Přejít k hlavnímu obsahu

Jak má vypadat nájemní smlouva | rady

09. Prosinec 2020

Jak má vypadat nájemní smlouva | rady. Pokud se rozhodnete pronajímat svůj dům, byt nebo jen pokoj, budete potřebovat nájemní smlouvu. V ní byste měli myslet na případné komplikace, které mohou při pronájmu nečekaně nastat. V následujícím návodu si řekneme, jak má vypadat dobrá nájemní smlouva.

1

Smluvní strany nájemní smlouvy

Na jedné straně stojíte vy jako "pronajímatel", na straně druhé "nájemce". V úvodu smlouvy krom jmen, trvalého bydliště, rodného čísla nebo čísla občanského průkazu neváhejte uvést i další kontaktní údaje - například číslo telefonu a email. Se svým nájemcem budete muset nárazově komunikovat, kontakty uvedené ve smlouvě vám komunikaci urychlí.

2

Předmět nájmu

Uveďte následující údaje, snažte se být co nejpřesnější a informace si raději ověřte. Chyba ve smlouvě může později způsobit problémy:

Pronajímatel je vlastníkem nemovitostí - budovy čp. …………. postavené na pozemku parc.č. ……….. a pozemku parc.č. ………… - zastavěná plocha a nádvoří o výměře ……….. m2, zastavěná plocha a nádvoří, v obci ………….. a k.ú. ……….., zaps. v katastru nemovitostí na LV č. ………….. u Katastrálního úřadu pro …………………………., katastrální pracovišti ………………….

V případě pronájmu bytu uveďte rovněž adresu a jiné informace k domu, nezapomeňte na:

Pronajímatel přenechává nájemci do užívání byt č. ……….., o velikosti …………, ……………. kategorie s příslušenstvím, sestávající se z …………………. v ………….. poschodí shora uvedené nemovitosti, o celkové výměře ……………… m2. Uveďte, že se nájemce zavazuje byt řádně užívat, platit za užívání bytu nájemné a úhradu za služby spojené s užíváním bytu, plnit ostatní povinnosti stanovené mu touto smlouvou nebo obecně závaznými právními předpisy. Součástí užívání bytu či domu může být i zařízení. To specifikujte v příloze smlouvy - v předávacím protokolu.

3

Doba trvání nájmu

Nájemní smlouvu můžete uzavřít na dobu určitou či neurčitou, uveďte přesný termín zahájení či ukončení nájmu. Neváhejte specifikovat, jakým způsobem bude nájem ukončen či prodloužen. Obvykle se uvádí, že výpovědní lhůta je dva měsíce.

4

Nájemné a další poplatky spojené s užíváním bytu

Vepište stanovenou výši nájemného, určete jakým způsobem, v jaké periodicitě a v jakém termínu je třeba nájemné uhradit. Obvykle je stanoveno měsíčně, platba bezhotovostně na bankovní účet (uveďte) a například k 20. dni v měsíci na měsíc následující, tedy platba předem. Stanovte sankce za nedodržení uvedených podmínek - např. promile z nájemného za každý nezaplacený den nebo možnost vystěhování. Ve smlouvě upřesněte, o jaký poplatek se jedná a za co. Např. společné osvětlení prostor, vodné a stočné, úklid společných prostor apod. V tomto článku můžete popsat kauci. Např. Nájemce a pronajímatel se domluvili, že při podpisu této smlouvy složí nájemce v hotovosti k rukám pronajímatele částku Kč ...,- jako kauci. Tato částka bude po skončení nájemního vztahu nájemci vrácena za předpokladu, že nájemce nebude mít vůči pronajímateli žádný dluh, a to jak na nájemném, službách spojených s užíváním bytu či z titulu náhrady případné škody. - Stanovte, kdy bude kauce či její poměrná část nájemci vrácena - například do 30 dní od ukončení nájmu, bezhotovostně na bankovní konto.

5

Práva a povinnosti pronajímatele

V tomto článku zpravidla uvádíme, že pronajímatel je povinen nájemci odevzdat byt a zařízení ve stavu způsobilém pro řádné užívání, nebo že pronajímatel je povinen zajistit a uhradit větší opravy.

6

Práva a povinnosti nájemce

Nájemce může užívat byt či dům pouze za účelem, který stanovuje uvedená smlouva. Nájemce má obvykle povinnost zpřístupnit byt na požádání pronajímatele, udržovat pořádek, odstraňovat závady, které způsobil, a to na vlastní náklady, a pronajímatele o opravách informovat. V tomto článku nezapomeňte uvést, že nájemce nesmí nemovitost pronajímat třetí straně.

7

Závěrečná ustanovení

Zde účastníci prohlašují, že smlouvu stvrdili svým podpisem, že souhlasí s obsahem a učinili tak ve své svobodné vůli. Může se zde upřesnit, kdy smlouva nabývá platnosti (například dnem podpisu).

V.... dne.....

Podpisy - nájemce a pronajímatel

Přílohou je předávací protokol, v němž se uvede veškeré vybavení nemovitosti, výrobní čísla a stavy měřidel, čísla a počet všech předávaných klíčů, podpisy zúčastněných stran. Na závěr upozorňujeme, že tento návod je orientační. Pro váš konkrétní případ se poraďte s právníkem.

Poraďte se s právníkem. Snažte se, aby smlouva byla úplná, jinak můžete pak litovat.

Autor: JakTak
|
Hodnocení

Diskuze k článku

Další zajímavé články

Jak přenechat byt do podnájmu | rady
Jak přenechat byt do podnájmu | rady. Otázku bydlení někdy řešil každý z nás. A protože ne všichni si můžeme dovolit bydlet ve vlastním bytě či domě,…
Jak převést nemovitost | rady
Jak převést nemovitost | rady. Dům, byt, zahrada - všechny tyto nemovitosti mají velkou hodnotu, a proto si při převodu snad každý přeje, aby nenastal…
Teď už vám neuteče žádný recept nebo návod.

Všechny nové recepty, sezónní rady, tipy a návody najdete v pravidelném JakTak zpravodaji ve své e-mailové schránce. ZDARMA.