jaktak.cz

Jak žádat o prominutí penále u VZP | rady

Složitost: Velmi lehké
Cena: Zdarma
Potřebný čas: 30 minut a více

Jak žádat o prominutí penále u VZP | rady. Jestliže jste pojistné VZP neuhradili v řádném termínu nebo jej zaplatili v nižší částce, VZP vám vyměřuje za každý den prodlení penále ve výši 0,05 %. U dlužného pojistného 10 tisíc korun vám tak dluh narůstá o nejméně 5 korun denně. Existuje ale možnost, jak se placení penále vyhnout. Jak na to?

Krok 1

Žádost o prominutí penále podáte na územním pracovišti krajské pobočky VZP. Jejich seznam naleznete na konci tohoto návodu.

Krok 2

Žádost o prominutí penále musí mít písemnou podobu anebo ji lze vyřídit ústně do protokolu u pracovníka na pobočce VZP. Ze žádosti musí být zřejmé, komu je určena, kdo ji podává, co žadatel žádá a z jakých důvodů, a musí být vámi podepsaná.

Krok 3

Vzor žádosti o prominutí penále:

Žádost o prominutí penále z důvodu tvrdosti zákona číslo jednací rozhodnutí ……….

Adresát: VZP v Ostravě, Pobočka Ostrava – Moravská Ostrava

              Sokolská třída 1/267

              702 00 Ostrava - Moravská Ostrava

V Ostravě dne 7. července 2011

Vážení, dle rozhodnutí VZP ve ………. č.j. ………… ze dne …………. mi bylo uloženo uhradit penále k nezaplaceným zálohám na pojistném ve výši…………. . Vzhledem ke skutečnosti, že jsem následkem vážné dopravní nehody dne ….. utrpěl úraz dolních končetin, který si vyžádal léčení po dobu 6 měsíců (z toho 4 měsíce na lůžkovém oddělení v nemocnici), nemohl jsem v řádném termínu uhradit měsíční splátky pojistného. Od data úrazu nejsem schopen vykonávat svou podnikatelskou činnost – zednické práce. V současné době nevykonávám žádnou podnikatelskou činnost a svou podnikatelskou činnost budu pravděpodobně nucen zrušit. Tímto žádám VZP v ……, s ohledem na výše uvedené skutečnosti, o prominutí penále.

Děkuji

podpis

Název firmy

jméno osoby

adresa IČ, DIČ

Přílohy: - lékařská zpráva - např. doklad o úrazu

Krok 4

O žádosti VZP rozhodne do 30 dní, u zvlášť závažných situací do 60 dní ode dne doručení.

O odstranění tvrdostí nelze rozhodnout, jestliže:
• plátce pojistného nezaplatil pojistné na zdravotní pojištění splatné do dne vydání rozhodnutí o prominutí pokuty, přirážky k pojistnému nebo penále
• na plátce pojistného byl podán insolvenční návrh
• plátce pojistného vstoupil do likvidace


Zdroj: https://www.jaktak.cz/jak-zadat-o-prominuti-penale-u-vzp-rady.html