Přejít k hlavnímu obsahu

Jak žádat střídavou péči o dítě

13. Červen 2020
Jak žádat střídavou péči o dítě

Situace kolem péče o dítě, zejména po rozvodu, ale i rozchodu nesezdaných rodičů, se v posledních letech výrazně změnila. Soudy akceptují právo dítěte na oba rodiče, čímž se posílila práva otců na aktivní péči o dítěte po rozchodu partnerů. Zatímco dříve se dítě téměř výhradně svěřovalo do péče matky, dnes to tak již není. Nepreferuje se však opačné řešení, kterým by byla výlučná péče otce, ale společná péče, nebo střídavá péče. Což není totéž. Soud má totiž možnost rozhodnout, pokud jde o péči o dítě, čtyřmi způsoby: svěřit dítě do výlučné péče jednoho z rodičů, do střídavé péče či do společné péče (Občanský zákoník, § 907 zákona č. 89/2012 Sb.). Poslední možností je svěření péče o dítě třetí osobě.

1

Možnosti péče o dítě

Pro mnohé je překvapením, že existují hned čtyři formy možné péče o dítě po rozchodu rodičů – sezdaných či nesezdaných. Z praxe plyne, že spory ohledně péče o nezletilé dítě, se řeší převážně po rozvodech. Nesezdaní partneři se umí po rozchodu na péči o dítě domluvit snadněji.

Společná péče

Ideálním řešením je společná péče (nepleťte si se střídavou péčí). Jde o stav, kdy se rodiče umí a mohou domlouvat o výchově a péči o dítě sami, bez zásahu soudu.

Péče jedním z rodičů neboli výlučná péče

Výlučná péče znamená, že je dítě svěřeno do péče jednoho z rodičů. Druhému je soudem upraven styk s dítětem. Tento rodič platí výživné v plné výši tomu rodiči, kterému bylo dítě svěřeno do výhradní péče. Nepřísluší mu podílet se na rozhodování o vynaložení těchto prostředků pro péči a výchovu dítěte. Nadále mu však přísluší právo podílet se na výchově dítěte, být o ní informován a není zproštěn odpovědnosti za dítě.

Střídavá péče

Tento typ péče upravuje péči o dítě tak, že část doby tráví v péči matky, část v péči otce. I když je za ideální pokládáno, aby se mezi dvěma bydlišti nestěhovalo dítě, ale naopak rodiče, v praxi je to v 99,9 % případů nereálné. I když podobné případy existují. Právníci a soudy se dnes přiklánějí k názoru, že za střídavou péči lze považovat i tu, která je nerovnoměrná – tedy dítě tráví například u matky tři týdny v měsíci a u otce týden. U střídavé péče je rozdíl, pokud jde o platby výživného. Neplatí je pouze jeden rodič, ale oba rodiče, a to ve výši úměrné svým příjmům a majetkovým poměrům. Soud tedy vyměří výživné oběma stranám. Na rozhodování o využití těchto prostředků pro péči a výchovu dítěte se podílejí oba rodiče.

Svěření dítěte třetí osobě

K tomuto stavu dojde, pokud soud shledá, že je nevhodné svěřit dítě jak do péče matky, tak otce. Jako třetí osoba se preferuje osoba z příbuzenství. Výživné pak hradí této osobě oba rodiče, opět podle výše svých příjmů a majetkových poměrů.

2

Podání návrhu na střídavou péči

Návrh na střídavou péči se podává u soudu, jenž vede spis nezletilého. Tím je soud, pod jehož jurisdikci spadá dítě podle místa svého trvalého pobytu. Nemá-li bydliště, tak na místně příslušný soud, kde se zdržuje. Soud v těchto záležitostech může rozhodnout i bez návrhu.

V návrhu je nutné uvést jméno, datum narození, rodné číslo a trvalé bydliště matky i otce, a současně stejné informace o nezletilém. V obsahu návrhu je zapotřebí vylíčit veškeré rozhodující skutečnosti i důkazy, kterých se navrhovatel dovolává. Současně je nutné srozumitelně popsat, o co přesně žádáme. Což může mít tuto podobu:

Na základě výše uvedených skutečností a důkazů žádáme soud o vydání následujícího rozsudku:

Soud schvaluje dohodu rodičů tohoto znění:

I. Nezletilý JMÉNO A PŘÍMENÍ, nar. DATUM, se pro dobu před i po rozvodu manželství svěřují do střídavé péče rodičů.

II. Otec nezletilého se zavazuje se pro dobu před i po rozvodu manželství přispívat na výživu dítěte částkou ČÁSTKA Kč měsíčně.

II. Matka nezletilého se zavazuje se pro dobu před i po rozvodu manželství přispívat na výživu dítěte částkou ČÁSTKA Kč měsíčně.

Součástí přílohy návrhu musí být též rodný list dítěte, oddací list a předchozí rozhodnutí soudu. Návrh se předkládá příslušnému soudu a kopie dostává každý účastník jednání, tedy obvykle matka a současně otec. Při více dětech se podává společný návrh týkající se obou nezletilých dětí.

3

Finanční náklady za řízení

Samotné řízení je osvobozeno od soudního poplatku. V řízení vás může, ale nemusí zastupovat advokát. Náklady na něj, pokud si jej najmete, vždy hradíte sami.

4

Zájem dítěte a zákonná kritéria

  • Střídavá péče je dnes jednoznačně považována za „zájem dítěte“.
  • Spory mezi rodiči nejsou argumentem pro její uplatnění, a rozhodně ne pro její zamítnutí. Právě naopak, střídavá péče má v těchto situacích zajistit, aby dítě neztratilo kontakt, vztahy a citovou vazbu na druhého z rodičů.
  • Soudy dnes neuznávají ani argument velké vzdálenosti mezi novými bydlišti rodičů. Právě naopak. Velká vzdálenost je dnes spíše argument pro střídavou péči.
  • Nesouhlas jednoho z rodičů není argumentem pro zamítnuté střídavé péče.
  • Soud při rozhodnutí o střídavé péči oceňuje důkazy o skutečnosti, že dítě má u rodiče zajištěno zázemí – postel, pracovní stůl pro učení a psaní domácích úkolů, vlastní pokoj, kroužky, zajištěnou školu apod.
  • Soud přihlíží rovněž na citové vazby dítěte na další členy rodiny – na prarodiče, sourozence apod.
  • Odpor vůči střídavé péči formou ovlivňování dítěte ve vztahu k druhému rodiči může při posuzování soudem přitížit.

Varování

Tento článek a jeho jednotlivé body mají pouze informativní charakter. Společnost Solex Services s.r.o. neručí a není odpovědná za škody vzniklé užitím informací (částečným nebo úplným), které jsou uvedeny v článku. Zároveň společnost neručí a není odpovědna za škody vzniklé užitím informací (úplných nebo částečných) obsažených v článku třetí osobou.

Autor: redakce
|
Hodnocení

Diskuze k článku

Další zajímavé články

Jak žádat výživné pro zletilé dítě
Jak žádat výživné pro zletilé dítě
Vztahy mezi rodiči a dětmi by měly být jedny z nejužších a nejkrásnějších. V praxi to tak vždycky nebývá. Rozvod rodičů a založení nové rodiny jsou ve…
Jak žádat snížení výživného | rady
Jak žádat snížení výživného | rady
Jak žádat snížení výživného | rady. O výživném se vedou časté diskuze, stejně jako o jeho zvýšení, jehož potřeba nastává zvláště tehdy, roste-li dítě…
Jak získat děti do péče | rady
Jak získat děti do péče | rady
Jak získat děti do péče | rady. Spory o děti bývají u soudních řízení o rozvodu předmětem nejtvrdších hádek a sporů. Je proto nutné se na tento leckdy…
Teď už vám neuteče žádný recept nebo návod.

Všechny nové recepty, sezónní rady, tipy a návody najdete v pravidelném JakTak zpravodaji ve své e-mailové schránce. ZDARMA.