1

Vydědit lze jen potomka (nikoho jiného), jelikož je ze zákona neopomenutelný dědic a tudíž má právo na svůj dědický podíl, kterého ho nelze zbavit tím, že bude v závěti opomenut. Snažit se vydědit někoho jiného (manželku, další příbuzné,…) je vyloučeno a navíc je to zcela zbytečné, protože v těchto případech stačí, aby daná osoba nebyla uvedena v závěti.

2

Potomka lze vydědit jen z těchto zákonem taxativně vymezených důvodů (upraveno v §469a ObčZ.), a to když :

• V rozporu s dobrými mravy neposkytl zůstaviteli potřebnou pomoc v nemoci, ve stáří nebo v jiných závažných případech.

• O zůstavitele trvale neprojevuje opravdový zájem, který by jako potomek projevovat měl

• Byl odsouzen pro úmyslný trestný čin k trestu odnětí svobody v trvání nejméně jednoho roku

• Trvale vede nezřízený život.

3

Listina o vydědění se musí vyznačovat stejnými formálními znaky jako závěť, může být pořízena :

• Vlastnoručně
• Nepořízená vlastnoručně za přítomnosti svědků
• Ve formě notářského zápisu

Musí v ní být jasně uveden důvod vydědění a musí být datována a podepsána.

4

Občanský zákoník navíc v §469a odst. 2 upravuje, že pokud zůstavitel v listině stanoví, vztahují se důsledky vydědění i na potomkovi děti. (tedy vnuky zůstavitele a jejich potomky).

Tipy

K vydědění je důležité přistupovat s rozmyslem a jen ve vážných případech. Je totiž nutné zvážit, zda chování a činy potomka skutečně spadají pod jeden z vymezených důvodů, proto je potřebné v listině o vydědění uvést konkrétní skutečnosti a činy, které by mohly jasně prokázat to, že potomek například vede trvale nezřízený život. To z toho důvodu, že ve většině případů je víc než pravděpodobné, že se vyděděný potomek po smrti zůstavitele obrátí na soud a bude se chtít svého práva na dědictví domoct.

Varování

Tento článek slouží pouze k informativním účelům.

Klíčová slova

Hodnocení

Vaše hodnocení: Žádné
4.333335
Average: 4.3 (9 votes)