jaktak.cz

Jak volit v přímé volbě prezidenta 2013 | rady

Složitost: Lehké
Potřebný čas: 30 minut a více

Jak volit v přímé volbě prezidenta 2013 | rady. Prezidentské volby 2013: přímá volba prezidenta 2013 se koná 11. a 12. ledna 2013, případné druhé kolo přímé volby prezidenta 2013 pak 25. a 26. ledna 2013. V přímé volbě prezidenta 2013 budou voliči vybírat z celkem 9 kandidátů, každý kandidát na prezidenta je uveden na samostatném hlasovacím lístku označeném vylosovaným číslem kandidáta.

Co je potřeba

platné hlasovací lístky pro přímou volbu prezidenta 2013 (prezidentské volby 2013)
doklad totožnosti (platný občanský průkaz)
návštěva volební místnosti

Krok 1

Hlasovací lístky pro přímou volbu prezidenta 2013 a čísla kandidátů pro prezidentské volby 2013

Hlasovací lístky pro přímou volbu prezidenta 2013 voliči obdrží nejpozději 3 dny před zahájením konání voleb. Každý zaregistrovaný kandidát na prezidenta ČR je uveden na samostatném hlasovacím lístku označeném vylosovaným číslem kandidáta. U kandidáta je uvedeno jeho jméno, příjmení, pohlaví, věk ke druhému dni volby prezidenta, zaměstnání nebo povolání, popřípadě akademický nebo jiný titul, obec, kde je přihlášen k trvalému pobytu, a jeho příslušnost k politické straně nebo politickému hnutí nebo údaj, že kandidát je bez politické příslušnosti. Dále je na hlasovacím lístku uvedeno, zda kandidáta navrhli poslanci, senátoři nebo sami občané. Čísla kandidátů jsou: 1 Zuzana Roithová 2 Jan Fischer 3 Jana Bobošíková 4 Táňa Fischerová 5 Přemysl Sobotka 6 Miloš Zeman 7 Vladimír Franz 8 Jiří Dienstbier 9 Karel Schwarzenberg

Krok 2

Volební místnosti pro přímou volbu prezidenta 2013

Volič po příchodu do volební místnosti pro přímou volbu prezidenta 2013 prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem, popř. cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem ČR. Poté obdrží prázdnou úřední obálku.

Krok 3

Úprava hlasovacích lístků a způsob hlasování v prezidentských volbách 2013

Volič vloží do úřední obálky pouze 1 hlasovací lístek. Tento hlasovací lístek se nijak neupravuje. Volič hlasuje tak, že vloží úřední obálku s hlasovacím lístkem před okrskovou volební komisí nebo zvláštní okrskovou volební komisí do volební schránky.

Krok 4

Kdo se stane prezidentem ČR a druhé kolo přímé volby

Prezidentem republiky je zvolen ten kandidát, který získal nadpoloviční většinu z celkového počtu platných hlasů oprávněných voličů, kteří se voleb zúčastnili a odevzdali platný hlas. V případě, že žádný z kandidátů nezíská nadpoloviční většinu hlasů druhé kolo volby prezidenta se bude konat za 14 dnů po začátku prvního kola volby prezidenta. Do druhého kola volby prezidenta postupují 2 kandidáti, kteří obdrželi v prvním kole volby prezidenta nejvíce odevzdaných platných hlasů oprávněných voličů.

Volič může i v přímé volbě prezidenta 2013 požádat o vystavení voličského průkazu. Žádost o voličský průkaz podává na obecním nebo zastupitelském úřadě. Žádost o voličský průkaz pro prezidentské volby 2013 lze podat také v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem nebo prostřednictvím datové schránky. POžádat o voličský průkaz mohou zájemci nejpozději 7 dnů přede dnem volby prezidenta. Osobně lze požádat o vydání voličského průkazu do okamžiku uzavření stálého seznamu nebo zvláštního seznamu vedeného zastupitelským úřadem. Při osobním podání se sepíše úřední záznam. Žádost musí obsahovat jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu a způsob doručení voličského průkazu; požaduje-li volič jeho zaslání, i adresu, na kterou má být voličský průkaz zaslán. Volič, který hlasuje na voličský průkaz, obdrží hlasovací lístky ve volební místnosti.

Neplatný je hlasovací lístek pro prezidentské volby 2013, který není na předepsaném tiskopise nebo je přetržený. Je-li v úřední obálce několik hlasovacích lístků, jde o neplatný způsob hlasování; k těmto hlasovacím lístkům se nepřihlíží a okrsková volební komise nebo zvláštní okrsková volební komise tyto hlasovací lístky odloží jako neplatné hlasy. Poškození nebo přeložení hlasovacího lístku nemá vliv na jeho platnost, pokud jsou z něho patrné potřebné údaje.


Zdroj: https://www.jaktak.cz/jak-volit-v-prime-volbe-prezidenta-2013-rady.html