Přejít k hlavnímu obsahu

Jak žalovat zaměstnavatele při nevyplacení mzdy

Na trhu přibývá stále více pochybných firem, které neplní své závazky vůči obchodním partnerům a navíc ani nevyplatí mzdu svým zaměstnancům. Stejný problém samozřejmě může nastat, je-li vaším zaměstnavatelem fyzická osoba. Nabízí se celá řada řešení, jak se proti nevyplacení mzdy bránit - obrátit se na úřad práce, na inspektorát práce, podat návrh na zahájení insolvenčního řízení, okamžitě zrušit pracovní poměr... a samozřejmě se nejprve snažit celou věc vyřešit smírnou cestou. Někdy se ale stane, že zaměstnanec nemá jinou možnost, než se svého práva domáhat soudně. Jak má taková žaloba vypadat?

1

HLAVIČKA ŽALOBY

Nejdříve označte soud, kterému je žaloba určena (věcně příslušný bude okresní soud, místně příslušný pak bude soud, v jehož obvodu má zaměstnavatel sídlo/organizační složku). Zaměstnavatele označte tak, aby nebyl zaměnitelný s jinou právnickou/fyzickou osobou. Nezapomeňte přiložit přílohy, které budou sloužit k prokázání vašich tvrzení

----------------------------------

Okresnímu soudu v Opavě
Olomoucká 27
Opava 746 77

Žalobce: Jan Novák, nar. dne. ..., trvale bytem .....

Žalovaný: ABCD company, s.r.o., IČ: ..., sídlem ... Opava, jednající ...

(žaloba o zaplacení částky 25.000,-Kč)

DVOJMO!

Přílohy:
- Pracovní smlouva ze dne ....
- Dodatek č. 1 k pracovní smluvě ze dne ....
- Výzva k zaplacení mzdy ze dne ....

2

TĚLO ŽALOBY

I.
Dne ... jsem uzavřel se zaměstnavatelem pracovní smlouvu, na základě které pro něj pracuji jako obchodní zástupce. Místem výkonu práce je Opava, Hornopolní 15 a výše mojí mzdy byla sjednána Dodatem č. 1 k pracovní smlouvě ze dne ... v částce 25.000,-Kč měsíčně čistého.

Pro zaměstnavatele pracuji již téměř 10 let a dosud jsem s ním neměl žádné problémy. Situace se změnila v květnu tohoto roku, kdy jsem se nepohodl s jediným jednatelem a společníkem ABCD company, s.r.o., u které jsem zaměstnán, panem Adamem Krausem. Po hádce mi oznámil, že se mnou okamžitě ruší pracovní poměr. Když jsem mu sdělil, že jeho jednání nemá oporu v zákoníku práce ani v jiném platném právním předpise, řekl mi, že chodit do práce sice mohu, ale že mi nebude vyplácet mzdu.

Mzda za květen je splatná v měsíci červnu, přičemž termín výplaty je podle č. X. pracovní smlouvy dohodnut na každý 25. den v měsíci. V červnu mi výplata na účet skutečně připsána nebyla. Žalovaného jsem proto písemně vyzval dopisem ze dne 2. července, aby mi dlužnou částku neprodleně zaplatil. Do dnešního dne tak neučinil.

Naší slovní rozepři byla přítomna moje kolegyně paní Alice Novotná, nar. dne..., bytem..., která je rovněž zaměstnaná u žalovaného a kterou tímto navrhuji jako svědka.

II.

Podle ustanovení § 111 odst. 1 zákoníku práce náleží zaměstnanci za vykonanou práci mzda.

Podle ustanovení § 119 zákoníku práce je mzda splatná po vykonání práce, a to nejpozději v kalendářním měsíci následujícím po měsíci, ve kterém vznikl zaměstnanci nárok na mzdu nebo na některou její složku, pokud nebylo v pracovní smlouvě, v jiné smlouvě nebo v kolektivní smlouvě sjednáno kratší než měsíční období splatnosti mzdy. Kratší než měsíční období splatnosti nelze sjednat pouze pro splatnost platu.

3

I.
PETIT

Na základě výše uvedeného navrhuji, aby Okresní soud v Opavě vydal následující rozsudek:

"Žalovaný je povinen zaplatit žalobci částku 25.000,- spolu ze zákonným úrokem z prodlení a uhradit žalobci náklady nalézacího řízení, to vše do 3 dnů od právní moci rozsudku."

V Opavě dne 20.7.2012

Jan Novák

Dostane-li se váš zaměstnavatel do prodlení s výplatou mzdy, máte tři roky na to domáhat se zaplacení mzdy u soudu. V opačném případě se vaše právo promlčí - tedy uplatní-li zaměstnavatel v později zahájeném řízení námitku promlčení, soud vaši žalobu ze zákona zamítne.

Na řízení se bude vztahovat občanský soudní řád a na otázky neupravené v zákoníku práce se podpůrně použije občanský zákoník.

Článek má informativní charakter, redakce neodpovídá za případnou škodu.

Autor: Zuzana B.
|
Hodnocení

Diskuze k článku

Další zajímavé články

Jak se vyhnout švarcsystému | rady
Jak se vyhnout švarcsystému | rady. Psala se devadesátá léta minulého století, když benešovský podnikatel ve stavebnictví Miroslav Švarc vymyslel, jak…
Obrázek není k dispozici
Jak napsat dohodu o provedení práce 2012
Studenti, důchodci, ale i lidé středního věku často pracují na dohody o provedení práce. Je to jeden ze způsobů, jak si přivydělat peníze, aniž byste…
Obrázek není k dispozici
Jak podat žádost o zvýšení platu
Když se rozhodnete navštívit svého šéfa s žádostí o vyšší plat, pečlivě se připravte. Mějte na paměti, že vaše žádost musí být opodstatněná, důležité…
Obrázek není k dispozici
Jak uzavřít dohodu o hmotné odpovědnosti
Každý zaměstnanec odpovídá zaměstnavateli za škodu, kterou mu způsobil zaviněným porušením povinnosti při plnění pracovních úkolů anebo v přímé souvis…
Obrázek není k dispozici
Jak stanovit mzdu výměrem
Mzdový výměr je jedním ze způsobů, jak stanovit výši mzdy, kterou bude za vykonanou práci dostávat konkrétní zaměstnanec. Ačkoli mzda je pro zaměstnan…
Teď už vám neuteče žádný recept nebo návod.

Všechny nové recepty, sezónní rady, tipy a návody najdete v pravidelném JakTak zpravodaji ve své e-mailové schránce. ZDARMA.