1

UZAVŘETE PÍSEMNOU SMLOUVU

Věcné břemeno musíte zřídit na základě písemné smlouvy. Může se jednat o samostatnou smlouvu, anebo můžete zřízení věcného břemene zkombinovat se smlouvou jinou. Pokud se například jako rodiče rozhodnete darovat dům svému dítěti, ale dům chcete až do své smrti bezplatně užívat (tj. zůstat v něm nadále bydlet), je vhodné uzavřít smlouvu darovací se zřízením věcného břemene. Vaše dítě se po zápisu do katastru nemovitostí stane vlastníkem nemovitosti a vám ve stejném okamžiku vznikne právo dům užívat až do konce života. Pokud byste se se svým dítětem (či svými vnuky) v budoucnu nepohodli, což se snadno může stát, byť si to dnes nepřipouštíte, nikdo vás nemůže z domu vyhodit. Uzavřete-li zároveň smlouvu darovací, můžete za dodržení zákonných podmínek dar odvolat. Obojí slouží jako "pojistka", že nezůstanete bez střechy nad hlavou.

Na věcné břemeno dopadá známé přísloví "vlk se nažral a koza zůstala celá". Vy máte své bydlení jisté a vaše dítě, které se stalo majitelem nemovitosti, může do domu s klidem investovat, protože ví, že mu patří.

2

VYMEZTE VĚCNÉ BŘEMENO

Aby smlouva byla určitá a tedy platná, musíte dostatečně věcné břemeno vymezit. Ve smlouvě je nutné definovat obsah i rozsah věcného břemene. Zůstaneme-li u předešlého příkladu, je možné, že jako rodiče darujete svému zletilému dítěti rodinný dům. Dům má dva byty, sklep, půdu, garáž a zahradu. Vám přitom stačí k bydlení byt v přízemí, sklep na nářadí a chcete využívat zahradu. Proto zřídíte břemeno bezplatného doživotního užívání pouze k těmto prostorám a druhý byt s podkrovím darujete bez dalšího. Případně můžete zřídit věcné břemeno k celé nemovitosti. Záleží jen na vás a na vašich potřebách. Smluvně navíc můžete rozsah věcného břemene měnit, samozřejmě souhlasí-li druhá strana.

3

NÁVRH NA VKLAD

Aby věcné břemeno platně vzniklo, je třeba ho zapsat do katastru nemovitostí. Až do konce roku 2012 si můžete návrh napsat sami, aniž byste museli použít formulář. Návrh na vklad práva odpovídajícímu věcnému břemeni doručte na katastr nemovitostí, v jehož obvodu se nemovitost nachází.

Přílohou musí být smlouva v počtu o dva kusy větším, než je počet účastníků řízení. Uzavíráte-li např. jako manželé se synem výše zmíněnou darovací smlouvu se zřízením věcného břemene, je třeba katastru nemovitostí doručit 1 x návrh a 5 x darovací smlouvu se zřízením věcného břemene (z toho jednou s úředně ověřeným podpisem).

Podpis vám úředně ověří např. u notáře nebo na poště (respektive všude tam, kde je označení Czech POINT). Poplatek za návrh na vlak je 1.000,- Kč.

4

KDYŽ KATASTR NEMOVITOSTÍ VKLAD ZAPÍŠE

Po zápisu práva odpovídající věcnému břemeni se u nemovitosti vyznačí, že je zatížena právy třetí osoby. Pokud by vlastník nemovitosti v budoucnu dům prodal, jinak dále převedl nebo by například zemřel a dům by zdědila třetí osoba, vaše právo dům užívat zůstává v nezměněném rozsahu zachováno.

Ze zákona nemáte jako oprávněni z věcného břemene jen práva, ale i povinnosti. Pokud s vlastníkem či vlastníky není dohodnuto jinak, je ten, kdo je na základě práva odpovídajícího věcnému břemeni oprávněn užívat dům k bydlení, povinen nést přiměřeně náklady na jeho zachování a opravy. Užívá-li však věc i její vlastník, je povinen tyto náklady nést podle míry spoluužívání. Je proto vhodné si upravit již ve smlouvě, jak se budete finančně podílet na údržbě domu.

Věcné břemeno ze zákona zanikne, nastanou-li takové trvalé změny, že věc již nemůže sloužit potřebám oprávněné osoby. Přechodná nemožnost výkonu práva naopak zánik věcného břemena nezpůsobuje. Je-li například dům při povodni i několik měsíců po ní neobyvatelný, vaše věcné břemeno nezaniká. Shoří-li dům při ničivé požáru, věcné břemeno zanikne.

Tipy

Věcné břemeno může být bezúplatné, ale lze zřídit i za peníze. Úplatně se zřizuje typicky tehdy, když sousedovi nevede k domu veřejná cesta, ale musí přejít či přejet přes váš pozemek.

Věcná břemena jsou upravena v občanském zákoníku, konkrétně v § 151n - § 151p.

Varování

Článek má informativní charakter, redakce nenese odpovědnost za případnou škodu.

Autorská práva ZDE

Hodnocení

Vaše hodnocení: Žádné
4.5
Average: 4.5 (4 votes)