1

Kdo může žádat o informace

O poskytnutí informace může požádat každý z nás. Žadatelem je proto každá fyzická nebo právnická osoba, která žádá o informaci.

2

Koho lze žádat o informace

Povinnými subjekty, tedy těmi, na koho se můžete jako žadatelé s žádostí obrátit, jsou:

- státní orgány
- územní samosprávné celky a jejich orgány
- veřejné instituce a
- ty subjekty, kterým zákon svěřil rozhodování o právech, právem chráněných zájmech nebo povinnostech
fyzických nebo právnických osob v oblasti veřejné správy

V praxi je to celá řada "institucí", a to například obce, kraje, vysoké školy, zdravotní pojišťovny, Česká televize, policie.

3

O co lze žádat

Povinný subjekt vám neposkytne každou informaci, což je logické. Mohla by tak být ohrožena například bezpečnost státu, porušeno obchodní tajemství nebo něčí osobnostní práva. Povinný subjekt proto NEPOSKYTNE informace v následujících případech:

- Jedná-li se o tzv. utajovanou informaci (podle zvláštních právních předpisů).
- V případech, kdy by byla porušena práva na ochranu osobnosti.
- V případech, kdy je třeba chránit obchodní tajemství.
- Informace o majetkových poměrech osoby, která není povinným subjektem (oblast daní, penzijní a zdravotní připojištění...).

Povinný subjekt vám samozřejmě neposkytne informaci, která se nebude vztahovat k jeho působnosti. Vaši žádost by v tomto případě odložil. Je tedy zbytečné (a samozřejmě i nelogické) obracet se na obecní policii s dotazem, jakou odměnu pobírá ministr zdravotnictví.

4

Jak žádat o informace

Žádost o poskytnutí informace lze podat klasicky poštou (případně přímo na daném "úřadě"), ale jako možnost se nabízí i dotaz odeslaný e-mailem. Co musí taková žádost vždy obsahovat?

a) Kterému POVINNÉMU SUBJEKTU je určena (Například: Obecní úřad Lhota, Dolní 56/9, okres Karviná, 765 09).

b) Kdo poskytnutí informace žádá, tj. identifikace vás jakožto ŽADATELE (Oldřich Lípa, narozen dne 23.9.1972, bytem Cihelní 161/98, Lhota, okres Karviná, 765 09).

c) Skutečnost, že se jedná o poskytnutí INFORMACE podle ZÁKONA O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM (Poskytnutí této informace žádám na základě zákona č. 106/1999 Sb., zákon o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů).

d) Jakou INFORMACI žádáte poskytnout (Obec Lhota má ve vlastnictví třípatrový bytový dům, který stojí na Horním náměstí, číslo orientační 65, který od ledna 2011 pronajímá. Mě zajímá, jak vysoké je nájemné za jednotlivé bytové jednotky a jak jsou peníze dále využity).

e) Na závěr zpravidla následuje datum a podpis.

5

Lhůta k vyřízení žádosti

Pokud žádost splňuje všechny náležitosti, musí povinný subjekt poskytnou informaci do 15 dnů (tato lhůta může být výjimečně prodloužena o dalších 10 dnů). Pokud již informace byla zveřejněna (například na úřední desce, nezávisle na vaší žádosti), stačí, že vás povinný subjekt odkáže na tuto zveřejněnou informaci (neprodleně, maximálně však do 7 dnů).

Varování

Článek má informativní charakter.

Hodnocení

Vaše hodnocení: Žádné
4
Average: 4 (1 vote)