1

Na snoubencích je zásadní rozhodnutí, zda chtějí uzavřít sňatek občanský, nebo církevní. Občanský sňatek lze uzavřít před:

- starostou, místostarostou nebo pověřeným členem zastupitelstva obce, městské části hlavního města Prahy, městských obvodů nebo městských částí územně členěných statutárních měst, které jsou matričním úřadem, nebo
- starostou, místostarostou obce, městské části hl. m. Prahy, městských obvodů nebo městských částí územně členěných statutárních měst, které nejsou matričním úřadem, je-li alespoň jeden ze snoubenců přihlášen k trvalému pobytu v jeho správním obvodu, anebo
- primátorem, náměstkem primátora nebo pověřeným členem zastupitelstva hl. m. Prahy nebo statutárního města.

2

Vyberte místo a termín uzavření manželství. Je nezbytné obrátit se na matriční úřad, do jehož správního obvodu vybrané místo spadá, jestliže manželství snoubenci chtějí uzavřít občanskou formou.

3

Na matričním úřadě předložte následující dokumenty:

- platný doklad, kterým je možné prokázat totožnost,
- rodný list,
- doklad o státním občanství (lze prokázat občanským průkazem nebo cestovním dokladem)
- výpisy údajů z informačního systému evidence obyvatel o místě trvalého pobytu a o osobním stavu (lze prokázat občanským průkazem),
úmrtní list zemřelého manžela,
- doklad o zániku předchozího manželství nebo partnerství
- jde-li o osobu nezletilou starší 16 let - rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství opatřené doložkou o právní moci,
- osoba, jejíž způsobilost k právním úkonům je rozhodnutím soudu omezena, nebo fyzická osoba stižená duševní poruchou, která by měla za následek omezení způsobilosti k právním úkonům - rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství opatřené doložkou o právní moci.

Jestliže snoubenci hodlají uzavřít církevní sňatek, musí požádat o vydání osvědčení o splnění všech požadavků zákona o rodině pro uzavření sňatku církevní formou. Bez tohoto osvědčení sňatek nelze uzavřít!

4

Vyplňte formuláře, které dostanete na matričním úřadě. Oficiální dotazník k uzavření manželství si můžete stáhnout na konci tohoto návodu. Druhou část vyplňuje matrikář.

5

Jestliže snoubenci nemají trvalý pobyt v České republice, musí se připravit na poplatky. Uzavření manželství je zpoplatněno částkou 3 000 Kč, jestliže oba nemají trvalý pobyt v ČR, a 2 000 Kč, jestliže jen jeden z páru nemá trvalý pobyt v ČR. Stejně tak si připravte 1 000 Kč, pokud hodláte uzavřít sňatek mimo úředně určenou místnost. V ostatních případech není žádný poplatek stanoven.

6

Prohlášení o uzavření manželství se činí veřejně a slavnostním způsobem v přítomnosti dvou svědků. Po uzavření manželství se do knihy manželství a oddacího listu zapisují jména, příjmení a rodná čísla svědků.

7

Manželům je vydán oddací list.

PřílohaVelikost
PDF icon Dotazník k uzavření manželství | PDF26.49 KB

Hodnocení

Vaše hodnocení: Žádné
4
Average: 4 (1 vote)