Přejít k hlavnímu obsahu

Jak napsat darovací smlouvu | rady

Jak napsat darovací smlouvu | rady. Darovací smlouva je oboustranný právní vztah, jehož znaky jsou bezúplatný převod vlastnictví nemovitosti či movité věci a dobrovolnost. Darovací smlouva je poměrně jednoduchá, dárce neodpovídá za vady daru, ovšem musí obdarovaného o známých závadách informovat. V následujícím návodu si popíšeme postup, jak darovací smlouvu správně napsat.

Co je potřeba

podpisy účastníků

1

Smluvní strany

V úvodu darovací smlouvy uvedeme smluvní strany, tedy dárce a obdarovaného v této podobě:

Jan Novák

bytem Jaromírova 95

128 00 Praha 2 Nusle

rodné číslo: 750520/5322 (dále jen "dárce")

a Karel Hloubek s.r.o.

se sídlem Senovážná 9

702 00 Ostrava - Moravská Ostrava

IČO: 8562267

bankovní spojení: 43-111111111/0100

Komerční banka zastoupená: Jaroslav Desný, jednatel společnosti (dále jen "obdarovaný") uzavírají podle § 628 a násl. občanského zákoníku tuto darovací smlouvu

2

V další části neopomeneme vymezit vlastnictví věci movité. Stačí v této podobě: Dárce je výlučným vlastníkem (nyní uvedeme dar) tiskárny značky HP, model Photosmart 7350, výrobní číslo AX664398H66312001.

3

V dalším bodě dárce prohlašuje, že dar (v našem případě tiskárnu) přenechává obdarovanému bezplatně, obdarovaný prohlašuje, že dar přijímá.

4

Následuje popis případných závad, popřípadě prohlášení dárce, že věc je bez závad.

5

Obdarovaný je seznámen se stavem daru.

6

Nyní bychom měli popsat, kdy bude věc obdarovanému předána a jakou formou. Například: Dar bude obdarovanému předán dárcem nejpozději do .... dnů od podpisu této smlouvy. A to osobním předáním.

7

Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá ze stran.

8

Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu smluvními stranami. Nakonec připojíme místo a čas, např. V Praze dne 14. listopadu 2009 Podpis dárce Podpis Obdarovaného

V případě, že uzavíráme darovací smlouvu na věc nemovitou, pak nesmíme zapomenout detailně popsat nemovitost. Např. že dárce je výlučným vlastníkem nemovitosti zapsané na listu vlastnictví č. ...... pro katastrální území ...... u katastrálního úřadu v ..... Dárce navíc prohlašuje, že na darované nemovitosti neváznou dluhy, věcná břemena, zástavní práva ani jiné právní povinnosti. Uvádíme rovněž hodnotu nemovitosti podle znaleckého posudku.

Autor: chorche
|
Hodnocení

Diskuze k článku

Další zajímavé články

Jak napsat smlouvu o výpůjčce | návod
Jak napsat smlouvu o výpůjčce | návod. Čas od času někomu půjčíte auto, chatu na víkend nebo třeba sportovní vybavení. S vlastním synem ani s nejlepší…
Jak namítat uvedení v omyl | rady
Jak namítat uvedení v omyl | rady. Koupíte si mobilní telefon za několik tisíc a doma zjistíte, že je to jen věrohodně vypadající maketa. Prodávající…
Teď už vám neuteče žádný recept nebo návod.

Všechny nové recepty, sezónní rady, tipy a návody najdete v pravidelném JakTak zpravodaji ve své e-mailové schránce. ZDARMA.