jaktak.cz

Jak má vypadat kupní smlouva na zvíře | rady

Složitost: Mírný
Potřebný čas: 30 minut a více

Jak má vypadat kupní smlouva na zvíře | rady. Kupní smlouva je smlouva uzavřená mezi kupujícím a prodávajícím. Na jejím základě má prodávající povinnost kupujícímu poskytnout věc, která je předmětem smlouvy. Kupující pak má na základě této smlouvy povinnost tuto věc převzít a zaplatit za ní ve smlouvě uvedenou cenu.

Krok 1

Dle českých zákonů je jakékoliv zvíře považováno za věc, tudíž se i při prodeji a koupi zvířete řídí náležitosti kupní smlouvy Občanským zákoníkem.

Krok 2

Kupní smlouva může mít pouze ústní podobu, ale v případě koupě zvířete je rozhodně vhodnější její písemná podoba, pro případ pozdějších nesrovnalostí a dohad mezi kupujícím a prodávajícím.

Krok 3

Kupní smlouva na zvíře by měla na svém začátku obsahovat vymezení smluvních stran, kterými je kupující a prodávající – pro jejich identifikaci je vhodné uvést nejen jejich jméno a příjmení, ale také adresu trvalého pobytu a telefonické spojení, případně i datum narození, rodné číslo nebo číslo občanského průkazu.

Krok 4

V následující části smlouvy je třeba vymezit předmět smlouvy – zde je tedy třeba uvést, jakého zvířete se koupě týká (plemeno, druh, pohlaví, barva, jméno a datum narození apod.). Dále musí být ve smlouvě uvedena cena zvířete a také způsob úhrady této ceny kupujícím a neméně důležité je také uvedení způsobu předání, respektive převzetí zvířete, které je předmětem této smlouvy.

Krok 5

Velmi vhodné je také zahrnout do smlouvy prohlášení prodávajícího o zdravotním stavu zvířete a prohlášení kupujícího, že byl seznámen se zdravotním stavem zvířete, a v neposlední řadě také výčet dokumentů, které jsou spolu se zvířetem předány kupujícímu (např. očkovací průkaz zvířete).

Krok 6

Na konci smlouvy je pak vhodné přidat závěrečná ustanovení, kde je třeba uvést, že obě smluvní strany s kupní smlouvou souhlasí a uzavírají ji na základě své svobodné vůle. Toto také obě strany stvrzují svým vlastnoručním podpisem na smlouvě. Nezapomeňte také uvést místo a datum podpisu smlouvy.

Krok 7

Kupní smlouva se zpravidla vydává ve dvou vyhotoveních – jedno pro kupujícího a jedno pro prodávajícího.


Zdroj: https://www.jaktak.cz/jak-ma-vypadat-kupni-smlouva-na-zvire-rady.html