1

ŘÁDNĚ SI PROSTUDUJTE OZNÁMENÍ O VYBODOVÁNÍ

Než se začnete aktivně bránit, pečlivě si přečtěte oznámení obecního úřadu (magistrátu města) o dosažení dvanácti trestných bodů. Jedná se zpravidla o jednu stranu A4 ve které vám příslušný úřad sděluje, ke kterému dni jste dosáhli dvanácti trestných bodů podle bodového hodnocení, a dále vás vyzývá k odevzdání řidičského průkazu ve lhůtě pěti dnů ode dne doručení oznámení. Zpravidla v závěru oznámení naleznete poučení, že proti záznamu bodů v registru řidičů můžete podat námitky.

Sečteno podtrženo, oznámení o provedení záznamu bodů v registru řidičů je spíše strohý text, který pouze reaguje na vaše protiprávní chování na silnici a na závěry policie, která projednávala vaše dopravní přestupky. Nicméně existuje proti němu obrana.

Zákon k tomuto uvádí následující:

"Příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností při provedení záznamu bodů, kterým řidič dosáhl celkového počtu 12 bodů, neprodleně písemně nebo elektronickou cestou oznámí tuto skutečnost řidiči a vyzve jej k odevzdání řidičského průkazu a mezinárodního řidičského průkazu nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne doručení tohoto oznámení. Řidič pozbývá řidičské oprávnění uplynutím 5 pracovních dnů ode dne, v němž mu bylo toto oznámení doručeno."

2

PSANÍ NÁMITEK SI NAPLÁNUJTE TAK, AŤ STIHNETE LHŮTU

Jak již bylo uvedeno v předchozím kroku, proti vybodování se můžete bránit podáním námitek. Námitky musí být písemné a musí být nejpozději pátým dnem doručeny příslušnému úřadu.

Pokud byste námitky z jakéhokoli důvodu nepodávali, pamatujte, že v důsledku pozbytí řidičského oprávnění musíte do pěti pracovních dnů odevzdat řidičský průkaz.

Zjednodušeně řečeno - ve lhůtě pěti pracovních dnů následujících po doručení oznámení musíte buď podat písemné námitky, anebo vrátit řidičský průkaz. V opačném případě vám hrozí pokuta.

3

NAPIŠTE NÁMITKY

Námitky musí být písemné, nestačí zvednout telefon a dohadovat se s úřadem přes telefon, byť s vybodováním nesouhlasíte.

- Námitky adresujte tomu obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností (magistrátu města), který vám zaslal oznámení o vybodování. Oznámení o vybodování a výzva k vrácení řidičského průkazu má vždy svou spisovou značku či číslo jednací, které vždy uveďte do námitek.

- Dále označte sebe jako řidiče - Jménem a příjmením, datem narozením a trvalým bydlištěm.

- Uveďte, v jaké věci jednáte (Věc: Námitky proti provedení záznamu bodů v registru řidičů )

- Text námitek se bude lišit případ od případu. Všem námitkám je naopak společné, že nemohou být směřovány proti pravomocným rozhodnutím o přestupcích, které obecní úřad není oprávněn měnit ani rušit.

- V závěru uveďte, čeho se domáháte ("Navrhuji, aby obecní úřad obce s rozšířenou působností nejpozději ve lhůtě 10 dnů ode dne doručení námitek provedl opravu záznamu o dosaženém počtu stanovených bodů v registru řidičů a neprodleně mě písemně informoval o provedené opravě záznamu řidiče.")

- Nezapomeňte námitky datovat a vlastnoručně podepsat.

4

DORUČTE NÁMITKY VČAS

Námitky doručte příslušnému úřadu poštou nebo osobně. Pokud se rozhodnete pro první možnost, pošlete námitky doporučeně, s dodejkou a s řádným předstihem. Nestačí totiž, aby byla obálka poslední den lhůty předána na poště.
Námitky musí být pátým dnem již doručeny příslušnému obecnímu úřadu s rozšířenou působností.

Z výše uvedených důvodů se doporučuje donést na úřad námitky osobně s tím, že budete mít s sebou jednu jejich kopii, na kterou si necháte doručení vyznačit s uvedením přesného data i času. Jedině takto minimálně oddálíte pozbytí řidičského oprávnění i povinnost odevzdat řidičský průkaz.

5

VYUŽIJTE ČAS K DOBRU

Závěrem je třeba uvést, že drtivá většina námitek je shledána neoprávněnými a ztrátě řidičského oprávnění stejně nezamezí.

V případě, že jste podali námitky, však můžete dál zcela legálně řídit. Lhůta, jejíž uplynutím máte podle oznámení ztratit řidičské oprávnění, se totiž ze zákona přerušuje.

Podání námitek tak znamená především zisk času, a to několika týdnů nebo dokonce i měsíců, než bude o námitkách rozhodnuto. A tento čas může být v konkrétním případě k nezaplacení (například si najdete jinou práci, ke které nepotřebujete řidičské oprávnění, případně si řidičák udělá váš manžel / vaše manželka, tak aby mohl být zajištěn chod rodiny či péče o nemocného člověka atd.).

Proto v mezidobí zařiďte vše, k čemu nutně potřebujete vozidlo.

6

VYČKEJTE NA ROZHODNUTÍ OBECNÍHO ÚŘADU

Postup úřadu se bude lišit podle toho, zda-li shledá námitky oprávněnými, nebo ne:

- Shledá-li námitky oprávněné, nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy mu byly námitky doručeny, provede opravu záznamu o dosaženém počtu stanovených bodů v registru řidičů a neprodleně písemně vyrozumí o provedené opravě záznamu řidiče.

- Shledá-li příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností námitky řidiče neodůvodněné, rozhodnutím námitky zamítne a provedený záznam potvrdí.

Tipy

Řidičské oprávnění můžete získat po jednom roce zpět. Nečekejte ale, že vám řidičák automaticky doručí někdo domů. Chcete-li zase usednout za volant, musíte požádat o jeho vrácení. Nejdříve ale musíte úspěšně absolvovat zkoušku z odborné způsobilosti v autoškole a podstoupit lékařskou prohlídku a dopravně-psychologické vyšetření.

Varování

Článek má informativní charakter, redakce neodpovídá za případnou škodu.

Řidičské oprávnění a řidičský průkaz nejsou zaměnitelné pojmy. I tehdy, nedbáte-li výzvy a neodevzdáte řidičský průkaz, ztrácíte řidičské oprávnění se všemi z toho plynoucími následky. Navíc vám může být uložena pokuta.

Autorská práva ZDE

Hodnocení

Vaše hodnocení: Žádné
5
Average: 5 (1 vote)