Přejít k hlavnímu obsahu

Jak má vypadat dohoda o ukončení nájmu

04. Říjen 2019

Bydlíte v nájmu a máte tedy s majitelem bytu uzavřenou nájemní smlouvu a zvažujete její ukončení? Nájemní smlouva může skončit uplynutím doby, na kterou byla uzavřena. Pokud potřebujete ukončit nájemní smlouvu dříve, než je uvedeno ve smlouvě, existují dvě možnosti jejího ukončení – výpověď nebo dohoda.

1

Výpověď nájemní smlouvy může podat jak nájemce, tak pronajímatel a v tomto případě běží tříměsíční výpovědní lhůta (pokud nájemní smlouva neuvádí jinak), která začíná prvním dnem měsíce následujícím po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena druhé straně. Konkrétní podmínky jsou uvedeny v Občanském zákoníku.

2

Vhodnější a jednodušší než ukončení nájmu výpovědí je, pokud je to vzhledem k situaci mezi nájemníkem a pronajímatelem možné, dohoda o ukončení nájmu. Tato dohoda musí mít vždy písemnou formu a vyhotovuje se ve dvou stejnopisech, kdy jeden obdrží pronajímatel a jeden nájemce bytové jednotky.

3

Dohoda o ukončení nájmu by měla ve svém úvodu obsahovat identifikační údaje pronajímatele a nájemce a také identifikaci ukončované nájemní smlouvy a identifikaci pronajímané bytové jednotky.

4

Dále se v této dohodě obě strany dohodnou na termínu vystěhování z bytu a na dalších důležitých věcech, jako je zejména vyrovnání nedoplatků či přeplatků, odstranění vad vzniklých v bytě a finanční vyrovnání změn provedených v bytě, vypořádání kauce, odhlášení trvalého bydliště nájemníka, termín a způsob předání klíčů, sepsání předávacího protokolu apod.

5

Podstatné je, aby se na obsahu nájemní smlouvy bez výhrad dohodly obě zúčastněné strany, což následně také stvrdí svými vlastnoručními podpisy na této dohodě.

6

Vedle dohody o ukončení nájmu se doporučuje také sepsat ve dvou vyhotoveních předávací protokol, ve kterém se uvedou stavy všech měřičů v bytě (plynoměr, elektroměr, vodoměry a
měřiče tepla), počet předaných klíčů, a to nejen od bytu, ale i od hlavního vchodu, poštovní schránky a sklepa a také stručný popis stavu, ve kterém je byt vrácen a případně také soupis vybavení, které v bytě zůstává.

7

Pokud se bojíte sepsat si tyto dokumenty sami, nebo je situace ohledně ukončení nájmu komplikovanější, raději se obraťte na zkušeného právníka.

Specialistou na nemovitosti z plzeňského kraje je realitní kancelář PUBEC, která nabízí jak komerční, tak nekomerční prostory k pronájmu a prodeji. Společnost působí na trhu více jak 20 let a za dobu své existence realizovala více jak 6000 obchodních případů.
Autor: chorche
|
Hodnocení

Diskuze k článku

Další zajímavé články