Přejít k hlavnímu obsahu

Jak ve smlouvě sjednat úroky z prodlení

Již mnoho bylo napsáno o smluvní pokutě a o jejím využití v praxi a na toto téma lze najít na internetu mnoho článků. Vedle smluvní pokuty, byla-li mezi stranami skutečně "smluvena" (písemně dohodnuta), je však dlužník povinen zaplatit věřiteli úroky z prodlení, dostane-li se do prodlení se zaplacením peněžité částky, a to za každý, i započatý den prodlení. V některých případech je povinnost zaplatit úrok z prodlení vhodné sjednat ve smlouvě, v jiných případech by takové ustanovení naopak bylo nadbytečné. Konkrétní případy jsou uvedeny dále.

1

NESJEDNÁVEJTE PŘEMRŠTĚNÝ ÚROK Z PRODLENÍ

Předně je třeba říci, že úrok z prodlení si můžete sjednat jen v podnikatelských vztazích podle obchodního zákoníku. Uzavíráte-li smlouvu jako nepodnikatelé dle zákoníku občanského, pak máte v případě prodlení dlužníka nárok na tzv. zákonné úroky z prodlení, které stanoví nařízení vlády.

I jako podnikatelé mějte na paměti, že možná výše úroku z prodlení není neomezená. Sjednáte-li si příliš vysoký úrok, bude celé ustanovení v případném soudním řízení posouzeno jako neplatné. Zatímco nepřiměřeně vysokou smluvní pokutu může soud snížit, u smluvního úroku z prodlení takovou možnost nemá. Zároveň platí, že neexistuje sazba, která by byla bez dalšího v souladu se zákonem a která by v souladu se zákonem nebyla. Vždy záleží na konkrétní situaci, míře rizika, atd. Výše úroku z prodlení musí být sjednána v souladu s poctivým obchodním stykem a dobrými mravy.

Zákonný úrok z prodlení (tedy úrok, na který má věřitel ze zákona právo, dostal-li se dlužník do prodlení a nebyl-li sjednán úrok z prodlení ve smlouvě) je stanoven nařízením vlády. V posledních letech se pohybuje mezi 7 - 8% ročně. Nejedná se tedy o žádnou závratnou sumu.

2

TEXT VE SMLOUVĚ

Ve smlouvě můžete úrok z prodlení sjednat například následovně:

"Dostane-li se objednatel do prodlení se zaplacením faktury dle této smlouvy, je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 15% ročně z dlužné částky za každý, i započatý dne prodlení."

"Pro případ, že dlužník nezaplatí věřiteli částku 10.000,- Kč ve lhůtě do 7.5.2013, je mezi smluvními stranami dohodnut smluvený úrok z prodlení ve výši 0,02% denně z dlužné částky za každý den prodlení, který je dlužník povinen uhradit k rukám věřitele.

Ve smlouvě může být vedle úroku z prodlení sjednána i smluvní pokuta. Nárok na úrok z prodlení a smluvní pokutu se nevylučují. Smluvní pokuta může být stanovena v procentech, ale také pevnou částkou. Úrok z prodlení vždy sjednávejte v procentech za určitou dobu - nejlépe den.

3

FORMULACI SI ZKONTROLUJTE

Vždy si formulaci dobře přečtěte. Ustanovení ve smlouvě by mělo být jasné a nemělo poskytovat žádný prostor pro spekulace. Zvláště si všimněte, zda-li jste si úrokovou sazbu dohodli jako:

- denní (úrok ve výši 0,1% denně) nebo
- roční (úrok ve výši 25% ročně/ p.a.)

Úrok sjednávejte ve smlouvě, nikoli (pouze) na fakturách!

I malá nepřesnost může v budoucnu přinést velké problémy.

4

ZÁKON

Úroky z prodlení, respektive jejich pořadí upravuje § 369 odst. 1 obchodního zákoníku, který uvádí následující pravidlo:

"Je-li dlužník v prodlení se splněním peněžitého závazku nebo jeho části a není-li smluvena sazba úroků z prodlení, je dlužník povinen platit z nezaplacené částky úroky z prodlení určené ve smlouvě, jinak určené předpisy práva občanského."

Sečteno podtrženo: Není-li v podnikatelských vztazích sjednán úrok z prodlení ve smlouvě (tzv. smluvený úrok z prodlení) a dlužník se dostane do prodlení s plněním peněžité částky, použijte zákonnou úpravu (tzv. zákonný úrok z prodlení, který stanoví nařízení vlády č. 142/1994). Ve vztazích podle práva občanského si ve smlouvě úrok nesjednávejte, takové ujednání by bylo neplatné, a žádejte po dlužníkovi zákonný úrok z prodlení bez dalšího.

Nepleťte si zákonný úrok z prodlení, smluvený úrok z prodlení a smluvní pokutu. Ač se jedná o instituty podobné, v žádném případě nejsou zaměnitelné. To platí i o poplatku z prodlení, který se pojí s prodlením u nájmu bytu.

Sjednáváte-li ve smlouvě úrok z prodlení, označte jej přímo jako (smluvní) úrok z prodlení, nikoli jako "smluvní pokutu" nebo "sankci".

Pamatujte, že dle obchodního zákoníku má věřitel nárok na náhradu škody, která mu byla způsobena prodlením dlužníka, jen pokud tato škoda není kryta úroky z prodlení.

Článek má informativní charakter, redakce neodpovídá za případnou škodu.

Autor: Zuzana B.
|
Hodnocení

Diskuze k článku

Další zajímavé články

Obrázek není k dispozici
Jak sjednat ve smlouvě smluvní pokutu
Smluvní pokuta je pravděpodobně nejznámější a nejvyužívanější zajišťovací institut pro případ porušení smluvní povinnosti. Hrozba smluvní pokuty má d…
Obrázek není k dispozici
Jak napsat směnku
O směnce se říká, že je dobrý sluha, ale zlý pán. Toto rčení nabývá na významu s nárůstem využívání směnek nejen mezi obchodníky a právnickými osoba…
Obrázek není k dispozici
Jak stanovit mzdu výměrem
Mzdový výměr je jedním ze způsobů, jak stanovit výši mzdy, kterou bude za vykonanou práci dostávat konkrétní zaměstnanec. Ačkoli mzda je pro zaměstnan…
Obrázek není k dispozici
Jak přenechat byt do podnájmu
Otázku bydlení někdy řešil každý z nás. A protože ne všichni si můžeme dovolit bydlet ve vlastním bytě či domě, případně ve vlastním bydlet nechceme,…
Teď už vám neuteče žádný recept nebo návod.

Všechny nové recepty, sezónní rady, tipy a návody najdete v pravidelném JakTak zpravodaji ve své e-mailové schránce. ZDARMA.