1

Připravte smlouvu

Splátkový kalendář určuje způsob, jak bude konkrétní dluh splácen. Může se jednat o dluh, který teprve vznikne, anebo o takový, který je již po splatnosti. Ve druhém případě dává věřitel dlužníkovi druhou šanci, aby splnil to, čemuž zatím nedostál - např. plnit zapomněl, dostal se do finanční tísně atd.

Splátkový kalendář proto napište

- jako součást původní smlouvy (např. smlouvy o půjčce, o úvěru),
- jako dodatek ke smlouvě (dlužník nemůže plnit podle původní smlouvy, ale nabídne plnění ve splátkách),
- případně jako součást dohody o uznání dluhu (dlužník uzná svůj dluh a zároveň se zaváže dlužnou částku, zpravidla i s úroky, splatit ve splátkách dle splátkového kalendáře)

2

Trvejte na písemné formě

Jak již bylo uvedeno výše, písemná forma zpravidla ochrání věřitele lépe, než pouhý ústní příslib dlužníka, že dluh zaplatí ve splátkách. Proto vyhotovte splátkový kalendář písemně.

Splátkový kalendář musí být předmětem dohody, tj. musí s ním relevantně souhlasit obě strany.

3

Konkretizujte splátky

Splátkový kalendář může být na několika málo řádcích anebo může zabrat polovinu smlouvy. Ať už se rozhodnete pro kteroukoli verzi, splátkový kalendář napište maximálně jasně a přehledně, tak aby nevznikaly pochybnosti o vzájemných právech a povinnostech stran.

Ve splátkovém kalendáři především uveďte:

- celkovou dlužnou částku
- výši jednotlivých splátek
- datum úhrady jednotlivých splátek
- způsob úhrady

Má-li dlužník spolu se splátkami splácet i příslušenství (např. úroky z prodlení), nezapomeňte tuto skutečnost do splátkového kalendáře zahrnout. Úroky vyčíslete, aby dlužník věděl, jak vysoké splátky má platit.

Dále uveďte, zda je možné splatit celý dluh předčasně a jaký to bude mít vliv na případné úroky.

4

Zvažte ztrátu výhody splátek

Jste-li na straně věřitele, zkuste se vyhnout obecně využívané formulaci "Smlouva je sjednána pod ztrátou výhody splátek." V tomto případě totiž při nezaplacení jedné ze splátek nenastane splatnost celého dluhu automaticky, ale věřitel musí dlužníka vyzvat, aby zaplatil celý dluh, a to ve lhůtě do splatnosti příští splátky.

Pro věřitele je mnohem výhodnější ve splátkovém kalendáři např. uvést, že "nezaplacením jedné ze splátek nastává bez dalšího splatnost celého zůstatku dluhu". V takovém případě prodlení s jednou splátkou skutečně znamená povinnost uhradit celý zbytek dluhu bez dalšího.

Jste-li naopak dlužníkem, do smlouvy z vlastní iniciativy nevkládejte žádné ustanovení o zesplatnění celého dluhu. Dostanete-li se do finančních potíží, budete mít výhodnější postavení.

5

Vzor

Jednoduchý plátkový kalendář může vypadat například následovně:

1. Dlužník se zavazuje, že částku 23.435,- Kč (slovy: dvacet tři tisíc čtyři sta třicet pět korun českých) zaplatí věřiteli formou měsíčních splátek, a to následujícím způsobem:

a) Do konce měsíce června 2013 zaplatí částku 3.435,- Kč (slovy: tři tisíce čtyři sta třicet pět korun českých).

b) V období od července 2013 do října 2013 zaplatí 4 měsíční splátky á 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých).

2. Splátky dle předešlého odstavce se dlužník zavazuje zaplatit na účet věřitele č. ____________________, vedený u _____________ banky. Splátky dle odst. 1.b) musí být připsány. na účet věřitele nejpozději 20. dne v příslušném kalendářním měsíci, jinak je dlužník v prodlení.

3. Nezaplatí-li dlužník některou ze splátek dle tohoto splátkového kalendáře včas, nastává splatnost celého zůstatku dluhu.

Tipy

Předem si spočítejte, kolik peněz celkově dle splátkového kalendáře zaplatíte.

Volte raději nižší splátky, které jste schopni pravidelně hradit i při nemoci, ztrátě zaměstnání atd.

Varování

Článek má informativní charakter, redakce neodpovídá za případnou škodu.

Hodnocení

Vaše hodnocení: Žádné
4
Average: 4 (1 vote)