Přejít k hlavnímu obsahu

Jak stanovit mzdu výměrem | rady

08. Prosinec 2020
Jak stanovit mzdu výměrem | rady

Jak stanovit mzdu výměrem | rady. Mzdový výměr je jedním ze způsobů, jak stanovit výši mzdy, kterou bude za vykonanou práci dostávat konkrétní zaměstnanec. Ačkoli mzda je pro zaměstnance zpravidla klíčovým kritériem při zodpovězení otázky, zda vstoupí do onoho pracovního vztahu anebo ne, nemusí být sjednána v pracovní smlouvě. Pracovní smlouva má totiž jen tři povinné náležitosti, a to druh práce, místo výkonu práce a den nástupu do práce.

1

MZDOVÝ VÝMĚR vs. MZDA V PRACOVNÍ SMLOUVĚ

Ať už jste na straně zaměstnavatele, který mzdový výměr vyhotovuje, anebo na straně zaměstnance, kterému je mzdový výměr "pouze" určen, nejprve si uvědomte rozdíl mezi mzdou určenou ve mzdovém výměru a sjednanou ve smlouvě. MZDOVÝ VÝMĚR je jednostranný právní akt zaměstnavatele, kterým zaměstnanci určuje výši mzdy. Mzdový výměr, resp. výše mzdy, nejsou vázány na souhlas zaměstnance. Chce-li proto zaměstnavatel v průběhu pracovního poměru změnit zaměstnanci mzdu, učiní tak opět jednostranně. MZDA V (PRACOVNÍ) SMLOUVĚ je sjednána mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Rozhodne-li se zaměstnavatel, že chce zaměstnanci v průběhu pracovního poměru mzdu snížit, musí tak opět učinit po dohodě se zaměstnancem. Mzdový výměr tedy dovoluje zaměstnavateli pružně reagovat na ekonomickou situaci či (ne)plnění pracovních úkolů, avšak zaměstnanci přináší nejistotu, jestli i příští měsíc bude brát stejnou odměnu jako dnes.

2

VYHOTOVTE MZDOVÝ VÝMĚR

Jste-li zaměstnavatelem a chcete-li mzdu určit mzdovým výměrem, učiňte tak před začátkem výkonu práce (tj. nejpozději v den nástupu do práce), za kterou má tato mzda zaměstnanci příslušet. Mzdový výměr můžete kdykoli vystavit nový, avšak nikdy ne se zpětnou účinností. Ve mzdovém výměru uveďte:

- skutečnost, že se jedná o mzdový výměr

- výši mzdy, kterou výměrem určujete

- zaměstnance, pro kterého je výměr určen (s odkazem na pracovní smlouvu a pozici)

- identifikaci zaměstnavatele

- účinnost mzdového výměru

- oprávněnou osobu, která mzdový výměr vystavila, datum a podpis

Do mzdového výměru dále zahrňte údaj o způsobu odměňování a o termínu a místě výplaty mzdy, jestliže tyto údaje neobsahuje smlouva anebo vnitřní předpis. Nahrazujete-li výměrem předchozí výměr, uveďte to.

3

POZOR NA VÝŠI MZDY

U mzdového výměru (stejně jako u smlouvy) platí, že může zakládat právo na tzv. nárokovou a nenárokovou část mzdy. Nároková složka mzdy je taková, na kterou zaměstnanci vzniká mzdový nárok, splní-li dané podmínky či předpoklady (např. vykoná sjednanou práci, uzavře určitý obchod atd.). Stručně řečeno - jsou-li splněny podmínky, zaměstnavatel je povinen mzdu vyplatit v určené výši. Nenároková složka mzdy je naopak jakýmsi příslibem, že zaměstnavatel může (ale nemusí) zaměstnanci přiznat další složku mzdy. Nenároková složka je tedy plně závislá na dalším rozhodnutí zaměstnavatele. Např. zaměstnavatel může přiznat prémie ve výši 5.000,- Kč, bude-li dobrá ekonomická situace, vysoký zisk atd. Složky se často kombinují, kdy zaměstnavatel má například právo na mzdu 15.000,- měsíčně a dále mu mohou být určeny prémie do výše 10.000,- Kč, dosáhne-li firma zisku. Kvůli vágním formulacím vznikají spory, zda-li je určitá složka nároková anebo ne, proto mzdový výměr pečlivě formulujte!

4

MZDOVÝ VÝMĚR VYHOTOVTE VE DVOU VYHOTOVENÍCH

Mzdový výměr vyhotovte minimálně ve dvou stejnopisech. Jeden si ponechá zaměstnavatel a druhý bude náležet zaměstnanci. Mzdový výměr musí být písemný. Není možné, aby byl učiněn pouze ústně.

5

MZDOVÝ VÝMĚR PŘEDEJTE ZAMĚSTNANCI

Mzdový výměr se musí prokazatelně dostat do sféry zaměstnance. Není možné, abyste jako zaměstnavatel vydali mzdový výměr a založili ho mlčky do zásuvky. Na vyhotovení, které zůstává zaměstnavateli, si nechte vyznačit potvrzení o převzetí zaměstnancem. Podpis zaměstnance pouze prokazuje, že mu byl mzdový výměr řádně doručen, nikoli jeho souhlas či nesouhlas s obsahem mzdového výměru.

Tipy

V pracovní smlouvě uveďte, že mzda je určena mzdovým výměrem. Vyhněte se formulacím typu "mzda je dána mzdovým výměrem, který je nedílnou součástí této smlouvy a se kterým obě strany souhlasí." V takovém případě se na mzdu bude pohlížet jako na mzdu sjednanou, nikoli jednostranně určenou, se všemi následky z toho plynoucími.

Varování

Článek má informativní charakter, který je všeobecného rázu, proto redakce neodpovídá za případnou škodu. Konkrétní případ vždy konzultujte s právníkem anebo jiným specialistou.

Autor: Zuzana B.
|
Hodnocení

Diskuze k článku

Další zajímavé články

Jak se vyhnout švarcsystému | rady
Jak se vyhnout švarcsystému | rady
Jak se vyhnout švarcsystému | rady. Psala se devadesátá léta minulého století, když benešovský podnikatel ve stavebnictví Miroslav Švarc vymyslel, jak…
Jak okamžitě zrušit pracovní poměr
Jak okamžitě zrušit pracovní poměr
Pracovní poměr může skončit jen na základě skutečností, které vymezuje zákon. A jedním z nich je i okamžité zrušení pracovního poměru. Tohoto institu…
Jak si najít práci v zahraničí | rady
Jak si najít práci v zahraničí | rady
Jak si najít práci v zahraničí | rady. Češi stále častěji jezdí za prací do zahraničí. Volný pohyb zboží, kapitálu a osob v Evropské unii funguje na p…
Teď už vám neuteče žádný recept nebo návod.

Všechny nové recepty, sezónní rady, tipy a návody najdete v pravidelném JakTak zpravodaji ve své e-mailové schránce. ZDARMA.