1

Reklamace zboží zakoupeného v zahraničí jde většinou vyreklamovat pouze v zemi a v obchodě, kde bylo zakoupeno. Tudíž při kontaktování firmy není příliš vhodné používat naší mateřštinu. A anglický jazyk málo kdo odmítne.

2

Začněte oslovením typu ,,Dear Sirs". Pokračujte předmětem dopisu, což je vadný produkt (Faulty XYX product). Následuje vysvětlení, co se s výrobkem XYX děje.

Př:
,,I would like to inform you that the enclosed XYX product doesn't work and it is not up to the expectations."
Rád bych vás informoval, že přiložený produkt XYX nefunguje a nenaplňuje očekávání.

Můžete pokračovat následovně a sdělit prodejci že jste nepostupoval v rozporu s návody a upozorněními:
,,I carefully followed all the instructions for use and any damage is definitely not my fault."
Pečlivě jsem dodržoval pokyny k použití a jakékoli poškození určitě není mou vinou.

3

Dejte prodejci vědět, kde konkrétně a kdy jste zboží kupoval.

Př: I bought the product XYZ from the shop ,,You and product" at Evergreen st. 13/6 W8 in London."
Koupil jsem zboží z obchodu ,,You and product" na adrese Evergreen st. 13/6 W8 v Londýně.

Pokud reklamujete po několikáté, zmiňte to a připomeňte odkazem.

,, I am sorry to inform you that it is the third product that I've had to return this year."
Bohužel vám musím připomenout (sdělit), že to je již třetí produkt, který jsem tento rok musel vracet.

Pokud ale s prodejcem dlouhodobě obchodujete, projevte spokojenost s jinými výrobky.

,,However, except these few products, I am satisfied with your others products (for example...).
Nicméně, vyjímaje těchto pár produktů, jsem s vašimi výrobky spokojen (například s ... ).

4

Na závěr sdělte co očekáváte. Výměnu, opravu nebo vrácení peněz.

,,I would be grateful, if you could send a replacement for this faulty product."
Byl bych vám vděčný, kdyby jste mi mohli poslat náhradu za vadný výrobek.

,,I would be grateful, if you could send me back my money for this product. I do not want to replacement for it."
Byl bych vděčný, kdyby jste mi mohli poslat zpět mé peníze za tento výrobek. Náhradu za něj nechci.

,,I hope you can fix it. I would be grateful if you could send me back repaired product."
Doufám, že to umíte zpravit. Byl bych vděčný, kdyby jste mi mohli poslat zpět opravený výrobek.

5

Úplně nakonec se rozlučte stylem ,,Yours faithfully" a přidejte podpis.

Hodnocení

Vaše hodnocení: Žádné
4.5625
Average: 4.6 (16 votes)