Přejít k hlavnímu obsahu

Jak sepsat darovací smlouvu na nemovitost | rady

Jak sepsat darovací smlouvu na nemovitost | rady. Darovací smlouvou na nemovitost dárce bezplatně přenechává nebo slibuje obdarovanému nemovitost, obdarovaný dar nebo slib přijímá. Darovací smlouva na nemovitost musí mít písemný charakter. Neplatná je pak podle Občanského zákoníku darovací smlouva, podle níž má být předmět plnění uskutečněn až po dárcově smrti.

1

Do hlavičky darovací smlouvy na nemovitost vepište základní údaje dárce a obdarovaného a druh smlouvy. V této podobě:

DAROVACÍ SMLOUVA NEMOVITOSTI

Jan Novák

Trvale bytem: Limuzská 3135/12

108 00 Praha-Strašnice

Rč 481122/2106 (dále jen „dárce“) a

Irena Dostálová

Trvale bytem: Slovanská 2183/75

326 00 Plzeň-Východní Předměstí

Rč. 655927/4972 (dále jen „obdarovaný“)

uzavírají na základě vzájemné dohody tuto

Darovací smlouvu podle § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

2

Smlouvu si rozdělíme do pěti článků. V prvním článku dárce prohlásí, že je výlučným vlastníkem nemovitosti, dále uvede údaje, díky kterým bude možné identifikovat předmět daru – tedy číslo popisné, výměru, údaje z katastrálního úřadu. V této podobě:

I. 1. Dárce prohlašuje, že je výlučným vlastníkem budovy č.p. ………. na pozemku ………. o výměře ………… m2 v k.ú. ……………………, obec ……………., okres ………….., zapsané na listu vlastnictví č. ……………., Katastrální úřad.

3

V druhém článku darovací smlouvy na nemovitost dárce převádí na obdarovaného vlastnické právo k nemovitosti, jež byla uvedena v článku I. V této podobě (vzor):

II. 1. Dárce touto smlouvou daruje nemovitost uvedenou v článku I. této smlouvy obdarovanému a převádí na obdarovaného vlastnické právo k této nemovitosti.

2. Obdarovaný uvedený dar přijímá.

4

V třetím článku dárce prohlásí, že se k darované nemovitosti nevážou dluhy, věcná břemena apod. Popřípadě popíše závazky s darovanou nemovitostí spojené. Dárce je povinen při nabídce daru upozornit na vady, o nichž ví. Má-li věc vady, na které dárce neupozornil, je obdarovaný oprávněn věc vrátit. Dárce prohlásí, že se seznámil se skutečným stavem. V této podobě (vzor):

III. 1. Dárce prohlašuje, že se k darované nemovitosti nevážou dluhy, věcná břemena ani jiné právní povinnosti.

2. Dárce seznámil obdarovaného s pravdivým a skutečným stavem nemovitosti uvedené v článku I této smlouvy.

5

Ve čtvrtém článku se dárce zaváže do určitého termínu podat návrh na vklad do katastru nemovitostí. U obdarovaného popište, v jakém okamžiku nabude vlastnického práva. V této podobě (vzor):

IV. 1. Obdarovaný nabude výlučné vlastnictví k darované nemovitosti, která je předmětem této smlouvy, vkladem do katastru nemovitostí.

2. Dárce se zavazuje podat návrh na vklad do katastru nemovitostí nejpozději do 3 dnů od podpisu této smlouvy.

6

Pátý článek darovací smlouvy na nemovitost obsahují informace týkající se smlouvy samotné. V této podobě (vzor):

V. 1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu zástupci smluvních stran.

2. Tato smlouva se uzavírá ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno.

3. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

7

V závěru nesmí chybět místo, datum, jméno a podpis dárce a jméno a podpis obdarovaného.

V ……………………………………. Dne……………………

……………………….. ……………………………

 Dárce                            Obdarovaný

Smlouvu si nechte zkontrolovat právníkem!

Autor: chorche
|
Hodnocení

Diskuze k článku

Další zajímavé články

Jak vysadit zeleninový záhon
Jak vysadit zeleninový záhon | rady a tipy. K práci na zeleninové zahrádce musí mít člověk vztah. Doma, pokud je člověk zaměstnán, není čas na pěstová…
Jak vyrobit dřevěné kytičky k dekoraci
Dřevěné kytičky | DIY. Výroba dřevěných kytiček z větví různých stromů je zábava, která je vhodná i pro děti. Nepotřebujete žádné speciální vybavení,…
Teď už vám neuteče žádný recept nebo návod.

Všechny nové recepty, sezónní rady, tipy a návody najdete v pravidelném JakTak zpravodaji ve své e-mailové schránce. ZDARMA.