1

Braňte se již v rámci probíhajícího řízení

Říká se, že právo náleží bdělým. Máte-li proto pocit, že státní orgán (např. soud) nezákonně rozhodl a že vám tímto rozhodnutím může vzniknout (nebo již vznikla) škoda, musíte být aktivní. Využijte všech řádných i mimořádných opravných prostředků, které vám právní řád umožňuje. Tedy podejte proti rozhodnutí v zákonné lhůtě stížnost, námitky, odvolání, dovolání atd.

Podle zákona o odpovědnosti totiž platí, že nejde-li o případy zvláštního zřetele hodné, lze nárok na náhradu škody způsobené nezákonným rozhodnutím přiznat jen tehdy, pokud jste jako poškození využili všech prostředků nápravy (vyjma obnovy řízení).

2

Za jakou škodu stát odpovídá

Po státu se můžete domáhat náhrady škody, byla-li vám způsobena:

a) rozhodnutím, které bylo vydáno v občanském soudním řízení, v trestním řízení, ve správním řízení (v řízení podle soudního řádu správního)

b)  nesprávným úředním postupem

Vždy však za podmínek stanovených zákonem o odpovědnosti za škodu.

3

Škodu uplatněte písemně

Rozhodnete-li se uplatnit nárok na náhradu škody, učiňte tak písemně. Žádost by měla minimálně obsahovat:

- přesné označení poškozeného
- popis skutečností, které jsou příčinou vzniku škody (např. přesné označení rozhodnutí, na základě kterého vám škoda vznikla)
- další rozhodnutí, která ve věci následovala
- specifikaci škody
- výslovnou žádost o náhradu škody v konkrétní výši v souladu se zákonem o odpovědnosti za škodu
- platební údaje (číslo účtu)
- datum a podpis

Přiloženy by měly být kopie faktur, daňových dokladů, rozhodnutí atd. Můžete také úřad požádat, aby si vyžádat spis např. od soudu a uvést spisovou značku. Za všech okolností musí z žádosti vyplývat, že škoda vznikla v důsledku výkonu státní moci.

4

U kterého úřadu nárok uplatnit

Nárok na náhradu škody uplatněte u příslušného ministerstva nebo u jiného ústředního správního úřadu. Nejčastěji se bude jednat o Ministerstvo spravedlnosti, ale v úvahu přicházejí i jiná ministerstva, např. Ministerstvo financí, Ministerstvo vnitra, případně Česká národní banka nebo Nejvyšší kontrolní úřad. Možností je celá řada a správnou odpověď vám dá ust. § 6 zákona o odpovědnosti za škodu.

Uplatníte-li nárok u nesprávného úřadu, tento úřad vaši žádost postoupí příslušnému úřadu (např. žádost o náhradu škody adresujete Ministerstvu zdravotnictví, ale příslušným je Ministerstvo práce a sociálních věcí).

5

Obraťte se na soud

Žádat náhradu škody soudně můžete za následujících podmínek

1) Uplatnili-li jste náhradu škody u úřadu dle předešlého kroku a

2) Tento úřad vaší žádosti plně nevyhověl ve lhůtě 6 měsíců od uplatnění nároku (tj. náhrada škody vám nebyla poskytnuta).

6

Pozor na promlčecí lhůty

Pamatujte, že nárok na náhradu škody se promlčí za tři roky ode dne, kdy jste se dozvěděli o škodě a o tom, kdo za škodu odpovídá. Nejpozději se nárok promlčí za 10 let ode dne, kdy vám bylo doručeno nezákonné rozhodnutí, kterým byla způsobena škoda.

Zákon o odpovědnosti za škodu stanoví výjimky z výše uvedeného, včetně dalších promlčecích lhůt, proto pamatujte na ust. § 32 - 35 zákona o odpovědnosti za škodu.

Tipy

Vedle škody můžete za zákonem stanovených podmínek žádat i ušlý zisk a nemajetkovou újmu.

Varování

Článek je psán obecně a má informativní charakter. V konkrétním případě se obraťte na odborníka, který vše posoudí individuálně. Redakce neodpovídá za případnou škodu.

Autorská práva ZDE

Hodnocení

Vaše hodnocení: Žádné
4.666665
Average: 4.7 (3 votes)