Přejít k hlavnímu obsahu

Jak vymáhat dluh | rady

04. Říjen 2022
Jak vymáhat dluh | rady

Jak vymáhat dluh | rady. Přibývá lidí, kterým dluhy přerostly přes hlavu. V případě právnických osob navíc platí, že stovky z nich jsou zakládány pouze za účelem zbohatnutí jejich společníků – v okamžiku, kdy už jsou její závazky neúnosné, se společnost pošle do likvidace, respektive do insolventního řízení. Společnost zanikne, ale její dluhy, aniž je někdo byl ochoten nebo snad povinen splácet, zůstávají a jdou k tíži věřitelů. Na druhou stranu jsou i tací – a těch je snad většina, kteří dokáží své závazky plnit, ačkoli až po splatnosti, ve splátkách atd. Je-li dlužník v prodlení, v žádném případě se věřiteli nevyplácí jen nečinně sedět a čekat – je třeba situaci aktivně řešit.

1

PŘEČTĚTE SI DŮKLADNĚ SMLOUVU

Způsob, jak vymáhat dluh, může do jisté míry předurčit smlouva mezi vámi a dlužníkem. Zvláště podnikatelé mezi sebou mívají sjednáno, že druhá strana je povinna stranu, která se dostala do prodlení, písemně vyzvat kupř. doporučenou poštou, na konkrétní adrese, která může být odlišná od adresy sídla, případně je tato strana povinna vyčíslit a doložit výši dlužné částky v určité lhůtě atd. Ve smlouvě také může být sjednána výše smluvní pokuty za každý den prodlení a v případě podnikatelů i smluvní úrok. Možností je celá řada, a proto existuje-li písemná smlouva (kupní, o dílo, o půjčce, o úvěru…) a nečetli-li jste ji řádně před jejím uzavřením, věnujte jí patřičnou pozornost alespoň teď. Nemáte-li sjednanou zvláštní úpravu, je pro vás rozhodující úprava v občanském / obchodním zákoníku.

2

POUŽIJTE INTERNET

Ať už je vaším dlužníkem fyzická nebo právnická osoba, měli byste si ji řádně „proklepnout“ na internetu. Nahlédnutím do insolventního rejstříku zjistíte, jestli není v úpadu, dále se nabízí nahlédnout do obchodního rejstříku (u společnosti např. může být dodatek „v likvidaci“) a do živnostenského rejstříku. Když už nic, zjistíte, zda-li váš dlužník nezměnil sídlo, kde ho můžete kontaktovat, nevyměnili se u něj společníci (v případě právnické osoby) atd. Částečně můžete zjistit i údaje o jeho majetku (výše obchodního podílu, zda vlastní dům, ve kterém má bydliště…). Odkaz na jednotlivé rejstříky, ve kterých můžete pohodlně vyhledávat z tepla domova, jsou dole pod textem. Taky se vyplatí navštívit některé servery, které se specializují na údaje o dlužnících, případně jméno dlužníka jen tak napsat do internetového vyhledávače. Nejeden věřitel se už tímto způsobem dozvěděl, že má tu čest s podvodníkem. V takovém případě je nejlepší rovnou podat trestní oznámení a neplýtvat časem a dalšími penězi. V případě, že je dlužník v úpadku, zase není namístě psát výzvu k úhradě dluhu, ale musíte podat přihlášku do insolvenčního řízení dle insolvenčního zákona, kde je relativně krátká, 30-denní lhůta pro přihlášení pohledávek.

3

PŘEDŽALOBNÍ VÝZVA

Sedněte si k počítači a napište dlužníkovi předžalobní výzvu. V ní specifikujte výši dluhu nebo alespoň způsob výpočtu dlužné částky, uveďte smlouvu či jinou skutečnost, na základě které dluh vznikl, kontakt na sebe a ideálně i číslo účtu, kam vám mají být zaslány peníze. Zároveň důrazně uveďte, že nezaplatí-li dlužník do uvedené doby, jste připraveni se prostřednictvím právního zástupce obrátit na soud a vymáhat podle něj nejen dlužnou částku s příslušenstvím, ale i odměnu právního zastoupení. Výzvu doručte do místa jeho bydliště / sídla, na adresu pro doručování (byla-li uvedena ve smlouvě), případně ji pošlete e-mailem. Vyplatí se kombinovat více způsobů, a to zvláště tehdy, nevíte-li kde přesně se dlužník nachází. Předžalobní upomínku píšete především proto, aby si ji dlužník přečetl a mohl na ni reagovat - Např. vám může sdělit, že peníze momentálně nemá, ale že je připraven svůj závazek písemně uznat a plnit vám podle splátkového kalendáře. (Uznání závazku má vliv na promlčecí lhůtu, což je pro vás jako věřitele velmi výhodné, zvláště je-li vaše pohledávka těsně před promlčením.)

4

POHLEDÁVKU MŮŽETE PRODAT TŘETÍ OSOBĚ

Existuje mnoho fyzických i právnických osob, které pohledávky „odkupují“ (správně se jedná o tzv. „postoupení pohledávky“, které je upraveno občanským zákoníkem). Než s takovou společností uzavřete smlouvu o postoupení, dobře svůj čin zvažte. Je logické, že společnost odkoupí vaši pohledávku za cenu nižší, než je její hodnota – vždy si ale rozvažte, pod jakou cenu už nejste ochotni zajít. Ze zákona nijak neodpovídáte za skutečnost, že se třetí osobě nepodaří peníze od dlužníka získat (tedy nejste jí povinni vracet úplatu, za kterou od vás pohledávku odkoupila). To ale neplatí, pokud se ve smlouvě výslovně zavážete, že jí ručíte za dobytnost pohledávky! A společnosti toto ustanovení ve smlouvě samozřejmě mají, aniž byste si toho okem laika všimli. V praxi se tak může stát, že pohledávku v hodnotě 200.000,- Kč prodáte cizí společnosti za 50.000,- Kč, společnost z dlužníka peníze nevymůže (podmínkou je, že pohledávku vymáhá po dlužníkovi bez zbytečného odkladu u soudu), a proto se obrátí např. po roce na vás, abyste jí úplatu vrátili spolu s úroky, k čemuž jste se jí písemně zavázali.

5

UPLATNĚTE SVŮJ NÁROK SOUDNÍ CESTOU

Nemá-li se dlužník k tomu, aby plnil své závazky, je třeba zvážit vymáhání soudní cestou. U jednodušších závazků se zpravidla zvládnete zastupovat sami, u složitějších se nabízí oslovit právního zástupce. I když vám soud přisoudí požadovanou částku, stále nemusíte mít vyhráno – tj. dlužník stále nemusí plnit, ačkoli je k tomu povinen. Máte-li ale pravomocné rozhodnutí, můžete dluh vymáhat exekučně.

6

ZÁVĚR

Ať už se rozhodnete jakkoli, nejdříve si spočítejte, kolik času, energie a peněz jste ochotni do vymáhání dluhu investovat. Teprve potom učiňte další kroky.

Tipy

Nejste-li si jisti, zda je dlužník v prodlení (případně od jaké doby) a odpověď nedává ani smlouva, pak pamatujte, že není-li (ve vztahu mezi nepodnikateli) ujednáno jinak, dlužník je povinen plnit den následující poté, co byl o plnění věřitelem požádán. Z důvodu právní jistoty se doporučuje, aby žádost či výzva byla písemná.

Od prodlení dlužníka se odvíjí řada dalších práv (jsou-li splněny další podmínky) – jako např. právo odstoupit od smlouvy, právo žádat zákonné /smluvní úroky, smluvní pokutu, právo požadovat náhradu škody, právo zesplatnit zbytek dluhu atd. Na druhou stranu to může být i okamžik více či méně rozhodný pro počátek běhu promlčecí lhůty.

Varování

Článek má informativní charakter, redakce neodpovídá za případnou škodu.

Autor: Zuzana B.
|
Hodnocení

Diskuze k článku

Další zajímavé články

Jak žádat odklad exekuce | rady
Jak žádat odklad exekuce | rady
Jak žádat odklad exekuce | rady. Exekuce je strašákem nejednoho dlužníka. Nikdo nechce přijít o dům, auto nebo peníze na účtu či o jiná aktiva. Exekuc…
Jak napsat výzvu k úhradě dluhu | rady
Jak napsat výzvu k úhradě dluhu | rady
Jak napsat výzvu k úhradě dluhu | rady. Dluží-li vám někdo peníze po splatnosti pohledávky, není dobré jen nečinně sedět a čekat, až zaplatí. Dlužník…
Jak převzít dluh | rady
Jak převzít dluh | rady
Jak převzít dluh | rady. Na základě smlouvy o převzetí dluhu nastupuje na místo dlužníka třetí osoba (přejímatel nebo-li nový dlužník), zatímco původn…
Teď už vám neuteče žádný recept nebo návod.

Všechny nové recepty, sezónní rady, tipy a návody najdete v pravidelném JakTak zpravodaji ve své e-mailové schránce. ZDARMA.