jaktak.cz

Jak napsat dodatek ke smlouvě

Složitost: Lehké
Cena: Zdarma
Potřebný čas: 30 minut a více

S plynutím času se mění i přání, potřeby a možnosti stran smlouvy. Ceny, které byly např. v roce 2008 průměrné, se v roce 2013 snadno mohou změnit v nevyhovující. A to platí i o jiných náležitostech smluv, jako je například specifikace zboží, dodací podmínky atd. Nemáte-li potřebu smlouvu dohodou zrušit, vypovědět ji nebo od ní odstoupit, je vhodné dodatkem k ní vymezit nové práva a povinnosti stran.

Krok 1

UVĚDOMTE SI, ŽE .... Podle občanského zákoníku může být písemně uzavřená smlouva změněna pouze písemnou formou: § 40 odst. 2 občanského zákoníku: "Písemně uzavřená dohoda může být změněna nebo zrušena pouze písemně." Naproti tomu v obchodně-právních vztazích může být i písemná smlouva měněna i ústně. To neplatí v případě, pokud samotná smlouva uvádí, že její obsah může být měněn pouze písemně: § 272 odst. 2 obchodního zákoníku: "Obsahuje-li písemně uzavřená smlouva ustanovení, že může být měněna nebo zrušena pouze dohodou stran v písemné formě, může být smlouva měněna nebo zrušena pouze písemně." Změní-li se proto situace a vy budete potřebovat ustanovení smlouvy částečně změnit, nejčastěji tak budete činit právě pomocí písemného dodatku ke smlouvě.

Krok 2

STRANY DODATKU Strana dodatku budou stejné, jako ty, které mezi sebou uzavřely původní smlouvu. Tomu nebrání, pokud byl v mezidobí zvolen nový statutární orgán - Např. stranami smlouvy byl Jan Novák a společnost ABC s.r.o., jednající Milanem Králem, a dodatek budou uzavírat Jan Novák a společnost ABC s.r.o., jednající Ing. Jiřím Adámkem. Dodatek také může uzavřít právní nástupce původního účastníka, např. dědic, na kterého přešly práva a povinnosti ze smlouvy.

Krok 3

NÁLEŽITOSTI DODATKU V dodatku ke smlouvě uveďte následující náležitosti: - označení, že se jedná o dodatek ke smlouvě - označení stran - text dodatku - datum a podpisy stran Dodatky se vyplatí číslovat, a to i tehdy, když nepředpokládáte, že v budoucnu budete uzavírat nějaký další dodatek. Jejich pořadí se dá samozřejmě odvodit od data podpisu, ale číslování je přehlednější a na dodatek se lépe odkazuje např. v korespondenci, při soudních sporech atd. Proto dodatky nazývejte Dodatek č. 1, Dodatek č. 2 atd.

Krok 4

VZOR DODATKU Představte si, že máte uzavřenou nájemní smlouvu z roku 2007, kdy nájem bytu činil 6.000,- Kč za měsíc. Nyní má být po dohodě stran nájem 7.000,- Kč. Pronajímatel má také nový účet u jiné banky. Dodatek č. 1 k Nájemní smlouvě ze dne 31.1.2007 Pavel Krásný, nar. dne .........., trvale bytem ...... (dále jen "pronajímatel") a Michal Zelený, nar. dne ....... , trvale bytem ....... (dále jen "nájemce") uzavírají po vzájemné domluvě níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 k Nájemní smlouvě ze dne 31.1.2007: Článek III. Nájemní smlouvy nově zní: 1. Nájemné za byt č. ..... , nacházející se v 5. patře bytového domu č.p. ......, na adrese ...... je určeno dohodou stran a činí 7.000,- Kč (slovy: sedm tisíc korun českých) měsíčně. 2. Nájemné je splatné na účet pronajímatele č.ú. ............, vedený u ......... banky a musí být zaplaceno nejpozději první den v měsíci, za který je nájemné placeno. Závěrečná ustanovení 1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu druhou ze smluvních stran. 2. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek řádně přečetly, že je projevem jejich svobodné a skutečné vůle a že nebyl uzavřen v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. 3. Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, kdy každá ze smluvních stran obdrží po jednom. V ....... dne....... podpis pronajímatele podpis nájemce

Tipy

Vždy pečlivě porovnejte nový dodatek se smlouvou. Může se totiž stát, že změníte jeden článek, který ale bude v rozporu s články smlouvy, které jste vůbec neměnili, resp. neměli v úmyslu měnit. Z dodatku by mělo být na první pohled jasné, jak byla smlouva změněna. Tím předejdete případným sporům v budoucnu.

Má-li se změnit většina ustanovení smlouvy, je zpravidla vhodnější starou smlouvu zrušit a uzavřít novou smlouvu, protože dodatek by mohl být nepřehledný.

Varování

Článek má informativní charakter, redakce neodpovídá za případnou škodu.


Zdroj: https://www.jaktak.cz/jak-napsat-dodatek-ke-smlouve.html