jaktak.cz

Jak žádat odklad exekuce | rady

Složitost: Mírný
Cena: Zdarma
Potřebný čas: 30 minut a více

Jak žádat odklad exekuce | rady. Exekuce je strašákem nejednoho dlužníka. Nikdo nechce přijít o dům, auto nebo peníze na účtu či o jiná aktiva. Exekuci můžete oddálit jejím odkladem (chcete-li ji naopak úplně zastavit, musíte žádat o její zastavení). Exekuce ale může být odložena jen za zákonem stanovených podmínek.

Krok 1

PODMÍNKY PRO ODKLAD EXEKUCE

Nesplníte-li zákonné podmínky, exekuce odložena nebude. Které to jsou? O odklad exekuce můžete požádat ze dvou důvodů:

A) Bez své viny jste se ocitli přechodně v takovém postavení, že by neprodlená exekuce mohla mít pro vás nebo pro členy vaší rodiny zvláště nepříznivé následky. Zároveň nesmí být oprávněný (ten, komu dlužíte peníze) odkladem exekuce vážně poškozen. Všechny tyto podmínky musí být naplněny současně! Chybí-li jen jedna z nich, exekutor ani soud exekuci neodloží. V praxi často nebývá naplněna dočasnost (přechodnost) tíživé situace dlužníka – tj. sice jste v tíživé situaci a vašim dětem hrozí, že spolu s vámi přijdou o střechu nad hlavou, ale máte tak vysoké dluhy, že je při svém příjmu budete splácet i několik desetiletí, takže o dočasnosti nemůže být ani řeč. A samozřejmě si nesmíte situaci zavinit sami.

B) Je-li pravděpodobné, že exekuce bude zastavena. Podmínky pro zastavení exekuce (tj. její definitivní ukončení) uvádí ust. § 268 o.s.ř. V tomto případě má odklad exekuce "překlenout" dobu do jejího zastavení a ochránit tak majetek dlužníka.

O odkladu exekuce podle bodu A) se rozhoduje na návrh, o odkladu podle bodu B) i bez návrhu. Samozřejmě i tehdy, nasvědčují-li okolnosti tomu, že exekuce bude zastavena, je velice žádoucí projevit aktivitu a podat návrh na její odklad.

Krok 2

NÁVRH NA ODKLAD EXEKUCE

Návrh na odklad exekuce zašlete exekutorovi. V návrhu označte oprávněného a povinného, uveďte spisovou značku usnesení, kterým byla exekuce nařízena, popište důvody odkladu exekuce a označte a přiložte důkazy, které prokáží vaše tvrzení (např. výpověď z práce, potvrzení ošetřujícího lékaře o špatném zdravotním stavu atd.) Dbejte na to, aby byl návrh srozumitelný a určitý. V opačném případě exekutor návrh odmítne.

Krok 3

POSTUP JEDNOTLIVÝCH ORGÁNŮ

Nevyhoví-li exekutor návrhu na odklad exekuce do 7 dnů, postoupí jej společně s exekučním spisem k rozhodnutí exekučnímu soudu, který o něm rozhodne bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů. Nevyhoví-li vám ani soud, můžete se proti jeho rozhodnutí do patnácti dnů odvolat.

Krok 4

STOPKA PRO EXEKUTORA

Výhodou je, že do vydání rozhodnutí o návrhu na odklad exekuce exekutor nesmí činit žádné úkony směřující k provedení exekuce. To ale neplatí, jde-li o návrh, který je svévolným nebo zřejmě bezúspěšným uplatňováním nebo bráněním práva a dáte tehdy, uplatňuje-li dlužník v návrhu na odklad exekuce stejné okolnosti, o nichž již bylo rozhodnuto. Odložení exekuce má chránit dlužníka v tíživé životní situaci, ale nemá být prostředkem neúměrně zatěžujícím oprávněného.

Článek má informativní charakter, redakce neodpovídá za případnou škodu.


Zdroj: https://www.jaktak.cz/jak-zadat-odklad-exekuce-rady.html