jaktak.cz

Jak má vypadat Smlouva o dílo pro vytvoření reklamy | rady

Složitost: Mírný
Cena: Zdarma
Potřebný čas: 30 minut a více

Jak má vypadat Smlouva o dílo pro vytvoření reklamy | rady. Podnikáte a jste v situaci, kdy chcete být více viděn? Více na očích? Uvažujete o reklamní kampani? Gratuluji vám! Dobře zvolená marketingová strategie včetně propracované reklamní kampaně je předpokladem úspěchu. Než započnete samotnou realizaci, věnujte svou pozornost následujícím řádkům, mohou vám v něčem pomoci a usnadnit práci. V následujícím textu vám poradíme, jaké náležitosti by měla Smlouva o dílo pro vytvoření reklamy obsahovat.

Krok 1

Smluvní strany

Na straně jedné stojí zájemce o servisní služby – dále jen „objednatel“, na straně druhé stojí společnost, která servisní služby zhotoví – dále jen „zhotovitel“. Ve Smlouvě musíte uvést veškeré dostupné informace o jednotlivých zástupcích smluvních stran. Především nezapomeňte na název společnosti, sídlo firmy, IČ, DIČ, spisovou značku a název soudu, kde je společnost vedena. Rovněž nezapomeňte uvést iniciály osoby, která společnost zastupuje. Je vhodné dopsat informace sestávající především z kontaktních informací, které se mohou pro pozdější potřeby hodit. Smlouva je platná pouze v písemné podobě. Právní úprava je obsažena v obchodním zákoníku, konkrétně se jedná o §536 OZ.

Krok 2

Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje k naplnění předmětu Smlouvy – tvorbě reklamní kampaně. Je důležité, abyste v této části smlouvy uvedli veškeré smluvené termíny – ať už se jedná o předání hotových reklamních spotů či jejich zveřejnění. Ve Smlouvě můžete tento odstavec popsat následovně: Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje, že vytvoří pro objednatele reklamní spot v délce …… vteřin pro reklamu ………………………… a následně zajistí jeho uvedení v …………………, a to dle operativních požadavků objednatele. Součástí dodávky díla je publikování reklamního poutače na Internetu - stránka objednatele (adresa ...............). Předmět plnění bude zhotovitelem dodán do ...... dnů ode dne podpisu této smlouvy posledním účastníkem smlouvy. Zhotovitel by měl mít povinnost předat dílo ke korekturám před jeho samotným zveřejněním. Bez závěrečného schválení ze strany objednatele by neměla být kampaň spuštěna. př.: Dílo připravené k publikování je zhotovitel povinen předložit objednateli ke korektuře, a to nejpozději ..... dnů před lhůtou pro předání díla tak, aby se objednatel mohl včas a věcně vyjádřit k předmětu plnění zhotovitelem. Zhotovitel je povinen odstranit vady díla, které při korektuře vytkne objednatel.

Krok 3

Cena a platební podmínky

Výše ceny a způsob platby za zhotovené dílo záleží pouze na domluvě smluvních stran. Záleží jen na vás, jakou cestu zvolíte. Je dobré, abyste mysleli na zadní vrátka a na případy, kdy dojde k porušení smluvních podmínek – např. nedodržení smluvených termínů v realizační fázi či termínu samotného předání hotového díla. Způsob platby bývá většinou vyřešen: Cena za provedení všechny výše uvedené služby je stanovena dohodou smluvních stran a činí celkem …………,- Kč bez DPH a bude proplacena po předání hotového díla. V tomto případě je dobré myslet také na sankce v opačném případě, tj. pokud dojde k prodlení platby ze strany objednatele. Tento případ můžete do smlouvy začlenit tímto způsobem: V případě prodlení platby bude objednateli účtován úrok z prodlení ve výši ...... % za každý den opožděné platby z celkové ceny díla. Záleží jen na vás, jak nastavíte podmínky sankčního řádu, výši pokut a úroků z prodlení. Způsob platby, zda-li hotovostní platba nebo platba převodem z bankovního účtu, je záležitostí vzájemné domluvy. Doporučujeme platbu převodem z bankovního účtu na základě daňového dokladu – faktury zpracované zhotovitelem.

Krok 4

Závěrečná ustanovení

Smlouvu uzavírejte na dobu určitou – většinou je uzavírána na dobu trvání reklamní kampaně. Součástí závěrečného ustanovení by mělo být čestné prohlášení obou smluvních stran o mlčenlivosti. Jedná se o povinnost, kdy se obě smluvní strany zavazují k utajení veškerých důvěrných informací, které o sobě v průběhu trvání Smlouvy získaly. Je dobré toto prohlášení uzavírat nejen na dobu platnosti Smlouvy, ale také alespoň na dva či více let po jejím skončení. Také uveďte jména osob, které budou zodpovědné za řešení běžných záležitostí vyplývajících ze Smlouvy: Za objednatele .………………………. a za zhotovitele …………………. Upřesněte dobu, na kterou je smlouva uzavírána, výpovědní lhůtu smlouvy platnou pro obě smluvní strany, možnosti odstoupení od smlouvy v případě porušení smluvních podmínek, kdy smlouva nabývá platnosti, a zda je uzavírána za svobodné vůle a za výhodných podmínek.

Poraďte se s právníkem. Snažte se, aby smlouva byla úplná a obsahovala všechny potřebné informace a náležitosti. Precizně vypracovaná smlouva je hlavním předpokladem, abyste se vyhnuli pozdějším problémům, v krajním případě i možným právním sporům.


Zdroj: https://www.jaktak.cz/jak-ma-vypadat-smlouva-o-dilo-pro-vytvoreni-reklamy-rady.html