Přejít k hlavnímu obsahu

Jak se dovolat promlčení | rady

Jak se dovolat promlčení | rady

Jak se dovolat promlčení | rady. Právo se promlčí, nebylo-li vykonáno v zákonem stanovené době. Ačkoli promlčené právo nezaniká, nemůže být soudně přiznáno, pokud daná strana promlčení namítne. V praxi se tak může stát, že něco nejste povinni plnit (zaplatit kupní cenu), i když jste dříve převzali protiplnění (bylo vám doručeno objednané zboží a stali jste se jeho vlastníkem). Promlčení však není upraveno jediným právním předpisem a promlčecí lhůty se liší případ od případu. Článek se věnuje problematice promlčení v soukromém právu dle občanského a obchodního zákoníku.

1

ZJISTĚTE ZDA SE PRÁVO PROMLČELO

Pokud vás někdo vyzývá k plnění, ačkoli od vzniku samotného závazku již uplynula nějaká doba, vždy zjistěte, zda se právo již nepromlčelo, případně zda se nepromlčí v nejbližších dnech. Obecně platí, že promlčecí doba přestává běžet, uplatnil-li věřitel své právo u soudu a v soudním řízení řádně pokračuje. Vyzval-li vás proto věřitel k plnění "pouze" písemnou upomínkou anebo na základě jiné obdobné výzvy, například ústně, promlčecí doba plyne i nadále.

2

POUŽIJTE ZÁKON

Úprava promlčení a výjimky z něj jsou upraveny v zákoně. Protože problematika promlčení je relativně složitá (na rozdíl od samotné námitky promlčení, která je jednoduchou záležitostí) a málokdo ji umí zpaměti, vezměte si na pomoc zákon. Zákony si můžete zakoupit v knihkupectví anebo jejich aktuální znění naleznete na internetu. Vždy ale pracujte s platným a účinným zněním.

3

PROMLČENÍ PODLE OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU

Hodně zjednodušeně se dá říci, že promlčení u nepodnikatelů upravuje občanský zákoník. Nestanoví-li občanský zákoník jinak, je promlčecí doba obecně TŘÍLETÁ. Dle občanského zákoníku se promlčují všechna práva majetková, s výjimkou práva občanského. Výjimek ale občanský zákoník stanoví celou řadu. Práva z přepravy (jízda tramvají bez označeného lístku) se například promlčí za jeden rok, právo na náhradu škody se promlčí za dva, tři, případně deset let, právo odpovídajícímu věcnému břemenu se promlčí, nebylo-li po dobu deseti let vykonáváno, atd. Podle občanského zákoníku proto (ideálně za pomocí kalendáře) spočítejte, zda se právo konkrétně ve vašem případě již promlčelo, anebo ne.

4

PROMLČENÍ PODLE OBCHODNÍHO ZÁKONÍKU

Obchodní zákoník stanoví, že obecná promlčecí doba je ČTYŘLETÁ. Nenaleznete-li proto v zákoníku výslovnou odchylku, je třeba počítat s o rok delší promlčecí lhůtou než podle zákoníku občanského. I obchodní zákoník zná několik výjimek. Promlčecí doba u práva na náhradu škody je sice subjektivně čtyřletá, ale skončí nejpozději uplynutím desetileté lhůty ode dne, kdy došlo k porušení povinnosti.

5

NAMÍTNĚTE PROMLČENÍ

Ač se vám může zdát, že to nejdůležitější již máte za sebou (tj. zjistili jste, že právo je promlčené), opak je pravdou. V soudním řízení musíte zásadně vznést námitku promlčení, jinak soud vydá rozsudek ve prospěch druhé strany - žalobce. Čili ačkoli soud vidí, že věřitel žádá soudně přiznat právo, které se před několika dny, měsíci nebo lety prokazatelně promlčelo, právo mu skutečně přizná, nenamítnete-li jeho promlčení. Ačkoli se to může zdát nelogické, tento postup soudu je v souladu se zákonem. Před soudem jsou si obě strany rovny, a pokud by vás soud upozornil, že je právo promlčeno, poškodil by tím žalobce. Je-li vám proto od soudu doručena žaloba, v němž žalobce žádá přiznat promlčené právo, zašlete soudu vyjádření, že s přiznáním nároku nesouhlasíte a trváte na zamítnutí žaloby, protože právo žalobce je již promlčeno. Vyjádření zašlete soudu doporučeně anebo jej zaneste osobně na podatelnu soudu. Námitku promlčení můžete vznést i ústně při jednání. Námitka může vypadat například takto: "Žalobou ze dne .... č.j. ...... se žalobce domáhá přiznání částky ..... Kč z titulu jízdy tramvají bez platného jízdního dokladu. K výše uvedenému namítám, že u práva z přepravy, vyjma práva na náhradu škody u přepravy osob, se v souladu s ust. §... v platném znění, promlčí ve lhůtě jednoho roku. Bez platného jízdního dokladu jsem podle žaloby jel 10.5.2010 a žalobcovo právo je proto promlčeno. V mezidobí nedošlo k uznání dluhu ani k jiné skutečnosti, která by promlčení přerušila případně stavěla. Na základě výše uvedeného žádám, aby zdejší soud žalobu v plném rozsahu zamítl a přiznal mi právo na náhradu nákladů řízení."

Tipy

Zákon pamatuje na různé skutečnosti, které promlčecí dobu staví anebo dokonce úplně přeruší s tím, že od daného okamžiku začne běžet nová promlčecí doba. Při výpočtu, ke kterému dni uplyne promlčecí doba, proto musíte zohlednit i výše uvedené.

Rozlišujte promlčení a prekluzi. Při promlčení právo dále trvá, pouze nemůže být přiznáno soudem, namítnete-li promlčení. Prekluzí právo definitivně zaniká a pokud by od vás druhá strana přijala plnění, bezdůvodně by se na váš úkor obohatila.

Varování

Článek má informativní charakter, redakce neodpovídá za případnou škodu.

Autor: Zuzana B.
|
Hodnocení

Diskuze k článku

Další zajímavé články

Jak ofotit soudní spis
Jak ofotit soudní spis | rady
Jak ofotit soudní spis | rady. Soud je povinen vést spis o každém sporu, který projednává. Některý spis má jen několik stránek, jiný je tak obsáhlý, ž…
Jak vymáhat dluh | rady
Jak vymáhat dluh | rady
Jak vymáhat dluh | rady. Přibývá lidí, kterým dluhy přerostly přes hlavu. V případě právnických osob navíc platí, že stovky z nich jsou zakládány pouz…
Jak žádat odklad exekuce | rady
Jak žádat odklad exekuce | rady
Jak žádat odklad exekuce | rady. Exekuce je strašákem nejednoho dlužníka. Nikdo nechce přijít o dům, auto nebo peníze na účtu či o jiná aktiva. Exekuc…
Teď už vám neuteče žádný recept nebo návod.

Všechny nové recepty, sezónní rady, tipy a návody najdete v pravidelném JakTak zpravodaji ve své e-mailové schránce. ZDARMA.