Přejít k hlavnímu obsahu

Jak na společné jmění manželů

15. Srpen 2010

Každý, kdo uzavírá manželství musí počítat s tím, že od toho okamžiku jeho vlastnické vztahy už nebudou tak jednoduché – bude si muset zvyknout na to, že do jeho života výrazně zasáhne další institut občanského práva, společné jmění manželů.

1

Společné jmění manželů (dále jen „SJM“) vzniká okamžikem uzavření manželství a jeho subjekty jsou tedy jen a pouze manželé. (U registrovaného partnerství SJM nevzniká).

K věcem tvořící SJM mají manželé vztah takový, že každý z manželů je vlastníkem celé věci, avšak je omezen stejným právem druhého manžela. (Tedy žádné podíly jako u podílového spoluvlastnictví zde neexistují. Manžel danou věc vlastní a může s ní jako vlastník zacházet, ale musí vzít v úvahu to, že je tu i druhý z manželů, který má k věci úplně stejné právo.)

Obvyklou správu majetku náležejícího do SJM může vykonávat každý z manželů. V ostatních případech je třeba souhlasu obou manželů. Pokud by jeden z manželů takový úkon, který nespadá pod obvyklou správu majetku, učinil, může se druhý manžel dovolávat neplatnosti takového úkonu.

2

SJM tvoří :

a) majetek nabytý některým z manželů nebo jimi oběma společně za trvání manželství.

Vyjímky :
- Majetek získaný dědictvím nebo darem

- Majetek nabytý jedním z manželů za majetek náležející do výlučného vlastnictví tohoto manžela

- Věci, které podle své povahy slouží osobní potřebě jen jednoho z manželů

- Věci vydané v rámci restituce majetku jednomu z manželů, který měl vydanou věc ve vlastnictví před uzavřením manželství a nebo jemuž byla věc vydána jako právnímu nástupci původního vlastníka

b) Závazky, které některému z manželů nebo oběma manželům vznikly za trvání manželství

Vyjímky :
-Závazky týkající se majetku, který náleží výhradně jednomu z nich

- Závazky jejichž rozsah přesahuje míru přiměřenou majetkovým poměrům manželů, které převzal jeden z nich bez souhlasu druhého

3

Závazky, které tvoří společné jmění manželů, zavazují oba manžele společně a nerozdílně. Jako příklad uveďme to, že věřitel, který manželům půjčil peníze může požadovat vrácení celé částky na kterémkoliv z manželů.

Do SJM tedy nepatří pouze majetek, ale také závazky a práva!
Společné jmění manželů zaniká zánikem manželství.

Toto byly pouze základní informace ke společnému jmění manželů. Budeme pokračovat konkrétnějšími informacemi v článku s názvem Jak na majetkové dohody manželů.

Občanský zákoník : §§143 - 151

Tento text slouží pouze k informativním účelům.

Autor: Aleš
Hodnocení

Diskuze k článku

Další zajímavé články

Obrázek není k dispozici
Jak sjednat ve smlouvě smluvní pokutu
Smluvní pokuta je pravděpodobně nejznámější a nejvyužívanější zajišťovací institut pro případ porušení smluvní povinnosti. Hrozba smluvní pokuty má d…
Obrázek není k dispozici
Jak vyhledat rozhodnutí soudů online
V angloamerickém systému soudy nejen aplikují právo, ale především právo aktivně tvoří. V České republice i v okolních státech je tomu jinak; u nás zá…
Obrázek není k dispozici
Jak vymáhat dluh
Přibývá lidí, kterým dluhy přerostly přes hlavu. V případě právnických osob navíc platí, že stovky z nich jsou zakládány pouze za účelem zbohatnutí je…
Teď už vám neuteče žádný recept nebo návod.

Všechny nové recepty, sezónní rady, tipy a návody najdete v pravidelném JakTak zpravodaji ve své e-mailové schránce. ZDARMA.