jaktak.cz

Jak vypovídat jako svědek v trestním řízení

Byli jste svědky trestného činu? Popřípadě jste viděli nebo slyšeli něco, co může být rozhodné pro trestní stíhání jiného? Jestli ano, možná vás policie nebo soud předvolali, abyste vypovídali jako svědek. Náš článek by vám měl přiblížit vaše práva a povinnosti.

Krok 1

Kdo je to svědek Svědek je fyzická osoba, která svými smysly vnímala ty skutečnosti, které mohou zajímat orgány činné v trestním řízení. Svědek může být i malé dítě, osoba trpící duševní poruchou, cizinec nehovořící česky atd.

Krok 2

Základní povinnost svědka Svědek je zásadně povinen vypovídat pravdu a nic nezamlčet. V opačném případě se může dopustit trestného činu křivé výpovědi popřípadě trestného činu pohrdání soudem. Pokud jste tedy předvoláni jako svědci, je vaší povinností (nikoli pouze právem) dostavit se a vypovídat.

Krok 3

Předvedení, pokuta Svědek, který se bez dostatečné omluvy nedostaví na předvolání, může být předveden (tj. státním donucením, zpravidla policií) nebo mu může být uložena pořádková pokuta. Na tyto negativní následky musí být svědek předem upozorněn (v předvolání). Pokud proto například onemocníte, uvíznete v dopravní zácpě atd., vždy kontaktuje toho, kdo vás předvolal, a omluvte svou nepřítomnost.

Krok 4

(Ne)zaujatost svědka Svědek může být zaujatý na výsledku řízení (jako svědek jste zároveň obětí trestného činu) nebo mu může být lhostejné, jak řízení dopadne (jako třetí osoba jste viděli, jak řidič zranil cizí dítě, které si hrálo u cesty). Ať už jste na případu osobně zainteresováni nebo ne, vždy vypovídejte pravdu!

Krok 5

Právo odepřít výpověď Existuje skupina osob, která je oprávněna v konkrétním případě nevypovídat- jsou to příbuzní obviněného v pokolení přímém (...dědeček, otec, syn, vnuk... obviněného), bratr či sestra obviněného, osvojitel, osvojenec a manžel (druh) obviněného. Čili ona samotná existence příbuzenského vztahu způsobí, že nemusíte vypovídat jako svědek.

Krok 6

Dále může odepřít výpověď ten, kdo by výpovědí způsobil nebezpečí trestního stíhání sobě, svému příbuznému v pokolení přímém, svému sourozenci, osvojiteli, osvojenci, manželu nebo druhu případně jiné osobě v rodinném či obdobném poměru, jejíž újmu by právem pociťoval jako újmu vlastní. Ač máte jako svědek právo odepřít výpověď (ve výše popsaných případech), trvá vaše povinnost dostavit se na předvolání. Pokud vás proto například policie předvolá k výslechu, dostavte se tam s tím, že jste bratr obviněného a že z tohoto důvodu nebudete vypovídat.

Krok 7

Jako svědci máte nárok na tzv. svědečné (úhrada cestovních nákladů, prokázaného ušlého výdělku). Váš nárok zanikne v případě, že jej neuplatníte do tří dnů po svém výslechu. Na základě vaší žádosti určí výši svědečného ten, kdo vás jako svědka předvolal.

Tipy

Jako svědek vypovídejte jasně, srozumitelně a výstižně. Pamatujte, že policista (soudce...) musí na základě vaší výpovědi pochopit, co se ve skutečnosti stalo. On sám na místě nebyl, narozdíl od vás.

Varování

Článek slouží k informativním účelům.

Orgány činné v trestním řízení jsou povinny vás vždy dopředu poučit o vašich právech a povinnostech.


Zdroj: https://www.jaktak.cz/jak-vypovidat-jako-svedek-v-trestnim-rizeni.html