jaktak.cz

Jak vybrat letní dětský tábor | tipy

Složitost: Mírný
Cena: Zdarma
Potřebný čas: 30 minut a více

Jak vybrat letní dětský tábor | tipy. Dobrý letní tábor je požehnání pro dítě i rodiče. Špatný tábor může dítě v lepším případě znechutit na další léta, o zdravotní nebo jiné újmě nemluvě. Jak vybrat pro dítě letní tábor?

Krok 1

Optimální je stav, když dítě celoročně navštěvuje nějaký oddíl neziskové organizace (skautský, turistický, pionýrský) nebo je členem sportovního oddílu, pro které jsou letní tábory (či soustředění) součástí celoročního plánu činnosti. V takovém případě rodiče i děti dobře znají vedoucí i podmínky, za kterých se tábor uskuteční, a v podstatě není co řešit. Vedení tábora většinou samo iniciuje schůzku s rodiči, kde jim předá potřebné informace (doba, cena, program, seznam potřeb). Je vhodné se schůzky zúčastnit.

Krok 2

Jiným typem jsou tábory komerční. Dozvíme se o nich z plakátů, inzerátů v novinách, letáčků vhozených do schránek či z internetové reklamy, případně nám o nich řeknou naši známí. Jestliže o táboru a jeho vedení nic nevíme, je třeba předem si opatřit některé nezbytné informace.

Krok 3

Jestliže vedení tábora nepořádá seznamovací schůzku předem, vyžádáme si osobní setkání s vedoucím. Nestydíme se řádně ho v rozhovoru „prolustrovat“ - jméno, věk, povolání, zaměstnání, zkušenosti s vedením táborů. Není na škodu jeho informace si ověřit, svěřujeme mu přece své dítě.

Krok 4

Důležitou informací je počet dětí, pro něž bude tábor připraven. Jestliže je tábor oficiálně připravován pro méně než 30 dětí, nebude pod kontrolou hygienické stanice. Česká legislativa se řídí poměrně nepochopitelnou vyhláškou, že konání dětského tábora musí být ohlášeno místně příslušné hygienické stanici jen v případě, že je pro víc než 30 dětí, a pak musí splňovat poměrně přísné hygienické podmínky. Když je oficiálně na táboře třeba 29 dětí, mohou – obrazně řečeno – klidně spát na slámě, pít z kaluží a potřebu vykonávat mezi smrčky. Pořadatelé táborů to znají, a tak se menším počtem dětí někdy „elegantně“ zbaví povinnosti hygienická nařízení plnit a zároveň mají jistotu, že je žádná kontrola hygieniků nenavštíví.

Krok 5

Chtějte znát program. Bývá zvykem motivovat činnost nějakou táborovou hrou. Chtějte znát konkrétní činnosti. Obecné vyprávění, že budou skřeti bojovat s elfy zajímá děti – vy chtějte vědět, jak ten boj bude probíhat, co budou děti celou dobu tábora dělat, kam půjdou na výlet, co budou dělat, když bude pršet.

Krok 6

Poptejte se na vybavení tábora: jestli mají stany pevnou podlážku, jak je řešeno umývání a umývání v teplé vodě, zda jsou toalety (latríny) oddělené pro chlapce, dívky a vedoucí, jak je zařízena kuchyně a sklad potravin. Nechte si vysvětlit, jak bude tábor zásobován čerstvými potravinami, zda bude po dobu konání v táboře auto.

Krok 7

Zajímejte se o personální obsazení vedení. Kolik tam bude vedoucích a praktikantů (instruktorů), kdo bude zdravotník a zda je řádně proškolen (certifikát), kdo bude vařit, a jaké má zkušenosti. Otevřeně se zeptejte na kuřáctví vedoucích, a zda budou do tábora pro svou potřebu donášet alkohol nebo tam bude panovat „suchý zákon“.

Krok 8

Chtějte znát denní režim (časové rozvržení činností, nástupy, vlajka) – je podezřelé, když na táboře vládne příliš velká benevolence. Přejte si být seznámeni s táborovým řádem – co je zakázáno na tábor vozit, zda a kdy jsou povoleny návštěvy, jestli budou děti chodit na noční hlídky, jestli budou vedoucí držet noční pohotovost.

Krok 9

Nechte si vysvětlit a případně doložit, jakým způsobem budou účastníci tábora pojištěni, jak bude zajištěna bezpečnost při koupání, jak vedení tábora myslí na případnou evakuaci při záplavě nebo přívalovém dešti. Chtějte vědět, zda bude tábor nahlášen na místně příslušném zdravotním středisku, obecním úřadě a zda o něm budou informace v dispečinku záchranářů.

Krok 10

Přejte si být informováni o způsobu stravování: kolikrát denně (z toho teplá strava) a jaká je stravovací norma na den. Jestliže tato otázka vedení zaskočí, není to v pořádku (bez denní normy nelze sestavit rozpočet a tedy i konečnou cenu pro rodiče). Zajímejte se o podílu dětí na přípravě jídel a chtějte znát, kdo všechno bude přicházet do styku s potravinami, a zda má zdravotní průkaz (i když ten už je, bohužel, v současné době vydán každému, a to bez bakteriologického vyšetření).

Krok 11

Nechte si vyložit položky tvořící cenu tábora: strava, doprava, nájemné za tábořiště, podíl na vybavení, odměny vedoucím a personálu. Tábor plaťte jen složenkou nebo bankovním příkazem, v případě platby v hotovosti striktně vyžadujte příjmový doklad organizace.

Krok 12

Jestliže vedoucí nedokáže na všechny vaše dotazy fundovaně odpovědět nebo bude jeho vysvětlování doporučených bodů mlhavé, dobře zvažte, zda dítě takovému "spolku" svěříte.


Zdroj: https://www.jaktak.cz/jak-vybrat-letni-detsky-tabor-tipy.html