Přejít k hlavnímu obsahu

Jak uznat dluh - vzor | rady

07. Prosinec 2020
Jak uznat dluh - vzor | rady

Jak uznat dluh - vzor | rady. 21. století je mimo jiné specifické tím, že si lidé půjčují peníze. Na dům či byt, na auto, na dovolenou, na televizi. Čím obvyklejšími se půjčky staly, tím častěji dlužníci nemají peníze a tudíž přestávají splácet. A protože by se jejich závazek promlčel, věřitelé se ve velkém obracejí na soud. Ještě předtím čas od času nechají dlužníka podepsat prohlášení, v němž dlužník uzná svůj dluh vůči věřiteli. Jak takové uznání dluhu vypadá a k čemu slouží se dočtete v našem článku.

Co je potřeba

- pero a papír

1

Uznání dluhu X jiné úkony

Uznat svůj dluh není nijak komplikované, časově ani finančně. Lidé si ale často pletou uznání dluhu s uznáním závazku, případně s dohodou o narovnání. Tyto úkony jsou si v mnohém podobné, ale rozdíly mezi nimi najdeme. Tyto úkony rozhodně nejsou zaměnitelné!

UZNÁNÍ DLUHU je jednostranný právní úkon, takže ho podepisuje dlužník, který uznává svůj dluh co do důvodu a výše. Uznání dluhu je upraveno v občanském zákoníku a uplatní se u nepodnikatelů.

UZNÁNÍ ZÁVAZKU upravuje obchodní zákoník a použijete se proto v podnikatelských vztazích. Opět se jedná o jednostranný právní úkon. Zákon nestanoví povinnost uznat závazek co do důvodu a výše, stačí, je-li uznávaný závazek určitý. Uznání závazku má jiné náležitosti i účinky, proto není možné vyjít z právní úpravy či ze vzoru pro uznání dluhu.

DOHODA O NAROVNÁNÍ je smlouva mezi dvěma účastníky. Uplatní se u podnikatelů i u nepodnikatelů. Zatímco v případě uznání závazku i uznání dluhu není pochyb o tom, že dlužník má vůči věřiteli závazek v určité výši, dohodou o narovnání se upravují práva sporná nebo pochybná. Tj. strany si nejsou jisté, jaká práva jim přesně náleží, a proto mezi sebou uzavřou dohodu o narovnání, na základě které sporná práva zaniknou a nahradí se právy novými, již jasně formulovanými. Obě strany se tak raději přikloní k určitému kompromisu, než aby riskovaly soudní spor, který by jim jinak mohl hrozit.

2

Význam uznání dluhu

Uznání dluhu má proto následující význam či funkci:

- Od uznání dluhu, respektive od lhůty v uznání uvedené, běží desetiletá promlčecí doba. Věřitel má proto dostatek času uplatnit svá práva u soudu.

- Má se za to, že dluh v době uznání trval. Případné dokazování u soudu bývá proto pro věřitele snazší, než kdyby k uznání dluhu nedošlo.

3

Občanský zákoník

Občanský zákoník definuje uznání závazku jednoduše: "Uzná-li někdo písemně, že zaplatí svůj dluh určený co do důvodu i výše, má se za to, že dluh v době uznání trval. U promlčeného dluhu má takové uznání tento právní následek, jen věděl-li ten, kdo dluh uznal, o jeho promlčení." Významné je i ustanovení o promlčení: (1) Bylo-li právo přiznáno pravomocným rozhodnutím soudu nebo jiného orgánu, promlčuje se za deset let ode dne, kdy mělo být podle rozhodnutí plněno. Bylo-li právo dlužníkem písemně uznáno co do důvodu i výše, promlčuje se za deset let ode dne, kdy k uznání došlo; byla-li však v uznání uvedena lhůta k plnění, běží promlčecí doba od uplynutí této lhůty. (2) Stejná promlčecí doba platí i pro jednotlivé splátky, na něž bylo plnění v rozhodnutí nebo v uznání práva rozloženo; promlčecí doba u jednotlivých splátek počíná ode dne jejich splatnosti. Stane-li se nesplněním některé ze splátek splatným celý dluh, počne běžet desetiletá promlčecí doba od splatnosti nesplněné splátky. (3) Úroky a opětující se plnění se promlčují ve třech letech; jde-li však o práva pravomocně přiznaná nebo písemně uznaná, platí tato promlčecí doba, jen pokud jde o úroky a opětující se plnění, jejichž splatnost nastala po právní moci rozhodnutí nebo po uznání.

4

Vzor

Uznání dluhu podle ustanovení § 558, zákona č. 40/1964 Sb. občanský zákoník, v platném znění. Já, Michal Novák, nar. dne 21.5.1965, bytem U Mlýna 44/124, Praha, 150 00, jsem si dne 4.8.2011 půjčil od pana Radima Hladíka, nar. dne 30.8. 1987, bytem Lipová 55/1900, Praha, 150 00 částku 40.000,-Kč (slovy: čtyřicettisíckorunčeských). Ačkoli jsem se půjčené peníze zavázal vrátit do 31.12.2011, do dnešního dne jsem tak neučinil. Svůj dluh tímto uznávám co do důvodu a výše a dlužnou částku se zavazuji vrátit do 31.8.2012 k rukám pana Hladíka. V Praze dne 18.5.2012 Michal Novák ------------------

Tipy

Uznání dluhu, typicky s dohodou o splátkovém kalendáři, si můžete nechat sepsat i u notáře. To už samozřejmě není zadarmo, ale má to pro věřitele jednu obrovskou výhodu. Bude-li dlužník souhlasit s tzv. "svolením k vykonatelnosti" (to musí být sepsáno ve formě notářského zápisu, tj. nemůžete si svolení napsat sami bez součinnosti notáře), pak v případě, když dlužník poruší splátkový kalendář, nebude ho věřitel žalovat u soudu, ale může se obrátit rovnou na exekutora. Dlužník má proto větší motivaci svůj dluh řádně splácet a věřitel se vyhne případnému soudnímu řízení, které může trvat i několik let.

Varování

Článek má informativní charakter, redakce neodpovídá za případné škody.

Autor: Zuzana B.
|
Hodnocení

Diskuze k článku

Další zajímavé články

Jak napsat směnku | rady
Jak napsat směnku | rady
Jak napsat směnku | rady. O směnce se říká, že je dobrý sluha, ale zlý pán. Toto rčení nabývá na významu s nárůstem využívání směnek nejen mezi obchod…
Jak žádat odklad exekuce | rady
Jak žádat odklad exekuce | rady
Jak žádat odklad exekuce | rady. Exekuce je strašákem nejednoho dlužníka. Nikdo nechce přijít o dům, auto nebo peníze na účtu či o jiná aktiva. Exekuc…
Teď už vám neuteče žádný recept nebo návod.

Všechny nové recepty, sezónní rady, tipy a návody najdete v pravidelném JakTak zpravodaji ve své e-mailové schránce. ZDARMA.