Přejít k hlavnímu obsahu

Jak sjednat ve smlouvě smluvní pokutu | rady

08. Prosinec 2020
Jak sjednat ve smlouvě smluvní pokutu | rady

Jak sjednat ve smlouvě smluvní pokutu | rady. Smluvní pokuta je pravděpodobně nejznámější a nejvyužívanější zajišťovací institut pro případ porušení smluvní povinnosti. Hrozba smluvní pokuty má donutit dlužníka k tomu, aby svůj závazek (peněžitý i nepeněžitý) splnil řádně a včas. Je to jakási pojistka pro věřitele, že na kontraktu s dlužníkem neprodělá. Tady je ale třeba hned v úvodu upozornit, že smluvní pokuta zásadně před podvodníkem nechrání. Nemá-li někdo od počátku v úmyslu dostát svým závazkům, např. vrátit půjčené peníze, neudělá to ani pod hrozbou smluvní pokuty. Přesto je smluvní pokuta oblíbeným zajišťovacím institutem, využívaným mezi podnikateli i nepodnikateli, a ve smlouvách má určitě své místo.

1

DOBŘE ZVAŽTE, CO OD SMLUVNÍ POKUTY ČEKÁTE

V právu se nedá začít jinak, než důkladným rozborem vaší situace. Smluvní pokuta nemá sloužit ke zbohatnutí (na to jsou úroky) ani vám nezajistí klidný spánek, jak již bylo napsáno v úvodu. Pokud si od samého počátku nejste jisti, jestli vás druhá strana nechce pouze oklamat, ve smlouvě nesjednávejte (jen) ujednání o smluvní pokutě, ale použijte jiný zajišťovací institut. Například ručení třetí osobou nebo zřízení zástavního práva k domu dlužníka. Ideální je výše uvedené kombinovat. Tedy nevrátí-li vám dlužník peníze řádně a včas, bude jednak povinen zaplatit smluvní pokutu a za druhé budete moci požadovat dlužnou částku např. i po jeho otci. Jestliže jste naopak přesvědčeni, že smluvní pokuta je pro vás to "pravé ořechové" - například proto, že závazek dlužníka není nikterak vysoký a zřízení zástavního práva je pro vás příliš náročné finančně i časově - určitě si ve smlouvě smluvní pokutu ujednejte. Několik málo minut strávených nad počítačem / tužkou a papírem vám v závěru může ušetřit stovky či tisíce. A alespoň částečně vykompenzovat čas a starosti s vymáháním nesplněné povinnosti dlužníka.

2

SMLUVNÍ POKUTU SJEDNEJTE PÍSEMNĚ

Smluvní pokutu si nikdy nesjednávejte ústně, ale písemně! Je přitom lhostejné, jestli bude součástí hlavní smlouvy (např. kupní, o dílo) či si ji sjednáte ve smlouvě samostatné (tu můžete například nazvat dohoda či doložka o smluvní pokutě). Stejně tak si můžete smluvní pokutu ujednat předem. Předem ujednaná smluvní pokuta může být součástí smluvních podmínek či tzv. rámcové smlouvy. Tedy víte-li, že s druhou stranou budete obchodovat opakovaně, základní pravidla si sjednáte přehledně dopředu pro všechny smlouvy v budoucnu uzavřené.

3

SMLUVNÍ POKUTU SJEDNEJTE PRO PŘÍPAD PORUŠENÍ SMLUVNÍ POVINNOSTI

Smluvní pokutou si nemůžete zajistit vše. Smluvní pokuta slouží výhradně pro případ porušení smluvní povinnosti. Tedy nedodá-li prodávající zboží včas, bude-li dílo vykazovat vady, nevrátí-li dlužník půjčku ve smluveném termínu, poruší-li strana povinnost zachovávat mlčenlivost atd. Podle soudní praxe naopak není možné sjednat platně pokutu pro případ, kdy druhá ze stran vykonává své právo. Například povinnost platit smluvní pokutu nesmí být vázána na odstoupení od smlouvy. Odstoupí-li totiž druhá strana od smlouvy, nic neporušuje, pouze vykonává své zákonné či smluvní právo. Pro případ odstoupení od smlouvy si proto sjednejte např. odstupné, nikoli povinnost platit smluvní pokutu.

4

SMLUVNÍ POKUTU DOSTATEČNĚ KONKRETIZUJTE

V ujednání o smluvní pokutě musíte určit její výši nebo alespoň stanovit způsob jejího určení, přičemž smluvní pokutu můžete vyčíslit pevnou částkou (500,- Kč) anebo procentuálně (9% ročně z dlužné částky). Nebude-li smluvní pokuta určitá, pak vám ji žádný soud nepřizná. Smluvní pokuta na druhou stranu nesmí být nepřiměřeně vysoká. V takovém případě by byla buď neplatná (podle občanského zákoníku) anebo by ji soud mohl přiměřeně snížit (podle obchodního zákoníku). Mezi podnikateli může být smluvní pokuta obecně vyšší (zpravidla okolo 0,2% denně), u nepodnikatelů se nebojte připsat ještě jednu nulu (např. 0,02% denně). Možná se vám to zdá málo, ale bude-li dlužník v prodlení například dva roky, což není nijak neobvyklé, smluvní pokuta nijak zanedbatelná nebude. Nikdy nedávejte smluvní pokutu více než 1% denně!

5

PRAKTICKY

Smluvní pokutu můžete ujednat například následovně:

a) Nevrátí-li dlužník 50.000,- Kč nejpozději dne 31.12.2012, je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,02% z dlužné částky za každý, i započatý den prodlení. Smluvní pokuta je splatná bez vyzvání a nemusí být dlužníkovi písemně vyúčtována.

b) Poruší-li zhotovitel čl. III., V. nebo XI. této smlouvy o dílo, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč. Bude-li dílo vykazovat více vad dle předešlých článků, je možné smluvní pokutu sčítat. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 14 dní ode dne odeslání písemné výzvy zhotoviteli do jeho sídla, tak jak je uvedeno v záhlaví této smlouvy. Smluvní pokutou není dotčena povinnost zhotovitele uhradit způsobenou škodu, a to v plné výši.

c) Strany si sjednávají smluvní pokutu ve výši 15.000,- Kč pro případ, že poruší povinnost zachovávat mlčenlivost dle čl. VI. této smlouvy. Porušení této povinnosti není vázáno na zavinění.

Tipy

Smluvní pokuta může být uzavřena podle občanského, nebo obchodního zákoníku. Tuto duplicitu odstraní tzv. nový občanský zákoník, který zavede jednotnou právní úpravu.

Jak již bylo řečeno, nesjednávejte ve smlouvě příliš vysokou smluvní pokutu, která by byla neplatná. Vedle smluvní pokuty můžete po dlužníkovi vymáhat i zákonný úrok z prodlení, a to za každý, i započatý den prodlení se splněním dluhu. V závěru se vám tak peníze nakumulují, aniž by bylo třeba "tlačit na pilu".

Neexistuje univerzální ujednání o smluvní pokutě. Smluvní pokutu vždy sjednávejte tak, ať vyhovuje vašim zájmům a přiměřeně sankcionuje druhou stranu.

Obecně platí, že smluvní pokutou (bude-li ujednána pouze ve váš prospěch) nic nepokazíte.

Varování

Článek má informativní charakter, redakce neodpovídá za případnou škodu.

S účinností tzv. nového občanského zákoníku (od 1.1.2014 nebo později) bude úprava smluvní pokuty částečně odlišná.

Autor: Zuzana B.
|
Hodnocení

Diskuze k článku

Další zajímavé články

Jak vymáhat dluh | rady
Jak vymáhat dluh | rady
Jak vymáhat dluh | rady. Přibývá lidí, kterým dluhy přerostly přes hlavu. V případě právnických osob navíc platí, že stovky z nich jsou zakládány pouz…
Jak uznat dluh - vzor | rady
Jak uznat dluh - vzor | rady
Jak uznat dluh - vzor | rady. 21. století je mimo jiné specifické tím, že si lidé půjčují peníze. Na dům či byt, na auto, na dovolenou, na televizi. Č…