1

Nejdříve si řekněme, co to podílové spoluvlastnictví vlastně je. Jedná se o spoluvlastnictví s ideálním podílem, to znamená, že jako spoluvlastníkovi vám nepatří žádná konkrétní část věci, váš podíl je ideální, ne reálný. Podíl tedy vyjadřuje míru do jaké se spoluvlastník může podílet na právech a povinnostech plynoucích z vlastnictví věci.
(Náš právní řád znal i spoluvlastnictví bezpodílové, dnes bychom je však již v hledali marně – můžeme ale říct, že bylo nahrazeno společným jměním manželů)

2

Velikost podílu je také důležitá při rozhodování o hospodaření s věcí, jelikož o hospodaření se společnou věcí rozhodují spoluvlastníci většinou, počítanou podle velikosti podílů. (4 spoluvlastníci domu rozhodují o natření domu na modro, každý má ideální podíl ¼ - 3 jsou pro, 1 nesouhlasí – byl přehlasován a dům tedy změní barvu) Při rovnosti hlasů, nebo nedosáhne-li se většiny anebo dohody, rozhodne na návrh kteréhokoliv spoluvlastníka soud. Občanský zákoník dále v §139 odst. 3 upřesňuje, že jde-li o důležitou změnu společné věci, mohou přehlasovaní spoluvlastníci žádat, aby o změně rozhodl soud. (V našem případě přehlasovaného spoluvlastníka domu by s žalobou pravděpodobně neuspěl, jelikož o změně barvy se nedá hovořit jako o důležité změně věci.)

3

Při převodu spoluvlastnického podílu mají spoluvlastníci předkupní právo, ledaže jde o převod osobě blízké (definováno v § 116, §117 ObčZ.) Toto je velice důležité si uvědomit, jelikož zejména z těchto důvodů vzniká hodně sporů. Pokud tedy chce spoluvlastník prodat svůj vlastnický podíl někomu jinému než osobě blízké, musí ho nejdříve nabídnout ostatním spoluvlastníkům! (§140 ObčZ)

4

Spoluvlastníci se mohou dohodnout o zrušení spoluvlastnictví a o vzájemném vypořádání. Nedojde-li k dohodě, zruší spoluvlastnictví na návrh některého spoluvlastníka soud. Soud se nejdříve pokusí reálně danou věc rozdělit, nebude-li to možné přikáže soud věc za přiměřenou náhradu jednomu nebo více spoluvlastníkům. Jestliže ani toto nebude možné, nařídí soud prodej věci a výtěžek rozdělí podle podílů.

Tipy

Přečtěte si o podílovém spoluvlastnictví přímo v Občanském zákoníku, jedná se o paragrafy 137 až 142 - je to jednoduché, nezabere to ani pár minut a vy se díky tomu dozvíte mnohem více informací než z tohoto textu.

Varování

Tento text slouží pouze k informativním účelům

Hodnocení

Vaše hodnocení: Žádné
4.2
Average: 4.2 (5 votes)