Přejít k hlavnímu obsahu

Jak ve smlouvě sjednat úroky z prodlení | rady

06. Prosinec 2020

Jak ve smlouvě sjednat úroky z prodlení | rady. Již mnoho bylo napsáno o smluvní pokutě a o jejím využití v praxi a na toto téma lze najít na internetu mnoho článků. Vedle smluvní pokuty, byla-li mezi stranami skutečně "smluvena" (písemně dohodnuta), je však dlužník povinen zaplatit věřiteli úroky z prodlení, dostane-li se do prodlení se zaplacením peněžité částky, a to za každý, i započatý den prodlení. V některých případech je povinnost zaplatit úrok z prodlení vhodné sjednat ve smlouvě, v jiných případech by takové ustanovení naopak bylo nadbytečné. Konkrétní případy jsou uvedeny dále.

1

NESJEDNÁVEJTE PŘEMRŠTĚNÝ ÚROK Z PRODLENÍ

Předně je třeba říci, že úrok z prodlení si můžete sjednat jen v podnikatelských vztazích podle obchodního zákoníku. Uzavíráte-li smlouvu jako nepodnikatelé dle zákoníku občanského, pak máte v případě prodlení dlužníka nárok na tzv. zákonné úroky z prodlení, které stanoví nařízení vlády. I jako podnikatelé mějte na paměti, že možná výše úroku z prodlení není neomezená. Sjednáte-li si příliš vysoký úrok, bude celé ustanovení v případném soudním řízení posouzeno jako neplatné. Zatímco nepřiměřeně vysokou smluvní pokutu může soud snížit, u smluvního úroku z prodlení takovou možnost nemá. Zároveň platí, že neexistuje sazba, která by byla bez dalšího v souladu se zákonem a která by v souladu se zákonem nebyla. Vždy záleží na konkrétní situaci, míře rizika, atd. Výše úroku z prodlení musí být sjednána v souladu s poctivým obchodním stykem a dobrými mravy. Zákonný úrok z prodlení (tedy úrok, na který má věřitel ze zákona právo, dostal-li se dlužník do prodlení a nebyl-li sjednán úrok z prodlení ve smlouvě) je stanoven nařízením vlády. V posledních letech se pohybuje mezi 7 - 8% ročně. Nejedná se tedy o žádnou závratnou sumu.

2

TEXT VE SMLOUVĚ

Ve smlouvě můžete úrok z prodlení sjednat například následovně: "Dostane-li se objednatel do prodlení se zaplacením faktury dle této smlouvy, je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 15% ročně z dlužné částky za každý, i započatý dne prodlení. "Pro případ, že dlužník nezaplatí věřiteli částku 10.000,- Kč ve lhůtě do 7. 5. 2013, je mezi smluvními stranami dohodnut smluvený úrok z prodlení ve výši 0,02% denně z dlužné částky za každý den prodlení, který je dlužník povinen uhradit k rukám věřitele. Ve smlouvě může být vedle úroku z prodlení sjednána i smluvní pokuta. Nárok na úrok z prodlení a smluvní pokutu se nevylučují. Smluvní pokuta může být stanovena v procentech, ale také pevnou částkou. Úrok z prodlení vždy sjednávejte v procentech za určitou dobu - nejlépe den.

3

FORMULACI SI ZKONTROLUJTE

Vždy si formulaci dobře přečtěte. Ustanovení ve smlouvě by mělo být jasné a nemělo poskytovat žádný prostor pro spekulace. Zvláště si všimněte, zda-li jste si úrokovou sazbu dohodli jako:

- denní (úrok ve výši 0,1% denně) nebo

- roční (úrok ve výši 25% ročně/ p.a.)

Úrok sjednávejte ve smlouvě, nikoli (pouze) na fakturách! I malá nepřesnost může v budoucnu přinést velké problémy.

4

ZÁKON

Úroky z prodlení, respektive jejich pořadí upravuje obchodní zákoník, který uvádí následující pravidlo: "Je-li dlužník v prodlení se splněním peněžitého závazku nebo jeho části a není-li smluvena sazba úroků z prodlení, je dlužník povinen platit z nezaplacené částky úroky z prodlení určené ve smlouvě, jinak určené předpisy práva občanského." Sečteno podtrženo: Není-li v podnikatelských vztazích sjednán úrok z prodlení ve smlouvě (tzv. smluvený úrok z prodlení) a dlužník se dostane do prodlení s plněním peněžité částky, použijte zákonnou úpravu. Ve vztazích podle práva občanského si ve smlouvě úrok nesjednávejte, takové ujednání by bylo neplatné, a žádejte po dlužníkovi zákonný úrok z prodlení bez dalšího.

Nepleťte si zákonný úrok z prodlení, smluvený úrok z prodlení a smluvní pokutu. Ač se jedná o instituty podobné, v žádném případě nejsou zaměnitelné. To platí i o poplatku z prodlení, který se pojí s prodlením u nájmu bytu.

Sjednáváte-li ve smlouvě úrok z prodlení, označte jej přímo jako (smluvní) úrok z prodlení, nikoli jako "smluvní pokutu" nebo "sankci".

Pamatujte, že dle obchodního zákoníku má věřitel nárok na náhradu škody, která mu byla způsobena prodlením dlužníka, jen pokud tato škoda není kryta úroky z prodlení.

Článek má informativní charakter, redakce neodpovídá za případnou škodu.

Autor: Zuzana B.
|
Hodnocení

Diskuze k článku

Další zajímavé články

Jak napsat směnku | rady
Jak napsat směnku | rady. O směnce se říká, že je dobrý sluha, ale zlý pán. Toto rčení nabývá na významu s nárůstem využívání směnek nejen mezi obchod…
Jak žádat odklad exekuce | rady
Jak žádat odklad exekuce | rady. Exekuce je strašákem nejednoho dlužníka. Nikdo nechce přijít o dům, auto nebo peníze na účtu či o jiná aktiva. Exekuc…
Jak vypočítat úroky z prodlení | rady
Jak vypočítat úroky z prodlení | rady. Dlužník, který nesplní svůj dluh řádně a včas, je v prodlení. Je-li jeho dluh navíc peněžitý, má věřitel ze zák…
Teď už vám neuteče žádný recept nebo návod.

Všechny nové recepty, sezónní rady, tipy a návody najdete v pravidelném JakTak zpravodaji ve své e-mailové schránce. ZDARMA.