jaktak.cz

Jak napsat licenční smlouvu nakladatelskou

Složitost: Lehké
Cena: Zdarma
Potřebný čas: 10 až 30 minut

Rozhodli jste se vydat svou knihu pod hlavičkou nakladatelství? Co by měla obsahovat licenční smlouva a jaká práva a povinnosti z ní plynou? Ukážeme si krok po kroku, jak by licenční smlouva nakladatelská měla vypadat.

Krok 1

Hlavička smlouvy obsahuje informace o vydavateli a autorovi. Například v této podobě: Vydavatel: …………..…………..………….. se sídlem: …………..…………..………….. IČ: …………..…………..………….. DIČ: …………..…………..………….. zastoupená: …………..…………..………….. zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v .............................., oddíl ......., vložka ........... (dále jen „nakladatelství“) a Pan: …………..…………..………….. narozen: …………..…………..………….. bytem: …………..…………..………….. (dále jen „autor“) uzavírají dle ust. § 28 a násl. zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, tuto licenční nakladatelskou smlouvu:

Krok 2

Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je poskytnutí práv k šíření díla. Proto byste v této pasáži měli uvést název díla. Nakladatelství zde bude chtít mít doložku, že autor dílo zveřejňuje poprvé a že autor disponuje autorskými právy. Např. Autor prohlašuje, že mu takto vznikla výlučná majetková práva k dílu takto zveřejněnému v rozsahu, v jakém by je měl autor díla, pokud by jeho majetková práva k dílu ještě trvala.

Krok 3

Podmínky vydání

V tomto článku se nakladatelství zavazuje uvedené dílo vydat tiskem na svůj náklad. Proto připojte termín, do kdy nejpozději. Například v podobě … do 6 měsíců od podpisu této smlouvy. V této lhůtě je nakladatelství povinno autorovi sdělit, zda dílo přijímá, nebo vrací k přepracování. Pokud autor v případě, že dílo mu bude vráceno k přepracování, odmítne přepracování provést nebo je přepracuje jinak, než jak mu to nakladatelství doporučí, má nakladatelství právo od smlouvy odstoupit. Připojíme informace o nákladu – například v podobě … Nakladatelství se zavazuje dílo vydat v nákladu nejméně ……….. a nejvíce ……….. výtisků. V rámci tohoto rozpětí má právo určit výši skutečného nákladu nakladatelství. Doba šíření díla v tomto uvedeném rozsahu je sjednána na dobu poskytnuté výhradní licence ........ měsíců.

Krok 4

Cena díla a odměna autorovi

V tomto článku se nakladatelství zavazuje autorovi zaplatit za poskytnuté dílo (lépe řečeno licenční smlouvy) honorář ve sjednané výši. Zpravidla se uvádějí procenta z prodejní ceny každého prodaného výtisku. Určíme, kdy bude odměna zúčtována. Třeba co čtvrt roku k poslednímu dni kalendářního měsíce. V tomto článku můžeme rovněž uvést, zda autor obdrží nějaké výtisky své knihy zdarma, a pokud ano, tak jejich počet. Cenu díla zpravidla určuje nakladatelství a dle poptávky ji může zvyšovat nebo snižovat.

Krok 5

Další ujednání

V případě odstoupení od smlouvy jsou obě strany povinny vrátit si vše, co si na základě této smlouvy vzájemně poskytly. Autor má právo od smlouvy odstoupit, nevydá-li nakladatelství dílo ve lhůtě touto smlouvou stanovené, nejpozději po uplynutí doby, kdy se má autor vyjádřit k případnému přepracování, čímž není nárok autora na autorskou odměnu dotčen. Autor má právo na provedení autorské korektury díla. Odměna za autorskou korekturu je obsažena v autorské odměně podle článku Cena díla a odměna autorovi. V tomto článku můžeme rovněž upřesnit, jakým způsobem bude dílo předáno do rukou nakladatelství.

Krok 6

Závěrečná ujednání

V posledním článku se obvykle autor se zavazuje, že po sjednanou dobu nepostoupí práva na vydání díla dalším osobám či vydavatelům, jinak odpovídá za škodu, která tímto nakladatelství vznikne. Bude-li dílo rozprodáno za dobu kratší než je platnost trvání smlouvy a nakladatelství na autorovu žádost neuzavře smlouvu na vydání dalšího nákladu, má autor po uplynutí … měsíců od doručení své žádosti do nakladatelství právo sjednat smlouvu na vydání díla s jiným nakladatelstvím. Uvedeme, v kolika exemplářích je smlouva vyhotovena a kdo obdrží výtisk smlouvy. Informace, že autor i nakladatel podepisuji svobodně, že jsou si vědomi obsahu smlouvy a že na důkaz připojují své podpisy. Datum a místo: Podpisy smluvních stran:


Zdroj: https://www.jaktak.cz/jak-napsat-licencni-smlouvu-nakladatelskou.html