Přejít k hlavnímu obsahu

Podmínky použití stránek JakTak.cz

Popis služby

Stránky JakTak.cz zobrazují články, odpovědí „krok za krokem“ na otázky ze všedního života. Umožňují návštěvníkům vyhledávání, hodnocení a komentáře článků.

Platnost podmínek

Tyto podmínky jsou platné dnem zveřejnění na stránkách JakTak.cz. Provozovatel není povinen informovat uživatele stránek o změně podmínek. Pokud uživatel používá služby stránek JakTak.cz souhlasí s těmito podmínkami v jejich platném znění. Doporučujeme proto uživatelům, aby pravidelně kontrolovali a seznamovali se s platnými podmínkami.

Ochrana obsahu stránek

Obsah na stránkách JakTak.cz je chráněn zákony o duševním vlastnictví. Provozovatel stránek uděluje uživateli omezenou, odvolatelnou, nepřevoditelnou, neexkluzivní licenci k zobrazení obsahu na počítači uživatele a/nebo vytisknuti přiměřeného množství kopii, a to pouze pro osobní, nekomerční účely. Pokud to není výslovně uvedeno v těchto podmínkách jinak, nesmíte kopírovat, distribuovat, modifikovat, veřejně předvádět a zobrazovat, tvořit odvozená díla jakéhokoliv obsahu stránek JakTak.cz bez předchozího souhlasu provozovatele. Komerční využití a redistribuce je zakázaná.

Změny na stránkách

Uživatel může používat stránky JakTak.cz pouze pokud jsou dostupné a v podobě jak jsou dostupné. Provozovatel si vyhrazuje právo dočasně nebo trvalé zamezit přístup na stránky uživateli bez předchozího upozornění.

Umístění obsahu na stránky, prohlášení a záruky

Zobrazováním nebo odesláním jakéhokoliv vašeho obsahu na stránkách JakTak.cz, včetně a bez omezení, textu, audio a video nahrávek, obrázků, grafiky, hudby, zvuků, osobních informací a jiné autorské práce (dále jen Obsah) prohlašujete, že: 1. Jste vlastníky veškerých autorských práv ve vašem Obsahu, nebo máte patřičná oprávnění vlastníků všech autorských práv Obsahu k tomu, abyste poskytly práva provozovateli JakTak.cz na Obsah, který zobrazujete nebo odesíláte. 2. Zaplatili jste a/nebo zaplatíte v plném rozsahu všechny licenční poplatky a jiné finanční nároky, jakéhokoliv druhu, které vznikly nebo mohou vzniknout z použití vašeho zobrazeného nebo odeslaného Obsahu. 3. Váš Obsah nemá hanlivý charakter, neporušuje práva duševního vlastnictví a soukromí, práva k propagaci nebo jiné právnické nebo osobnostní právo jakékoliv třetí strany. 4. Nezobrazíte a neodešlete jakýkoliv váš Obsah, který bych byl nebo mohl být v rozporu s platnými normami České republiky.

Autorská a licenční práva

Zobrazením nebo odesláním vašeho Obsahu na stránky JakTak.cz si ponecháváte veškerá autorská práva a jiná práva duševního vlastnictví, s tím, že poskytujete neexklusivní práva provozovateli stránek JakTak.cz jak je popsané níže v těchto podmínkách. Tímto není omezeno vaše právo na poskytování vašeho Obsahu, zveřejněného nebo odeslaného na stránky JakTak.cz, třetím stranám. Tímto udělujete provozovateli stránek JakTak.cz celosvětové právo, bez nároku na odměnu, volně převoditelné, bez omezení v licencování, neexklusivní licenci k reprodukci, úpravě, přenášení, distribuci, veřejnému zobrazení, tvorbě odvozenin Obsahu, v jakékoliv formě, médiu nebo technologii dnes známé nebo v budoucnu vyvinuté. Souhlasíte, že můžeme, ale nemusíme zobrazovat váš Obsah, s uvedením vašeho uživatelského jména a/nebo vašeho pravého jména společně s vaším Obsahem.

Zakázaný obsah

Tímto souhlasíte, že nebudete na stránky JakTak.cz odesílat Obsah nebo jiné materiály libovolného druhu, které mohou být: 1. Nepravdivé, matoucí, zdraví škodlivé, ohrožující, urážlivé, obtěžující, protiprávní, hanlivé, vulgární, obscénní, agresivní vůči jiným osobám, invazivní vůči soukromí třetí osoby nebo chráněným informacím, nenávistné nebo rasově, etnický či jinak závadné. 2. Porušující práva třetích stran, včetně patentů, obchodních známek, obchodního tajemství, autorských práv. 3. Bez patřičných prav k publikování, jako například interní a důvěrné informace. 4. Softwarové viry nebo jakékoli jiné počítačové kódy, soubory nebo programy, které jsou určeny k přerušení, zničení nebo omezení funkčnosti jakéhokoliv počítačového softwaru nebo hardwaru nebo telekomunikačních zařízení provozovatele nebo uživatele stránek JakTak.cz, případně jiných. 5. Údaje nebo informace získané prostřednictvím přístupu, který nebyl na základě souhlasu vlastníka těchto dat či informací. 6. V rozporu s jakýmikoliv platnými normami České republiky a souvisejícími právními normami Evropské unie.

Monitorování obsahu stránek

Provozovatel stránek JakTak.cz není v žádném případě povinen pravidelně kontrolovat Obsah stránek JakTak.cz, respektive kontrolovat, zda veškerý Obsah nebo jiné informace zveřejněné nebo odeslané uživatelem splňují všechny výše popsané podmínky, případně jiné podmínky dané platnými normami České republiky a souvisejícími normami Evropské unie. Bez ohledu na výše napsané, provozovatel stránek JakTak.cz si vyhrazuje právo změnit nebo odstranit jakýkoliv Obsah zobrazený nebo odeslaný uživatelem a to kdykoliv to uzná za vhodné a bez povinnosti upozornit uživatele na tuto skutečnost. Jakékoliv názory, rady, stanoviska, nabídky produktů nebo služeb, vyjádřené třetími stranami, včetně uživatelů stránek, nejsou vyjádřením provozovatele stránek JakTak.cz. Provozovatel stránek JakTak.cz nenese žádnou odpovědnost za jejich správnost nebo spolehlivost.

Ochrana soukromí

Ochrana soukromí je upravena na samostatných stránkách Ochrana soukromí a jsou nedílnou součástí těchto podmínek.

Inzerce a reklamní odkazy

Na stránkách JakTak.cz jsou zobrazená reklamní sdělení třetích stran. Provozovatel v žádném případě neodpovídá za sdělení těchto třetích stran.

Vyloučení odpovědnosti za škody

Funkčnost stránek JakTak.cz závisí na mnoha faktorech, jako například na hardwaru, softwaru a přístupu k sítí Internet, který používáte. Je možné, že stránky JakTak.cz nebudou na vašem počítačí pracovat korektně. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené používáním stránek JakTak.cz. Mimoto, stránky JakTak.cz obsahují rady, postupy a prohlášení od provozovatele stránek JakTak.cz, jejich uživatelů a dalších poskytovatelů obsahu. Tento obsah je určen pouze pro informační účely. Provozovatel stránek JakTak.cz nenese žádnou odpovědnost za případné škody způsobené použitím těchto rad, postupů a prohlášení uživatelem. Provozovatel neručí a není odpovědná za škody vzniklé užitím informací (částečným nebo úplným), které jsou uvedeny v článcích a jejich jednotlivých bodech. Zároveň společnost neručí a není odpovědna za škody vzniklé užitím informací (úplných nebo částečných) obsažených v článcích třetí osobou.

Provozovatel stránek JakTak.cz

Provozovatel: Jan Pokorný, Úprkova 17/29, 500 09 Hradec Králové, IČ: 73975869 | DIČ: CZ8110013043 Tyto podmínky jsou platné od: 1. 1. 2023.

Teď už vám neuteče žádný recept nebo návod.

Všechny nové recepty, sezónní rady, tipy a návody najdete v pravidelném JakTak zpravodaji ve své e-mailové schránce. ZDARMA.