jaktak.cz

Jak převzít dluh

Složitost: Složité
Potřebný čas: 30 minut a více

Na základě smlouvy o převzetí dluhu nastupuje na místo dlužníka třetí osoba (přejímatel nebo-li nový dlužník), zatímco původní dlužník přestává být věřiteli zavázán. Protože změna v osobě dlužníka výrazně ovlivní postavení věřitele - místo pana Nováka se může domáhat splnění závazku pouze po panu Královi- je nutný věřitelův souhlas. Jaké ostatní podmínky musí být splněny, aby smlouva o převzetí dluhu vyvolávala zamýšlené následky, vám přiblíží náš článek.

Krok 1

SEZNAMTE SE S ÚČINKY SMLOUVY O PŘEVZETÍ DLUHU Nejdříve dobře posuďte, zda je převzetí dluhu nejlepším řešením vaší situace a zda jsou všechny zúčastněné osoby se ochotny na něm podílet. Podle § 531 občanského zákoníku platí, že kdo se dohodne s dlužníkem, že přejímá jeho dluh, nastoupí jako dlužník na jeho místo, pokud k tomu dá věřitel souhlas. Věřitel přitom může dát souhlas buď původnímu dlužníku anebo třetí osobě, která dluh převzala. Smlouva o převzetí dluhu je tedy dvoustranný právní úkon mezi původním dlužníkem a novým dlužníkem, odsouhlasená věřitelem. Nestačí jednostranné prohlášení dlužníka, že přejímá dluh původního dlužníka. Nestačí ani dohoda původního a nového dlužníka bez souhlasu věřitele. V obou výše uvedených případech by se mohlo jednat o jinou dohodu či prohlášení dle občanského zákoníku, ale ne o převzetí dluhu.

Krok 2

SMLOUVU UZAVŘETE PÍSEMNĚ Smlouvu o převzetí dluhu uzavřete vždy písemně, jak to stanoví občanský zákoník. Ačkoli zákon nevyžaduje písemnou formu i pro souhlas věřitele, je vhodné, aby si ho strany opatřily. Například je možné uzavřít smlouvu o převzetí dluhu, nechat ji podepsat původním i novým dlužníkem a za jejich podpisy přidat dovětek, že "Pan XY, nar. dne ...., bytem ....., který je věřitelem původního dlužníka, s převzetím dluhu, tak jak je popsáno výše, v plném rozsahu souhlasí, na důkaz čehož připojuje svůj podpis", a tento dovětek nechat věřiteli podepsat.

Krok 3

VYUŽIJTE VZOR SMLOUVY Smlouva o převzetí dluhu uzavřená podle ust. § 531 zák. č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, v platném znění Dlužník: ..., nar. dne ...., bytem ..... Přejímatel: .... , nar. dne ..., bytem ..... I. Specifikace dluhu Na základě smlouvy .... ze dne ...., uzavřené mezi dlužníkem a věřitelem ....., nar. dne ...., bytem ..., je dlužník povinen zaplatit věřiteli částku ....,- Kč spolu s úroky ve výši ....,- Kč. Částka i s úroky je splatná k rukám věřitele dne .... . II. Předmět smlouvy Přejímatel tímto přejímá dluh, jak je vymezený v předchozím článku (dlužnou částku a úroky), a nastupuje na místo dlužníka. III. Bezúplatnost smlouvy Tato smlouva je sjednána jako bezúplatná. (pozn. smlouva může být sjednána i za úplatu) IV. Závěrečná ujednání Tato smlouva je sepsána ve třech vyhotoveních, kdy jedno vyhotovení si ponechá dlužník, jedno vyhotovení si ponechá přejímatel a jedno vyhotovení bude odevzdáno věřiteli. Strany prohlašuji, že si smlouvu řádně přečetly, že jejímu obsahu porozuměly, na důkaz čehož připojují své podpisy. (Podpis dlužníka) (Podpis přejímatele) - - - - Já, ..., nar. dne..., bytem..., jako věřitel bezvýhradně souhlasím s převzetím dluhu, tak jak je popsáno výše, což stvrzuji svým podpisem. (Podpis věřitele)

Tipy

Rozlišujte "převzetí dluhu" (§ 531 občanského zákoníku) od "přistoupení k závazku" (§ 533 občanského zákoníku). Pokud třetí osoba pouze přistoupí k závazku, znamená to, že spolu s ní bude věřiteli zavázán i původní dlužník. Za splnění zákonem stanovených podmínek se ve druhém případě může věřitel domáhat splnění po obou těchto osobách, tj. původní dlužník je mu zavázán dál. Mnoho lidí si smlouvu řádně nepřečte a v domnění, že nastupují na místo původní dlužníka, pouze přistoupí do závazkového vztahu. Případně je smlouva napsána tak neurčitě, že z jejího textu není zřejmé, zda se jedná o převzetí či přistoupení, a věc musí rozhodnout až soud.

Varování

Článek má informativní charakter, redakce neodpovídá za případnou škodu.

Nedá-li věřitel souhlas, neznamená to automaticky, že smlouva nevyvolává žádné následky! Může totiž splňovat náležitosti převzetí plnění podle § 534 . Věřiteli sice přímé právo vůči novému dlužníku nevznikne, ale původní dlužník (který je i nadále zavázán vůči věřiteli) se může domáhat, aby nový dlužník plnil namísto něj. Z výše uvedeného je zřejmé, že institut převzetí dluhu tak snadný a přehledný, jak by se na první pohled mohlo zdát, respektive jak by bylo žádoucí.


Zdroj: https://www.jaktak.cz/jak-prevzit-dluh.html