Přejít k hlavnímu obsahu

Jak vyhlásit osobní bankrot

Jak vyhlásit osobní bankrot

Půjčka, úvěr od banky nebo hypotéka není neznámý pojem, bohužel pro rapidně rozrůstající se část naší populace. Reklamy nás neustále ubezpečují o výhodnosti půjčovat si téměř na cokoli – vánoční dárky nebo dovolenou nevyjímaje. Produkty jsou to jistě lákavé, také možnost, že nemusíte čekat a máte všechno hned, je velmi přitažlivá. Půjčuje se velice snadno, hůř se však splácí. Navíc půjčené peníze jsou ty nejdražší. Bankovní ústavy či soukromé společnosti bývaly velmi benevolentní vůči žadatelům o půjčku. Naštěstí poslední vývoj na trhu s půjčkami směřuje k přísnějším regulacím a podmínkám schvalovacího procesu.

1

V dnešní době jsou lidem na každém rohu vnucovány půjčky různého charakteru. Mezi nejzrádnější patří půjčky krátkodobé od nebankovních společností, které jsou známé svým vysokým úrokem a poplatkem z prodlení. Také kreditní karty patří k záludným službám, jež vám na první pohled mají pomoci, jste-li ve finanční tísni, ale na druhou stranu vás do té dluhové propasti ještě více zadupávají. Nabídka úvěrů je tak široká a lákavá, že mnoho lidí nepřemýšlí nad možnými následky v případě, že je nebudou schopni splácet. Kromě toho si velmi často neuvědomují, že za půjčené peníze zaplatí vysokou částku. Regulace úvěrů u bankovních společností za posledních několik let postoupila značně vpřed a byly zavedeny podmínky, které neschválí žadateli další půjčku (například na základě záznamu v registru dlužníku). Jinak je tomu bohužel u společností nebankovních. Pokud jste se dostali do dluhové pasti a nemáte finanční prostředky na to, abyste spláceli své závazky, přichází na řadu insolvenční zákon a vyhlášení osobního bankrotu.

2

Co nabízí insolvenční zákon

Insolvenční zákon nabízí dlužníkům řešení formou oddlužení. I to má ale své přísné podmínky a úskalí. Insolvenční návrh i návrh na oddlužení je povinen za sebe podat vždy výhradně samotný dlužník, nikdo jiný to za něj udělat nemůže. Pokud však návrh na zahájení insolvenčního řízení podá dříve věřitel, ubíhá dlužníkovi 30 denní lhůta, během které má možnost podat žádost na povolení oddlužení. Za osobu, jež o oddlužení smí požádat, se považuje taková, která dluží několika věřitelům, není schopna splácet závazky plynoucí z úvěrů a jejíž příjem dosáhne na zákonem stanovené nezabavitelné minimum a měsíční splátku 2178 Kč.

3

Jak podat insolvenční návrh

Insolvenční návrh se podává vždy písemně (neexistuje pro něj předepsaný formulář) a musí obsahovat úředně ověřený podpis dlužníka. K návrhu je potřeba přiložit přihlášku věřitele společně s potvrzením o splatné pohledávce. Věřiteli vzniká povinnost uhradit zálohu na náklady spojené s insolvenčním řízením (částka se liší v závislosti na tom, zda je návrh veden proti právnické či fyzické osobě) a soudní poplatek za podání návrhu, který činí 2000 Kč. Pozor! Insolvenční návrh není to samé co návrh na povolení oddlužení!

4

Postup při podání návrhu na povolení oddlužení

Do 2 hodin od podání insolvenčního návrhu zveřejní soud vyhlášku o zahájení řízení v insolvenčním rejstříku. Od této chvíle po vás mohou věřitelé uplatňovat své pohledávky jen prostřednictvím insolvenčního řízení. Jakmile soud vydá rozhodnutí o úpadku, správce sepíše zprávu o přezkumu včetně svého a dlužníkova stanoviska ke každé pohledávce, která je zahrnuta do insolvenčního řízení.

Návrh na povolení oddlužení vypracuje a podá dlužník ve spolupráci s akreditovaným odborníkem, čili advokátem, notářem, apod. společně s insolvenčním návrhem. Podat oba návrhy je možné pouze u krajského soudu příslušného kraje, do kterého spadá dlužníkovo trvalé bydliště a to jedině prostřednictvím platného předepsaného formuláře zveřejněného Ministerstvem spravedlnosti. Tento návrh musí obsahovat také speciální přílohy, kterými jsou seznam majetku a závazků (majetek musí být doložen znaleckým posudkem), potvrzení o příjmech dlužníka za poslední 3 roky a souhlas věřitele. Jestliže o vašem oddlužení bylo již v minulosti rozhodnuto, bude návrh automaticky zamítnut. Stejně tak v případě, pokud má soud podezření na nepoctivý záměr nebo lehkomyslný a nedbalý přístup dlužníka k plnění povinností.

5

Formy realizace oddlužení

Způsob následného oddlužení může mít 3 podoby.

První z nich je plnění splátkového kalendáře, kdy dlužník po dobu 5 let pravidelně splácí věřitelům určitou částku. Její výška se stanovuje na základě výše příjmů dlužníka a počtu vyživovaných osob. Pro lepší orientaci můžete využít kalkulačku splátek pro oddlužení v rámci plnění splátkového kalendáře. Určená částka se poté rozdělí mezi věřitele zúčastněné v insolvenčním řízení. Poměr, jakým bude částka rozdělena mezi věřitele, je stanoven u usnesení o schválení oddlužení.

Druhým možným způsobem realizace oddlužení je zpeněžení majetku a poslední variantou je kombinace výše zmíněného, tedy částečné zpeněžení majetku a následné plnění splátkového kalendáře.

6

Společné jmění manželů a úmrtí v době insolvenčního řízení

Jelikož nejen majetek ale i dluhy nabyté po svatbě patří do společného jmění manželů, týkají se záležitosti spojené s osobním bankrotem obou partnerů. Žádost o oddlužení mohou v tomto případě podat manželé dohromady nebo každý zvlášť. První možnost je však daleko lepší. Pokud by partneři podali žádost odděleně, dluh by se jim započítal dvakrát - každému jednou. Kromě toho se podstatně sníží náklady na insolvenčního správce a výhodnější jsou také splátky, jedná-li manželský pár společně. Pokud v průběhu řízení zemře jeden z manželů, zbývající dluh přejde na žijícího partnera. Pakliže již nežije ani jeden z partnerů, dědí dluhy společně se zbývajícím majetkem dědicové. Vzdají-li se svého dědictví v plné výši, insolvenční řízení zaniká.

7

Odejmutí přiznaného oddlužení

Soud může vaši žádost o oddlužení schválit, ale stejně tak ji může odejmout, bude-li zjištěno podvodné jednání dlužníka nebo poskytnutí zvláštní výhody jednomu z věřitelů. Oddlužení bude také odvoláno v případě, že jste byli do 3 let od právního usnesení o přiznání pravomocně odsouzeni za úmyslný trestný čin, jímž bylo ovlivněno schválení nebo provedení oddlužení.

Autor: chiquita
|
Hodnocení

Diskuze k článku

Další zajímavé články

Jak žádat odklad exekuce | rady
Jak žádat odklad exekuce | rady
Jak žádat odklad exekuce | rady. Exekuce je strašákem nejednoho dlužníka. Nikdo nechce přijít o dům, auto nebo peníze na účtu či o jiná aktiva. Exekuc…
Jak vymáhat dluh | rady
Jak vymáhat dluh | rady
Jak vymáhat dluh | rady. Přibývá lidí, kterým dluhy přerostly přes hlavu. V případě právnických osob navíc platí, že stovky z nich jsou zakládány pouz…
Jak napsat platební rozkaz | vzor
Jak napsat platební rozkaz | vzor
Jak napsat platební rozkaz | vzor. Platební rozkaz je spolu s rozsudkem a usnesením formou soudního rozhodnutí. Přitom můžeme rozlišovat platební rozk…
Jak napsat výzvu k úhradě dluhu | rady
Jak napsat výzvu k úhradě dluhu | rady
Jak napsat výzvu k úhradě dluhu | rady. Dluží-li vám někdo peníze po splatnosti pohledávky, není dobré jen nečinně sedět a čekat, až zaplatí. Dlužník…
Teď už vám neuteče žádný recept nebo návod.

Všechny nové recepty, sezónní rady, tipy a návody najdete v pravidelném JakTak zpravodaji ve své e-mailové schránce. ZDARMA.