Přejít k hlavnímu obsahu

Jak vypořádat majetek při rozvodu | rady

09. Prosinec 2020

Jak vypořádat majetek při rozvodu | rady. Společné jmění manželů, známé také pod zkratkou SJM, rozvodem zanikne. Protože do SJM spadají jak aktiva (majetek nabytý za trvání manželství, až na zákonem stanovené výjimky), tak pasiva (závazky vzniklé za trvání manželství, opět s výjimkami dle zákona), po zániku SJM nastává fáze vypořádání. Zjednodušeně řečeno se určí, kdo se stane vlastníkem jednotlivých věcí a kdo převezme případné dluhy.

1

Zaniklo-li SJM, můžete ho vypořádat následovně:

- dohodou o vypořádání společného jmění manželů

- rozhodnutím soudu

- nečinností (po 3 letech nastane právní fikce)

Soudy dovodily, že výše uvedené způsoby můžete za určitých podmínek kombinovat. Např. část společného jmění vypořádáte dohodou a ve zbylé části (v dohodě nebyl vypořádán pozemek) se uplatní právní fikce. Obecně však platí, že volíte jen jednu možnost! Vypořádáváte-li SJM dohodou (nebo soudně), cílem je samozřejmě vypořádat SJM jako celek, a to z důvodu ekonomických i časových. Zdlouhavé vypořádání SJM je navíc velkou psychickou zátěží pro oba rozvedené manžely i pro děti, zvláště jsou-li nezletilé.

2

Dohoda o vypořádání společného jmění manželů

Jste-li schopni se dohodnout, ušetříte si mnoho starostí, nejistoty a pravděpodobně i finančních výdajů. Protože se jedná o dohodu, musíte s jejím obsahem souhlasit oba. Nepřistupujte však na dohodu, která je pro vás jednostranně nevýhodná. Pokud dohodu předložil bývalý manžel, pozorně si ji přečtěte, nechte si alespoň pár dní na rozmyšlenou a případně ji prodiskutujte s odborníkem. V dohodě si můžete vzájemná práva a povinnosti upravit téměř libovolně (ne však k tíži věřitelů), proto se mnozí z bývalých manželů snaží vypořádáním získat co největší majetek a naopak převzít co nejméně závazků. Dbejte na to, aby dohoda dopadala na veškerá aktiva a pasiva náležející do SJM. Vyhněte se vágním formulacím. Nežádoucí jsou i ustanovení typu "Veškerý majetek náležející do SJM, který není v této dohodě výslovně uveden, náleží do vlastnictví pana XY." Jste-li teprve ve fázi před rozvodem a chcete se rozvést dohodou (tzv. smluvený či nesporný rozvod), musíte soudu mimo jiné předložit dohodu o vypořádání společného jmění s úředně ověřenými podpisy. Protože SJM zaniká teprve právní mocí rozsudku o rozvodu, musíte dohodu uzavřít s odkládací podmínkou, tj. vypořádat vzájemná práva a povinnosti na dobu po rozvodu. Dohoda zavazuje její strany, tedy vás a vašeho bývalého manžela. Bude-li předmětem dohody, že závazek ve výši 900.000,- Kč vůči bance přebírá jeden z manželů, banka může i nadále žádat plnění po obou z vás! Nicméně uhradíte-li dluh bance, ačkoli k tomu byl dle dohody zavázán pouze váš bývalý manžel, můžete po něm žádat zaplacené peníze zpátky. Dohodu musíte uzavřít do tří let ode dne zániku SJM, jinak se uplatní právní fikce (viz Krok 4).

3

Vypořádání SJM soudem

Rozvedení manželé, kteří nejsou schopni se dohodnout, mohou podat návrh na vypořádání SJM rozhodnutím soudu. Návrh může podat kterýkoliv z bývalých manželů. Návrh opět musíte podat ve lhůtě 3 let ode dne zániku SJM, jinak nastane právní fikce. V návrhu konkretizujte věci, která mají být předmětem vypořádání. Neuvádějte, že do SJM spadá pračka a kuchyňská linka, ale uveďte bližší popis věci (barva, materiál, velikost...), rok výroby, značku atd. Soud bude vycházet z toho, že podíly obou bývalých manželů na majetku patřícím do SJM jsou stejné. Obdobně to platí i o závazcích spadajících do SJM. Soud bude zejména přihlížet:

- k potřebám nezletilých dětí

- jak se který z manželů staral o rodinu

- jak se který z manželů zasloužil o nabytí a udržení SJM

Soudní řízení může probíhat i několik let. Soud však bude vycházet z hodnoty, kterou měl majetek v době zániku SJM.

4

Právní fikce

Neuzavřete-li v době 3 let ode dne zániku SJM dohodu o vypořádání společného jmění manželů ani nepodáte návrh k soudu na jeho vypořádání, tedy budete-li nečinní, uplatní se následující pravidla:

- Ohledně movitých věcí nastane fikce, že se manželé vypořádali podle stavu, v jakém každý z nich věci pro svou potřebu, své rodiny a domácnosti výlučně jako vlastník užívá.

- Ostatní movitosti a věci nemovité budou v podílovém spoluvlastnictví vás a vašeho bývalého manžela, přičemž vaše podíly budou stejné. To bude platit přiměřeně o ostatních majetkových právech, pohledávkách a závazcích, které byly součástí SJM.

Jestliže do SJM náleží také nemovitost(i), nabývá dohoda o vypořádání SJM účinnosti vkladem do katastru nemovitostí.

Problematika SJM je relativně komplikovaná a z výše uvedeného se uplatní mnoho výjimek stanovených nejen výslovně zákonem, ale také na základě soudní judikatury.

Článek má informativní charakter, redakce neodpovídá za případnou škodu.

Autor: Zuzana B.
|
Hodnocení

Diskuze k článku

Další zajímavé články

Jak žádat výživné pro zletilé dítě
Vztahy mezi rodiči a dětmi by měly být jedny z nejužších a nejkrásnějších. V praxi to tak vždycky nebývá. Rozvod rodičů a založení nové rodiny jsou ve…
Jak žádat střídavou péči o dítě
Situace kolem péče o dítě, zejména po rozvodu, ale i rozchodu nesezdaných rodičů, se v posledních letech výrazně změnila. Soudy akceptují právo dítěte…
Jak převzít dluh | rady
Jak převzít dluh | rady. Na základě smlouvy o převzetí dluhu nastupuje na místo dlužníka třetí osoba (přejímatel nebo-li nový dlužník), zatímco původn…
Teď už vám neuteče žádný recept nebo návod.

Všechny nové recepty, sezónní rady, tipy a návody najdete v pravidelném JakTak zpravodaji ve své e-mailové schránce. ZDARMA.