Přejít k hlavnímu obsahu

Jak napsat splátkový kalendář | rady

08. Prosinec 2021
Jak napsat splátkový kalendář | rady

Jak napsat splátkový kalendář | rady. Splátkový kalendář je hojně využíván bankovními institucemi, podnikateli ale i "obyčejnými" lidmi, kteří někomu půjčili peníze nebo kterým byla způsobena škoda a dlužník ji není schopen uhradit najednou. Díky plnění ve splátkách může člověk relativně snadno splatit i dluh, který mnohonásobně přesahuje jeho výplatu. Plnění ve splátkách může být sjednáno i ústně, nicméně písemná forma je obecně vhodnější, přehlednější a lépe chrání věřitele.

1

Připravte smlouvu

Splátkový kalendář určuje způsob, jak bude konkrétní dluh splácen. Může se jednat o dluh, který teprve vznikne, anebo o takový, který je již po splatnosti. Ve druhém případě dává věřitel dlužníkovi druhou šanci, aby splnil to, čehož zatím nedostál - např. plnit zapomněl, dostal se do finanční tísně atd. Splátkový kalendář proto napište - jako součást původní smlouvy (např. smlouvy o půjčce, o úvěru), - jako dodatek ke smlouvě (dlužník nemůže plnit podle původní smlouvy, ale nabídne plnění ve splátkách), - případně jako součást dohody o uznání dluhu (dlužník uzná svůj dluh a zároveň se zaváže dlužnou částku, zpravidla i s úroky, splatit ve splátkách dle splátkového kalendáře)

2

Trvejte na písemné formě

Jak již bylo uvedeno výše, písemná forma zpravidla ochrání věřitele lépe, než pouhý ústní příslib dlužníka, že dluh zaplatí ve splátkách. Proto vyhotovte splátkový kalendář písemně. Splátkový kalendář musí být předmětem dohody, tj. musí s ním relevantně souhlasit obě strany.

3

Konkretizujte splátky

Splátkový kalendář může být na několika málo řádcích anebo může zabrat polovinu smlouvy. Ať už se rozhodnete pro kteroukoli verzi, splátkový kalendář napište maximálně jasně a přehledně, tak aby nevznikaly pochybnosti o vzájemných právech a povinnostech stran. Ve splátkovém kalendáři především uveďte:

- celkovou dlužnou částku

- výši jednotlivých splátek

- datum úhrady jednotlivých splátek

- způsob úhrady

Má-li dlužník spolu se splátkami splácet i příslušenství (např. úroky z prodlení), nezapomeňte tuto skutečnost do splátkového kalendáře zahrnout. Úroky vyčíslete, aby dlužník věděl, jak vysoké splátky má platit. Dále uveďte, zda je možné splatit celý dluh předčasně, a jaký to bude mít vliv na případné úroky.

4

Zvažte ztrátu výhody splátek

Jste-li na straně věřitele, zkuste se vyhnout obecně využívané formulaci "Smlouva je sjednána pod ztrátou výhody splátek." V tomto případě totiž při nezaplacení jedné ze splátek nenastane splatnost celého dluhu automaticky, ale věřitel musí dlužníka vyzvat, aby zaplatil celý dluh, a to ve lhůtě do splatnosti příští splátky. Pro věřitele je mnohem výhodnější ve splátkovém kalendáři např. uvést, že "nezaplacením jedné ze splátek nastává bez dalšího splatnost celého zůstatku dluhu". V takovém případě prodlení s jednou splátkou skutečně znamená povinnost uhradit celý zbytek dluhu bez dalšího. Jste-li naopak dlužníkem, do smlouvy z vlastní iniciativy nevkládejte žádné ustanovení o zesplatnění celého dluhu. Dostanete-li se do finančních potíží, budete mít výhodnější postavení.

5

Vzor

Jednoduchý plátkový kalendář může vypadat například následovně:

1. Dlužník se zavazuje, že částku 23.435,- Kč (slovy: dvacet tři tisíc čtyři sta třicet pět korun českých) zaplatí věřiteli formou měsíčních splátek, a to následujícím způsobem:

a) Do konce měsíce června 2021 zaplatí částku 3.435,- Kč (slovy: tři tisíce čtyři sta třicet pět korun českých).

b) V období od července 2021 do října 2021 zaplatí 4 měsíční splátky á 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých).

2. Splátky dle předešlého odstavce se dlužník zavazuje zaplatit na účet věřitele č. ____________________, vedený u _____________ banky.

Splátky dle odst. 1.b) musí být připsány. na účet věřitele nejpozději 20. dne v příslušném kalendářním měsíci, jinak je dlužník v prodlení.

3. Nezaplatí-li dlužník některou ze splátek dle tohoto splátkového kalendáře včas, nastává splatnost celého zůstatku dluhu.

Tipy

Předem si spočítejte, kolik peněz celkově dle splátkového kalendáře zaplatíte.

Volte raději nižší splátky, které jste schopni pravidelně hradit i při nemoci, ztrátě zaměstnání atd.

Varování

Článek má informativní charakter, redakce neodpovídá za případnou škodu.

Autor: Zuzana B.
|
Hodnocení

Diskuze k článku

Další zajímavé články

Jak žádat odklad exekuce | rady
Jak žádat odklad exekuce | rady
Jak žádat odklad exekuce | rady. Exekuce je strašákem nejednoho dlužníka. Nikdo nechce přijít o dům, auto nebo peníze na účtu či o jiná aktiva. Exekuc…
Jak napsat směnku | rady
Jak napsat směnku | rady
Jak napsat směnku | rady. O směnce se říká, že je dobrý sluha, ale zlý pán. Toto rčení nabývá na významu s nárůstem využívání směnek nejen mezi obchod…
Jak převzít dluh | rady
Jak převzít dluh | rady
Jak převzít dluh | rady. Na základě smlouvy o převzetí dluhu nastupuje na místo dlužníka třetí osoba (přejímatel nebo-li nový dlužník), zatímco původn…
Jak vypočítat úroky z prodlení | rady
Jak vypočítat úroky z prodlení | rady
Jak vypočítat úroky z prodlení | rady. Dlužník, který nesplní svůj dluh řádně a včas, je v prodlení. Je-li jeho dluh navíc peněžitý, má věřitel ze zák…
Teď už vám neuteče žádný recept nebo návod.

Všechny nové recepty, sezónní rady, tipy a návody najdete v pravidelném JakTak zpravodaji ve své e-mailové schránce. ZDARMA.