá za případnou škodu.


Zdroj: https://www.jaktak.cz/jak-se-branit-hluku-tipy.html