jaktak.cz

Jak napsat dohodu o provedení práce 2012 | návod

Složitost: Mírný
Cena: Zdarma
Potřebný čas: 30 minut a více

Jak napsat dohodu o provedení práce 2012 | návod. Studenti, důchodci, ale i lidé středního věku často pracují na dohody o provedení práce. Je to jeden ze způsobů, jak si přivydělat peníze, aniž byste museli pracovat v zaměstnaneckém poměru. Ale protože je české právo proměnlivé, mění se i pracovní právo a samozřejmě i zákoník práce. Jak má vypadat dohoda o provedení práce v roce 2012 vám přiblíží náš článek.

Krok 1

NOVELY ZÁKONÍKU PRÁCE PÍSEMNÁ FORMA

Povinnost uzavřít dohodu o provedení práce písemně přinesla sice již jedna z dřívějších novel, nicméně ne každý tuto významnou změnu zaznamenal. Budete-li pro někoho pracovat pouze na základě ústní dohody, můžete být sankcionováni za výkon nelegální práce. Pokutován přitom může být zaměstnavatel i zaměstnanec. Dohodu o provedení práce proto vždy uzavírejte písemně, i kdyby se jednalo i jen o několikahodinový pracovní úkol. Jedno vyhotovení dohody musí obdržet zaměstnanec.

ROZSAH

Rozsah práce, na který se dohoda o provedení práce uzavírá, nesmí být větší než 300 hodin v kalendářním roce (dříve to bylo maximálně 150 hodin). Tuto změnu uvítala nejedna firma i brigádníci. Nezměněno naopak zůstává, že se do rozsahu práce započítává i doba práce konaná zaměstnancem pro zaměstnavatele v témže kalendářním roce na základě jiné dohody o provedení práce. Nemůžete proto s jednou společností uzavřít dvě různé dohody o provedení práce a na základě každé legálně odpracovat 300 hodin za rok. Pokud vás společnost skutečně potřebuje tolik hodin v roce, má s vámi uzavřít dohodu o pracovní činnosti nebo pracovní smlouvu.

DOBA

V dohodě o provedení práce musí být sjednána doba, na kterou se dohoda uzavírá.

HRANICE 10.000 Kč

Zákon nevymezuje, kolik korun maximálně si můžete na základě dohody o provedení práce vydělat. Bude-li ale váš měsíční výdělek vyšší než 10.000 Kč, pak bude kromě 15% dani podléhat i odvodům na sociální a zdravotní pojištění. Nutno ale říci, že odměna z dohody se pohybuje spíše v nižších částkách, takže tento případ nebude moc častý.

Krok 2

VZOR

Dohoda o provedení práce 2012

Zaměstnavatel: ABCD, s.r.o. IČ … sídlem …. jednající Ing. Michalem Krásným, jednatelem společnosti

a Zaměstnanec: Bc. Matěj Král nar. dne … trvale bytem … uzavírají ve smyslu ust. § 75 a násl. zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto dohodu o provedení práce:

Čl. I.- Předmět smlouvy

1. Zaměstnanec se zavazuje, že na základě této dohody vykoná osobně a podle pokynů zaměstnavatele následující pracovní úkol ……………, za což se mu zaměstnavatel zavazuje poskytnout smluvenou odměnu.

2. Ke splnění tohoto úkolu je zaměstnavatel povinen vytvořit zaměstnanci pracovní podmínky, které umožňují bezpečný výkon práce, a poskytnout zaměstnanci osobní ochranné pracovní prostředky.

Čl. II. – Místo, doba a rozsah práce

1. Místem výkonu práce se sjednává sídlo zaměstnavatele, uvedené v hlavičce této smlouvy

2. Zaměstnanec se zavazuje, že pracovní úkol, jak je vymezen v čl. I této dohody, vykoná v době od 1.7.2012 do 31.7.2012, a to v libovolné pracovní dny od 8:00 do 15:00.

3. Rozsah práce se sjednává na 50 hodin.

Krok 3

Čl. III. – Odměna za práci

1. Zaměstnanec a zaměstnavatel se dohodli, že za pracovní úkol náleží zaměstnanci celková odměna ve výši 4.500 Kč hrubého.

2. Odměna bude vyplacena zaměstnanci v sídle zaměstnavatele dne 31.7.2012 v době mezi 14:00 a 15:00.

Čl. IV. – Odstoupení

1. Zaměstnanec může od této dohody odstoupit, pokud mu zaměstnavatel ani přes jeho výzvu nevytvoří sjednané pracovní podmínky.

2. Zaměstnavatel může od této dohody odstoupit, pokud pracovní úkol dle čl. I této smlouvy nebude zaměstnancem proveden řádně a včas, případně stane-li se zřejmým, že pracovní úkol nebude zaměstnancem proveden řádně a včas.

Čl. V. – Závěrečná ustanovení

1. Zaměstnanec prohlašuje, že byl seznámen s předpisy, které se vztahují k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, jakož i s dalšími předpisy, které se vztahují k jeho práci.

2. Tato dohoda je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží zaměstnanec a druhý zaměstnavatel.

V … dne      Zaměstnavatel                             Zaměstnanec

Článek má informativní charakter, redakce nenese zodpovědnost za případnou škodu.


Zdroj: https://www.jaktak.cz/jak-napsat-dohodu-o-provedeni-prace-2012-navod.html